Demokratisk vänster:
- En chans som måste tas

- Många har länge efterlyst ett nytt vänsterparti och samtidigt sagt att det måste byggas underifrån. Nu inför valet är det dags att se om det går. Det ska bli spännande, säger Sven-Bertil Persson, styrelsemedlem i föreningen Demokratisk vänster.
   Sven-Bertil lämnade vänsterpartiet för sex år sen efter många års aktivt medlemskap: i styrelsen, som ombudsman, som kommunfullmäktig och med flera andra kommunala uppdrag. Ett slag var han med i socialdemokraterna men fick aldrig den "rätta känslan" för det partiet, säger han.
   - Du övervägde aldrig att gå med i miljöpartiet?
   - Jag delar inte deras uppfattning om friskolor, men det avgörande var att de aldrig har vågat definiera sej som vänster, trots att de i praktiken sitter med i olika vänstersamarbeten, nationellt, regionalt och exempelvis här i Lund.
   - Du har också gått med i Vänsterdemokraterna, den nationella organisation som Margò Ingvardsson tagit initiativ till. Är Demokratisk vänster i Lund dess lokalavdelning?
   - Nej, det finns inget sådant samband. Det finns skillnader, vänsterdemokraterna har ett ideologiskt bredare program med liberala inslag, medan vi i Lund har ett tydligare vänsterprogram. På nationell nivå tycker jag det är för tidigt att ställa upp i val medan det är naturligt i Lund och andra kommuner där intresse finns. Men om initiativen lyckas på båda nivåerna blir det naturligt att söka någon form av samverkan.
   - Nu blir det alltså ett möte nästa söndag, den 12 mars?
   - Ja, och då får vi se hur det blir med kommunal lista, inget är spikat. Ställer vi upp i kommunalvalet blir det en rad organisatoriska och ekonomiska frågor att ta fatt i vid sidan av de politiska. Men vi är inte där än.
GrJörgen Larsson
Dubbelspel - eller blott modern politik?
Gunnar S. hade ju några vänliga ord om Alice Åström, i förre web-VB. AÅ har tidigare framstått som en klart sympatisk både person och politiker. Vederbörande är riksdagsledamot och sitter för oss i Justitieutskottet. Har dock efterhand blivit alltmer skeptisk, till AÅ. Hon säger alla de rätta sakerna och är en bra företrädare utåt, när i media. Även som talesperson inom utrikespolitiken, exempelvis.
   Komplikationen är att landet för en alltmer restriktiv, rentav äventyrlig - men definitivt alltmer populistiskt präglad rättspolitik. Samt framför allt kriminalpolitik. Och misstroendet kring AÅ passar väl in i samtida utvecklingen inom landets politiska partier. Vilka alltmer börjar likna tomma hus. Jämte politiska ledningarna å partiernas olika nivåer samt även parlamentarikerna själva - vilka bägge numera tycks leva egna liv. Skilda från medlemmar och organisation. Vad nu sista begreppet efter hand kan tänkas täcka - med krympande partier och bedömningsvis alltmer ensartad och anpasslig medlemskår. Sagda gäller hos oss i Vänstern - speciellt här nere i sydliga landsändan. Kanske dock inte generellt. Men urholkningen av det demokratiska systemet samt representativiteten partiinternt, börjar i vilket fall nå bekymrande nivåer.
Läs mer »


Nr 7 i webbform

060303

I år firas 8 mars i dagarna tre

 
  Affichen i större format »
Jag hade rätt, men ändå fel
- gruvligt fel!

År 1990 lämnade jag vänsterpartiet. Det var efter "namnbyteskongressen", där slopandet av k-et beslutades med knappast möjliga röstetal. Vid kongressen var det alldeles tydligt att partiet hade alltför mycket av sin ideologiska barlast kvar. Kommunismens lov sjöngs i alla möjliga tonarter av de som ville behålla partinamnet oförändrat.

Ny Dags nedläggning
En tid efter kongressen beslutade den nyvalda partistyrelsen att lägga ner partiets tidning, Ny Dag. Detta i huvudsak som ett straff för att tidningen tog ställning för en förnyelse av vänsterpartiet. Det var alltså kommunisterna inom partiet som på så sätt tog ut sin hämnd, bl.a. var nuvarande partiledaren aktiv förespråkare för nedläggning.
   Jag bedömde då att vänsterpartiet var oförmöget att förnya sig, kapa sina historiska band och bli ett modernt rödgrönt vänsterparti.

Omprövning
90-talet framskred och vid dess mitt började jag ompröva min inställning till Vänsterpartiet. Nog signalerade väl Gudrun Schyman, Johan Lönnroth m.fl. förnyelse? Nog började partiet lägga förslag som var finansierade, nog ändrades språkbruk och förhållningssätt gentemot väljarna? Den knutna näven och monologen tycktes vara på väg att bytas ut mot en öppen hand och dialog. Partiet lyssnade på väljarna - verkade det som.

Traditionalismen har kontrollen
Sålunda gick jag med i vänsterpartiet igen. Ganska snart visade det sig emellertid att jag låtit mej bedras av Gudrun Schymans framtoning och den dåvarande politiska majoritetens i Lund som vanligt frejdiga icke-sekterism. Traditionalismen härskade i skånedistriktet, var på stark frammarsch i Lund och stärkte sina ställningar i hela partiet.
   Och på den vägen är det nu. Kommunismen är högsta mode inom vänsterpartiet. Traditionalisternas kontroll över partiet är närmast total. Förstatligande- och överbudspolitiken är tillbaka med full kraft.

Tömd utvecklingspotential
Partiet har självvalt tömt sig på sin utvecklingspotential. Vänsterpartiet missade chansen att på allvar förnya sig 1967, 1977 och 1990. Någon ny chans lär den nuvarande partimajoriteten inte släppa till.
   Det visar sig alltså att jag hade rätt i min bedömning 1990. Men dessvärre hade jag fel, gruvligt fel, i mitten av samma decennium när jag trodde att det gamla kommunistpartiet skulle omvandla sig till något annat.

Demokratisk Vänster i Lund
Därför har jag tagit konsekvenserna av min felbedömning och anmält mitt utträde ur vänsterpartiet. Och denna gång kan jag göra det i förvissning om att det är definitivt. Och som jag ganska länge har hävdat: det behövs ett nytt vänsterparti. Förhoppningsvis kan den nybildade föreningen Demokratisk Vänster i Lund bli ett sådant på lokal nivå och kanske också så småningom bidra till formeringen av ett nytt rödgrönt parti på nationell nivå.
Ulf Nymark
f.d. vänsterpartist


Därför behövs
Demokratisk Vänster i Lund?!

Öppet möte
söndag 12 mars kl 16.00-18.00

(För möteslokal: se nästa nummer av VB
eller www.nymark.se fr.o.m. 8.3)

En träff för alla som förutsättningslöst vill diskutera ett brett och samlande rödgrönt & feministiskt alternativ i kommunalvalet 2006

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Demokratisk Vänster i Lund

          ___________________

Årsmöte i Vägval Vänster Skåne
Vägval Vänster hade årsmöte i Lund i söndags. Till ny ordförande i
föreningen valdes Henrik Smith, Lund.
   I den nya styrelsen ingår dessutom Anna-Maria Myzska-Gustafsson, Helsingborg (kassör), Mats Sjölin, Trelleborg (sekreterare), Ann-Mari Campbell, Malmö samt Magnus Malmström, Kristianstad.
    Den nu avgående styrelsen, med Maria Hagberg i spetsen, avtackades för ett gott arbete. På mötet antogs en verksamhetsplan för det kommande året. Vikten av att föreningen fortsätter att anordna seminarier och debatter kring aktuella ämnen betonades. Årsmötet beslöt också att medlemsavgiften för 2006 oförändrat skulle vara 100 kr och betalas till pg 26 57 92-2.


Lokalt över Lund och Kävlinge
Det är dags att vara lokal här i krönikan, tror jag. Och då vill jag börja med att säga att Kävlinges sak är vår. Jag ser i morgontidningen att Kävlinge nu ska införa legitimation på återvinningscentralen. Sedan i onsdags måste man kunna visa upp ett besökskort som styrker att man bor i kommunen. Så nästa gång man står där med sin avbarrade julgran eller några batterier och har tänkt sig att bespara sin ursprungskommun kostnaderna för dessa genom att snika in och deponera dem i Kävlinge, så är det stopp. Ett avbräck förstås, men man kan ju förstå omsorgen om kommunens ekonomi. Gatuchefen i Kävlinge säger som det är: "Folk från andra kommuner slänger saker på vår återvinningsgård. Det har vi fått betala för."
Läs mer »Pressmeddelande angående
Ulf Nymark

Hej
Vänsterpartiet i Lund konstaterar att Ulf Nymarks beslut att utträda ur partiet och lämna sina uppdrag i Lunds kommun knappast kan bero på den senaste tidens utveckling i Lund och i partiet i övrigt. Partiföreningen genomsyras av en ny anda av samförstånd. Enigheten kring vänsterns framgångsrika kommunalpolitik i Lund är dessutom total i de flesta frågor. Ulf har däremot sedan länge varit missnöjd med partiets allmänna utveckling. Ulf är en duktig kommunpolitiker och vänsterpartiet i Lund tackar honom för många års stora insatser. Partiföreningen kommer snarast att besätta de uppdrag Ulf lämnar.
Hälsningar
för v-lunds styrelse och kommunalpolitiska grupp
Claes Regander
Mats Olsson
Nita Lorimer
"Enskilda individer"
I en kommentar till Ulf Nymarks avhopp i Sydsvenskan från vänsterpartiet i Lund säger partiets lokala ordförande Claes Regander att "enskilda individer inte är så viktiga för partiet" och att avhoppet därför inte är en så stor förlust. Att Regander inte kan förmå sig att beklaga att beklaga att en av partiföreningens aktivaste kommunpolitiker lämnar partiet visar att något har hänt med vänsterpartiet i Lund. Den nya "anda av samförstånd" som Regander talar om har uppnåtts genom att partiets förnyare marginaliserats och delvis lämnat partiet. Vänsterpartiet i Lund är inte längre det parti som jag under ett par decennier varit aktiv i. Därför bidrar jag till fortsatt samförstånd genom att avsäga mig mitt medlemskap. Eftersom individer inte är så viktiga för vänsterpartiet, förväntar jag mig inte att Regander skall beklaga detta.
Monica Bondeson

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson