Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Veckobladet
kommer här med sitt sista nummer i pappersformat. Sista skall i det här fallet tolkas som det sista under nuvarande regim. Vänsterpartiet och dess föregångare gav ut VB i tryckt form varje vecka under 30 år. Detta var möjligt dels genom att antalet prenumeranter tidvis var högre men framförallt genom att man gav tidningen ett ekonomiskt bidrag varje år.
När så tidningen privatiserades och bidraget bortföll var inte detta möjligt längre och sedan jag tog över tidningen har vi producerat 8 tryckta nummer per år och resterande veckor publicerat VB på webben med adressen http://veckobladet.info.
   Detta har gjorts av tvingande ekonomiska skäl men framför allt därför att vi som gör VB ville an-vända oss av denna publicerings-form. Webb-formatet har den stora fördelen att kunna göras snabbare och därmed aktuellare. Det är dessutom storleksmässigt flex-ibelt. Man behöver varken skjuta upp intressant material eller använda sig av utfyllnadsmaterial. Våra erfarenheter är sådana att vi nu lämnar den tryckta formen.
   Nackdelen är att svårigheten att bli läst ökar. Om läsaren betalar en avgift för sin prenumeration och ser tidningen ligga i brevlådan varje fredag så blir den betydligt mera läst av den fasta ”prenume-rantkretsen” än den blir som webb-tidning. För att så långt möjligt minska denna nackdel så har vi valt att publicera vårt material som en sammanhållen ”tidnings-sida” varje fredag. Vi har dessuom servicen till de fasta läsarna att skicka en påminnelse med e-mail varje vecka när det nya numret är klart. För att ingå i denna krets av fasta läsare så krävs det endast ett mail till pren@veckobladet.info.
   Förutom denna tidningslika webb-sida så publiceras dessutom vårt material som blogg på adressen http://veckobladet-lund.blogspot. com/ sedan i slutet av förra året. Detta format har den fördelen att man direkt kan skriva kommentarer i anslutning till artiklarna.
Att producera en webb-tidning är billigt jämfört med att skicka tryckt material med post, men det är inte gratis. Därför får gärna den som tycker om VB skicka lite pengar till vårt konto 1 51 44 21-5. Ett bidrag på 100 kr/år är en lämplig summa för att trygga fortsatt utgivning i nuvarande form.
   Men pengar och format är världsliga saker, det som gör en tidning läsvärd är tankar och information omvandlade till läsvärda artiklar. VB har ett antal fasta skribenter men vi vill ha in artiklar från många fler. Både vänsterpartiet och demokratisk vänster i Lund har vid sina årsmöten uttalat sig positivt om Veckobladet som en viktig mötesplats för både information och debatt så vi ser framtiden an med tillförsikt.
Göran Persson

Vänsterpartiet skriver följande
”Styrelsen ser inget hinder att V Lund informerar om sina utåt-riktade aktiviteter och öppna möten även i Veckobladet. Vi delar intresset för en röd-grön mötesplats, och ser positivt på att våra medlemmar självfallet även framgent deltar i debatter i olika forum som de själva väljer.”

Från Demokratisk vänsters verksamhetsplan
”Material till Veckobladet ges hög prioritet. DV är beredd att, om så anses önskvärt från Veckoblads-redaktionens sida, ta ett organi-serat ansvar för att VB kan fort-sätta att ges ut.”

pdf
(Pdf-format)

Några artiklar från numret:

Är Bryssel värt en mässa?

De dödas lott

Grön invasion från Sankt Lars
till stadsparken


Träff med Ewy Gahnström

Veckans Goja

Ett smakprov ur veckans nummer:

Bredbergeri hurra!

Utrymmet är knappt, men så här i (t.v.) sista pappers-VB är det på sin plats att uppmärksamma en av tidningens liberala läsare, Gösta John Bredberg. Numera ordförande i kultur & fritidsnämnden. Tänk om förra mandatperiodens rödgröna nämndordförande hade varit så kreativa att de låtit sej frågas och skällas ut av lundaborna, i regi av någon lämplig samfundsbroder, så som Bredberg gjorde i måndags.
   Stadshallens sessionssal var fullsatt av 65 plus-are och ett antal mer eller mindre avlönade lokala kulturfunktionärer. Folk som slogs för sin biblioteksfilial, sin fritidsgård, sitt bad (”Situationen för simhopparna är hopplös”, vitt-nades det). Som man kunde vänta sej och som det brukar vara. Ingen lätt uppgift att försöka försvara borgerliga nedskärningar, och det måste erkännas att läget inte blivit bättre av det underskott som de rödgröna lämnade i arv.
   Skepsisen mot Kulturhuvudstads- året var stark, och säkert representativ för lundaborna i gemen. Bredberg själv var den ende som stod för några visioner. Men vi är tills vidare skeptiska mot det förslag till kombinerat parkerings- och kulturhus som han och glasmästare Paulsson just har ritat ihop på en lunchservett.
Gr

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL Ansvarig utgivare: Göran Persson