Gorbatjov, död 30/8 2022:
Sverige behöver glasnost och perestrojka

 

 

Valrörelsen och spårvagnen


 

På lördag är det åter dags för Röda Kapellets valspelning på Mårtenstorget kl 11. Vi hoppas på bättre väder än sist. Det blir valappeller från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Sedan blir det premiär för orkestern i Staffanstorp där den lokala Vänsterpartiföreningen håller valmöte i centrum kl 13.
 


Konsertpubliken rekommenderas ta spårvagnen
till näst sista hållplatsen – Max IV – nära scenen.
 

På söndag invigs Kunskapsparken i Brunnshög. Brunnshögskalaset kallas evenemanget. Klockan 13 vid scenen (vid växthuset) klipper kommunalrådet bandet och fanfar blåses. Sedan spelar Röda Kapellet Spårvägssviten av Håkan Carlsson. Den komponerades med avsikt att spelas på Röda Kapellets decemberkonsert dagen före spårvägsinvigningen 2020. ”Det går som på räls” var temat och det gick förvisso inte på räls. Varken för spårvagnarna eller för orkestern som drabbades av pandemin. Men i fjor, 2021, blev konserten av och nu vill orkestern erbjuda fler i Lund den spännande och nyskrivna musiken.
Bengt

 

 

Marianne Sonnby Borgström
Appellmöte med Röda Kapellet på Mårtenstorget

Valrörelsen är i full gång. Runt valstugorna på Stortorget flockas nyfikna väljare. Vänsterpartiets smått idylliska valstuga av trä avviker på ett fördelaktigt sätt från de övriga partiernas. Vår kära, gamla valstuga har nyligen reparerats av vår speciellt händige partimedlem, Clas Fleming, och valstugan har på nytt återuppstått ur förfallet. Ett verkligt prov på återbruk. De övriga partiernas valstugor består av gråmålade, opersonliga metallcontainrar. Utom FI:s förstås, som har en rosa valstuga.
 


Vänsterpartiets valstuga. Eva-Lotta Bäckman står redo att svara på väljarnas nyfikna frågor.


Våra flitiga och duktiga kommunalpolitiker och regionpolitiker och inte minst vår kandidat till riksdagen, Hanna Gunnarsson, ilar mellan olika politiska möten och debatter för att sprida Vänsterpartiets politiska budskap.
 

Som en del i valrörelsen spelade Röda kapellet på Mårtenstorget i lördags. Gud höll sin hand över orkestern och skyddade mot lördagens ihållande regn i precis en timme mellan elva och tolv. Eller kanske var det Noshis skyddande hand. Röda Kapellet spelar för en rödgrön valseger och lördagens appellmöte var den första av tre spelningar på Mårtenstorget. Socialdemokrater och vänsterpartister kommer att valtala och Röda Kapellet bidrar med musik, egna tal och sina politiska vistexter.

Angelica Svensson, vänsterpartistisk regionpolitiker, pratade om sjukvårdsfrågor, äldreomsorg och kollektivtrafik i sitt appelltal. Det socialdemokratiska partiets regionråd, Anna-Lena Hogeruds, appelltal handlade naturligt nog också om sjukvårdens krisläge; hur de borgerliga partiernas ständiga besparingar tillsammans med marknadens införande i sjukvården har lett till förödande effekter för sjukvården såsom brist på personal och långa vårdköer. 
Läs mer »

 

 

God etik att stödja en apartheidregim?


 

I min brevlåda fann jag nyss en folder från Kristdemokraterna, KD, med bild på en äldre man, som vill att jag ska kryssa in honom i Riksdagen: Tuve Skåneberg, boende i Skillinge på Österlen, pastor i Equmeniakyrkan och riksdagsledamot. Hans motto är: För en god etik.


Jag förväntade mig att han bland sina sex hjärtefrågor skulle ha med värnandet om skapelsen och därmed en avancerad politik för att rädda planeten. Men inte ett ord om klimat och miljö! Däremot uppmanar Skånberg till stöd för Israel, en mindre del av skapelsen. Han vill i sann Trump-anda flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och därmed trotsa Förenta Nationerna, FN, som tydligen inte är värda att respekteras.


Skånberg kommer med den gamla uppgiften om att palestinska läroböcker uppmuntrar till antisemitism. Den har cirkulerat förut men kan betraktas som en skröna. En gedigen israelisk-palestinsk undersökning har gjorts av CRIHL, Council of Religious Institutions in the Holy Land. Svenska Jerusalemsföreningen har redovisat den i sin tidskrift och har även gjort egna undersökningar om läroböckerna och kommit fram till att det inte finns fog för anklagelser om judehat. Möjligen bör Skånberg hålla sig uppdaterad om de försök som Israel nu gör för att sudda bort stilleståndslinjen, Gröna linjen, från sina läroböcker. Den israeliska fredsorganisationen Peace Now hade nyligen en tweet om detta.


Nyss uttryckte Lynn Hastings på FN-organet OCHA stark oro för de palestinska barnen som tvingas leva med ockupationsmaktens våld och övergrepp som även försvårar deras skolgång. Den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem rapporterade om hur barn och lärare gripits på väg till skolan av israeliska soldater. Jag skulle aldrig lägga min röst på en politiker som stöder ett sådant inhumant agerande.


Skånberg framhåller till sist: ”I riksdagen är vi Israels starka röst, Mellanösterns enda demokrati.”  Vad som undgått Skånberg under det senaste året är tydligen de rapporter som slagit fast att Israel är en apartheidregim - rapporter från såväl israeliska som internationella människorättsorganisationer och kristna sammanslutningar. Apartheid är ett brott mot mänskligheten och därmed inte något som stämmer väl överens med demokrati och absolut inte med en god etik.

Kerstin Dahlberg, Maglehem

 

 

”Pengar läcker som ett såll ur svensk skola.”


 

Det är skolminister Lina Axelsson Kihlblom som kommenterar utbildningskoncernen Academedias utdelning av 185 miljoner till sina aktieägare.
   Hon fortsätter: ”Nu delar en av de största skolkoncernerna ut 185 miljoner till sina aktieägare. Sammanlagt gjorde de en vinst på närmare 800 miljoner kronor. Det är magstarkt. Det här är dina och mina skattepengar. Pengar som kunde gått till lärare och elever.”
   Varifrån kommer pengarna? ”I de grund- och gymnasieskolor som ägs av vinstdrivande företag är lärarna färre och mindre utbildade och har därmed lägre löner. Dessutom finns färre kringtjänster som skolbibliotek, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger till deras tjänst... Konkurrens vid upphandling gör att billigaste alternativ vinner. För att kapa kostnaderna får lärarna jobba mer.(TT)
Emma Leijsne, Lärarnas förslag pekar på bristerna (SDS 31/8).
Kristersson: Inga problem med aktieutdelning. (Vad fick han för det, då??)

Nooshi löser elkrisen!

En kunnig, påläst och pedagogiskt övertygande Nooshi Dagostar, V, föreslog i SVT:s partiledarutfrågning en ny, enkel modell för att sänka södra Sveriges skenande elpriser.
 


 

Ny modell kan sänka elpriset: ”Så enkelt är det” lyder rubriken på Erik Magnussons detaljerade redovisning av Nooshi Dagostars förslag (SDS 30/8).
   Modellens upphovsman är den oberoende energiexperten Bengt Ekenstierna. På 1970-talet jobbade han på Sydkraft, som vd för Eon gas förhandlade han 2006-2007 i Moskva om ryska gaspriser, som vd för Eon Nät var han med om att ta fram en nordeuropeisk prissättningsmodell som fungerade väl till förra året.
   Det nya förslaget går under beteckningen Beken-modellen och har avvisats av både S och M. Men Nooshi insåg dess potential.

Bengt Ekenstierna berättar: ”Vänsterpartiet kontaktade mig i början av augusti och ville informera sig. Jag gav dem upplysningen. Därefter gjorde de Beken-modellen till sin och gav den en politisk paketering.”
   Han fortsätter: ”Jag ger dem förklaringar efterhand när de velat klarlägga att Sveriges höga elpriser inte alls hamnar hos Vladimir Putin. De hamnar i stället i händerna på kraftbolagen, Svenska kraftnät och Finansdepartementet.”
   Exportpriset på el påverkar inte det inhemska svenska priset om man tillämpar Beken-modellen. Det handlar inte om att förbjuda eller fördyra svensk export, utan att säkra fortsatt modesta svenska elpriser.
   Nooshi Dagostar lyckades på kort tid ge väljarna en klar och tydlig redovisning för det enkla och geniala förslaget.
   Den som vill skaffa sig mer kunskap kan till att börja med läsa Erik Magnussons artikel. Förslagets betydelse är inte begränsat till elmarknaden. Under Putin-krigets påfrestningar kan det tillämpas på flera andra marknader.
   Vid partiledarutfrågningen gjorde Nooshi Dagostar det till sitt!

Ursula von der Leyen presenterade på tisdagen ett liknande förslag vid det energipolitiska toppmötet i Köpenhamn om utbyggnaden av vindkraft i Östersjön. Elpriset ska inte längre sättas utifrån dyraste kraftkälla varje givet ögonblick. Beslutet om den nya modellen kan komma redan den 9 november vid ett extramöte med EU:s energiministrar.  Beslutet blev ännu angelägnare när kärnkraftverket Ringhals havererade.
   Heja på, Ursula och Nooshi!

 

Ann Schlyter
Stadsmiljöpolitik


 

Den 29 augusti arrangerade Stadsmiljöföreningen AFSL en valdebatt. Den var väl förberedd med frågor utsända till alla partier och en uppmaning att sammanfatta sitt partis politik i punkter. Här följer Vänsterpartiets punkter.

 • Värna stadskärnan

Varsam förtätning där nya hus anpassas till befintliga hus och stadsmiljö. Undvik att utarma det medeltida gatunätet. Genomgående gallerier i kvarteren minskar gångtrafiken och butiksfönster mot gatorna. Vilket dessutom är viktigt för tryggheten. Freda stadskärnan från onödig privatbilism, kompensera med kollektivtrafik och fler parkeringsplatser för rörelsehindrade.

 • Det byggda kulturarvet

De få hus som finns kvar från medeltid till nittonhundratal ska självklart skyddas. Även många nyare hus bör skyddas för att platsens historiska utveckling ska kunna avläsas. Respekt ska visas de framstående lundaarkitekternas byggnader (Westman, Hammarskjöld-Reiz, Nyberg, Anshelm m.fl.) Inrätta minst en heltidstjänst för en stadsantikvarie och återinrätta Bevaringskommitten.

 • Ett klimatsmart byggande.

Det är alltid mer klimatsmart att underhålla, anpassa och bygga om, än att riva och bygga nytt. Vid rivning - kräv återanvändning av byggmaterial så långt möjligt. Bygg mer i trä, med sedumtak och solceller.

 • Värna grönskan vid förtätning

Värna befintliga parker och plantera träd där det är möjligt i stadskärnan. I befintliga ytterområden finns ofta överdimensionerade parkeringsplatser som kan bebyggas. Även breda grönstråk utefter vägar kan ofta med fördel bebyggas, men då ska kompensation ske med nyplantering. Befintliga kolonier och odlingslotter bör bevaras och nya tillskapas.

 • Staden ska inte utvidgas på åkermark

Detta ställningstagande innebär att vi måste acceptera en ganska tät och hög nybebyggelse på Brunnshög och Västerbro. Och att vi gärna bygger i de östra byarna. Där behövs bostäder med hyresrätt. I nya stadsdelar ska parker och planerade skolgårdar garantera grönska och kvalitéer för barnens utemiljö.

 • En stadsmiljöskola

För att öka intresset för och kunskapen om stadsmiljö bör en stadsmiljöskola inrättas efter modell av naturskolan.

Aktuella byggprojekt
Under mötet, som var välbesökt, fick samtliga partier en minut på sig att ge sin syn på frågor kring olika aktuella byggprojekt. Jag svarade ungefär enligt följande.
Kvarteret Galten
Planen ska inte vända ut och in på kvarteret, utan respektera det medeltida gatunätet som platsen för gående och butiksfönster. Vidare ska det vara mycket grönska i kvarteret som ska vara tillgängligt för ett återupplivande av en Carlsson Trädgård och ge plats åt skolgård. Inga gamla hus ska rivas, varken helt eller delvis, och de nya husen ska inte vara för höga. 
Kvarteret Häradshövdingen
Vänsterpartiet har reserverat sig mot majoritetens klartecken för fortsatt planeringsarbete på de förfärliga premisserna att parken ska bebyggas, delar av Gamla tingsrätten rivas (för att underjordisk parkering ska kunna byggas) och återstoden kringbyggas så den knappast syns. Klosterkyrkan kommer att förminskas i jämförelsen med de mastodontiska byggnadskropparna.
Läs mer »

 

Hackat och malet i valrörelsen


 

Lundamoderaterna mal på om sänkning av kommunalskatten, trots att kommunen beräknas gå med ett underskott på 116 miljoner nästa år. M:s skattesänkningsförslag, om det mot förmodan skulle gå igenom, innebär 50 miljoner i tappade intäkter nästa år. Sammanlagt för de tre kommande åren innebär M-förslaget minskade inkomster för kommunen på ca 400 miljoner. Dessbättre har nu L, C och FNL gått ut och hackat sönder M-förslaget.

M-lurendrejeri
I personligt adresserade sms-meddelanden försöker nu moderaterna värva röster. ” ”Röstar du på oss till kommunen och riksdagen får en familj med två som jobbar en skattesänkning på 17 000 kronor per år”, skriver Rasmus Törnblom. Observera: han skriver inte att det blir den skattesänkningen om M får majoritet för sina förslag; han lovar skattesänkning enbart genom att lägga sin röst på M – hur han nu ska fixa till det. Det här är förstås inget annan än lurendrejeri och nästintill försök till röstköp.

Hur ställer sig kvintettpartierna till samarbete med SD?
Moderaterna i Lund har ju varit tydliga med att de gärna samarbetar med SD. Men det har varit betydligt tystare från de övriga fyra partierna i kvintetten. Nog är det väl ett hygienkrav att alla partier som på riksplanet förespråkar samarbete med SD också deklarerar hur de ser på lokal samverkan med detta brunmylleparti. Och hur ställer sig FNL? I partiets valbroschyr säjer de bara att de samarbetar med alla ”goda” krafter. Frågan är om de ser SD som en ”god” kraft?

Kommer FNL att satsa 67 miljoner på klimatåtgärder?
Apropå FNL, Förnya Lund, detta parti som minst av allt står för någon förnyelse av Lund, snarare tvärtom, lovar i valrörelsen att satsa 1 procent av kommunens skatteintäkter på klimatåtgärder. I november kommer sanningens minut för FNL: kommer de att lägga in 67 miljoner i sitt budgetförslag? Jag tvivlar starkt på detta, men osvuret är förstås bäst.

Massiv nedskräpning
Mera om FNL. Partiet har sökt och fått tillstånd för uppsättning av valaffischer på 97 platser i Lunds kommun. Kommunen är nu nedlusad med deras affischer. Givetvis ska partier ha rätt att sätta upp affischer i valrörelsen, men det borde väl finnas gränser för hur många som får sättas upp. När FNL lusar ner kommunen är det ju egentligen en fråga om massiv nedskräpning.

Flera partier nu emot breddning av E22
I lördags var det demokratidag på Linero torg. Samtliga partier var närvarande för att presentera sin politik och svara på frågor. Överraskande nog visade det sig nu att flera borgerliga partier var emot breddningen av E22. Tyvärr hann jag inte direkt skriva ner vilka partier som uttalade sig mot breddningen och nu i efterhand är jag osäker på vilka partier det var. Ovisst var också huruvida dessa partier var beredda att gå till handling och försöka stoppa breddningen. KD var i varje fall helt klart för en utbyggnad av E22. De låtsas tro att det inom kort ska färdas enbart klimatneutrala bilar på motorvägen. Vilket förstås är en orimlighet. De fossilbränslebilarna kommer att rulla lång tid framöver. Och att produktionen av bilar ska bli klimatneutral inom överskådlig tid KD-representanten försiktigtvis inte in på.
Ulf N

 

Gunnar Stensson
I den osynliga handens våld


 

1776 publicerar Adam Smith sitt stora verk om Nationernas välstånd, som innehåller några av marknadens och det kapitalistiska systemets centrala tankar. Detta verks budskap är: Tänk inte på ansvar. Tänk inte på att det finns en helhet som du ska förvalta. Allt ska ändå ordna sig, som om det styrdes av en osynlig hand.
   Så skrev Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH Environment Humanities Laboratory, KTH i sin bok Antropocen.
   Den osynliga handen styr planeten mot katastrof.

Också Karl Marx välkomnade den industriella revolutionen som ett epokgörande framsteg, men påpekade att den bara var ett steg på vägen i mänsklighetens historia.  Han såg att den industriella revolutionen i sin kapitalistiska form ledde till segregation: rikedomarna och den politiska makten koncentrerades till kapitalägarna samtidigt som löntagarna i den arbetande klassen blev allt fler.
   Han förutsåg att arbetarklassen skulle göra uppror och att utvecklingen skulle leda till ett nytt och bättre samhällssystem, det socialistiska.

Läs mer »

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Kinokalaset
Valpub med Ali Esbati
Vi minns Karin Stensson
Nooshi löser elkrisen!
Valrörelsen och spårvagnen
av Bengt
Stadsmiljöpolitik
av Ann Schlyter
Appellmöte med Röda Kapellet på Mårtenstorget
av Marianne Sonnby Borgström
Hackat och malet i valrörelsen
av Ulf N
God etik att stödja en apartheidregim?
av Kerstin Dahlberg
Den gröna lungan i södra Lund blir punkterad!
I den osynliga handens våld
av Gunnar Stensson
”Pengar läcker som ett såll ur svensk skola.”
Ta fram ett pantsystem för flergångsförpackningar för hämtmat
av Ulf Nymark
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Klimatet och miljön måste ha prioritet inför valet i september. Kom och fråga forskare från Lunds universitet om klimatet och omställningen vi står inför. Prata gärna sen med de politiska partiernas representanter i valstugorna.
   Våra sex forskare är:
Kimberly Nicholas, LUCSUS
Jessika Richter, IEES
Shubham Singh, Inst för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Yann Clough, CEC
Kajsa Emilsson, Socialhögskolan
Till Koglin, Trafik och väg, LTH

 

 

Kinokalaset


Biografen Kino • lör 3 sep. 14:00 - 23:55

Hurra för biofilmen och vår biograf!
Kom och fira uppstarten av biohösten under vårt Kinokalas lördag 3 september. Under en hel dag visar vi ett specialkomponerat program fyllt av överraskningar som jubilerande klassiker, förhandsvisning av höstens stora dokumentär om författaren Joyce Carol Oates, regissörsbesök, midnattsbiovisningar och ett 50-års firande av allas vår favorit Alfons Åberg!

Program »

 

 

Valpub med Ali Esbati


 

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Ali Esbati, kommer till Restaurang Spisen i Lund för att diskutera Vänsterpartiets lösningar och ekonomiska politik. Alla är välkomna!
   Kvällen inleds med ett samtal mellan Ali och Åsa-Pia Järliden, lett av Jonas Algers. Samtalet börjar kl 19, var gärna i god tid.
   Åsa-Pia Järliden Bergström är ekonom på Vänsterpartiet och tidigare ekonom på LO, Statskontoret och Finansdepartementet. Jonas Algers är doktorand vid Lunds universitet och tidigare ekonom vid den norska fackliga tankesmedjan Manifest.
   Efter samtalet har vi bjudit in Andreas Bergh, docent i Nationalekonomi och liberal samhällsdebattör, att opponera på Ali. Vi ser fram emot en spänstig debatt!
   Efter drabbningen mellan Ali och Andreas har vi efterhäng med bra musik, god dryck och trevligt umgänge.

 

 

Vi minns Karin Stensson


Foto: Marie Hegnelius
 

Anna-Lena Kippel, Bo Riborg, Eva Husmark, Gillian Nilsson, Inger Grubelic, Katrine Arvidsson, Kerstin Strock och Lisbeth Jönsson samarbetade alla under flera decennier med Karin Stensson.
   Det handlade om kultur i vården på Sankt Lars, sånger och musik, dikter och texter, teaterföreställningar, framträdanden i kommunala sammanhang, i äldreomsorg, föreläsningar, ABF- cirklar och mycket, mycket mer.
   Nu vill de berätta om allt de skapade och upplevde tillsammans med Karin.
Många fler lundabor deltog och berördes av verksamheterna.
   Nu är alla välkomna till Helgeands församlingshem torsdagen den 8 september klockan 12 för att tillsammans minnas Karin som gick bort i slutet av maj för två år sedan.

 

 

Den gröna lungan i södra Lund blir punkterad!

Under maj månad 2022 beslutade politikerna i Lunds kommun att ge en markreservation till fastighetsbolaget Hemsö AB för att projektera och bygga ett Idrottscenter på Källby koloni-och odlingsområde som gränsar till bostadsområdet Klostergården. Det är skandalöst att man inte innan beslutet i kommunstyrelsen har samverkat med de boende i södra Lund och brukarna av odlings- och kolonilotter. Samverkan med kommersiella aktörer har däremot aktivt drivits av de styrande politikerna.
 


 

Trots protester från boende och brukarna av koloni- och odlingslotter under våren 2022 har inte styrande politiker skickat tillbaka förslaget om markanvisning till sina tjänstemän. Det är fullständigt känslokallt och cyniskt att man inte tror att människor som haft kolonier- och odlingslotter upp till 50-60 år blir förkrossade. För 7000 människor som bor och vistas kring Källby kommer deras gröna lunga att bli ordentligt punkterad.

Att lyfta upp fingret i luften och ta reda på vad människor runt Källby tänker och känner borde vara elementärt för styrande politikerna. För att inte tala om konsekvenserna för naturen, den biologiska mångfalden och djurlivet på Källby. Dessutom är detta område mycket viktig för stadens motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar. Att bevara de befintliga gröna ytor i Källby området innebär också att man minskar risken för översvämningsskador vid extrema väder.
   Reaktionerna på planförslaget och markreservationen har varit massiva. På kort tid bildades arbetsgruppen ”Bevara Källby Natur” med aktiva medlemmar från alla 4 koloni- och odlings områdena. Under några veckor samlades nästan 2000 namnunderskrifter in. Arbetsgruppen ”Bevara Källby Natur” har tagit eget initiativ och bjudit in politiker och kommunens tjänstemän så de blivit informerade om hälsoeffekterna, natur- och miljö konsekvenserna.

Fler o fler politiker har idag förstått vikten av att värna och bevara Källby natur. Arbetsgruppen kommer att fortsätta att informera medborgare och politiker om vikten av att skydda de gröna mjuka ytorna i södra Lund.
Vi kräver därför att kommunstyrelsen i Lund drar tillbaka förslaget om att bygga på Källby koloni- och odlingsområde.
BevaraKällby Natur 

 

 

Ta fram ett pantsystem för flergångsförpackningar för hämtmat

Motion till Lunds kommunfullmäktige

Från och med januari 2024 träder en ny lag i kraft som gör att restauranger och andra som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar av plast blir skyldiga att erbjuda kunderna flergångsförpackningar.
   Göteborgs kommun har nu, i samarbete med näringsidkarna som första svenska kommun infört ett system med flergångsbehållare, som kan lämnas tillbaka på valfri restaurang som ingår i systemet. Om inte lådan eller muggen lämnas tillbaka kommer kunden att debiteras 50 kronor.
   Det finns goda skäl för Lunds kommun att nu ta initiativ och i samarbete med branschen introducera ett pantsystemför flergångsförpackningar för hämtmat.
   I Sverige används nästan 2 miljarder hämtmats-förpackningar per år. (Källa: Göteborgs kommun). Det innebär att engångsförpackningarna, speciellt av plast, ökar dramatiskt. Enligt organisationen Håll Sverige rent står engångsmuggar och engångslådor för 14 procent av all nedskräpning på stan och av den plast som hittas på Europas stränder är cirka hälften engångsartiklar.
   Flergångsförpackningar för hämtmat står helt i överensstämmelse med Lunds kommuns målsättning att minska avfallet och nedskräpningen och vara klimatneutral kommun år 2030.

   Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med restaurang- och kafébranschen ta fram ett pantsystem för flergångsförpackningar för hämtmat

Ulf Nymark, Miljöpartiet