Den 29 augusti arrangerade Stadsmiljöföreningen AFSL en valdebatt. Den var väl förberedd med frågor utsända till alla partier och en uppmaning att sammanfatta sitt partis politik i punkter. Här följer Vänsterpartiets punkter.

 • Värna stadskärnan

Varsam förtätning där nya hus anpassas till befintliga hus och stadsmiljö. Undvik att utarma det medeltida gatunätet. Genomgående gallerier i kvarteren minskar gångtrafiken och butiksfönster mot gatorna. Vilket dessutom är viktigt för tryggheten. Freda stadskärnan från onödig privatbilism, kompensera med kollektivtrafik och fler parkeringsplatser för rörelsehindrade.

 • Det byggda kulturarvet

De få hus som finns kvar från medeltid till nittonhundratal ska självklart skyddas. Även många nyare hus bör skyddas för att platsens historiska utveckling ska kunna avläsas. Respekt ska visas de framstående lundaarkitekternas byggnader (Westman, Hammarskjöld-Reiz, Nyberg, Anshelm m.fl.) Inrätta minst en heltidstjänst för en stadsantikvarie och återinrätta Bevaringskommitten.

 • Ett klimatsmart byggande.

Det är alltid mer klimatsmart att underhålla, anpassa och bygga om, än att riva och bygga nytt. Vid rivning - kräv återanvändning av byggmaterial så långt möjligt. Bygg mer i trä, med sedumtak och solceller.

 • Värna grönskan vid förtätning

Värna befintliga parker och plantera träd där det är möjligt i stadskärnan. I befintliga ytterområden finns ofta överdimensionerade parkeringsplatser som kan bebyggas. Även breda grönstråk utefter vägar kan ofta med fördel bebyggas, men då ska kompensation ske med nyplantering. Befintliga kolonier och odlingslotter bör bevaras och nya tillskapas.

 • Staden ska inte utvidgas på åkermark

Detta ställningstagande innebär att vi måste acceptera en ganska tät och hög nybebyggelse på Brunnshög och Västerbro. Och att vi gärna bygger i de östra byarna. Där behövs bostäder med hyresrätt. I nya stadsdelar ska parker och planerade skolgårdar garantera grönska och kvalitéer för barnens utemiljö.

 • En stadsmiljöskola

För att öka intresset för och kunskapen om stadsmiljö bör en stadsmiljöskola inrättas efter modell av naturskolan.

Aktuella byggprojekt
Under mötet, som var välbesökt, fick samtliga partier en minut på sig att ge sin syn på frågor kring olika aktuella byggprojekt. Jag svarade ungefär enligt följande.
Kvarteret Galten
Planen ska inte vända ut och in på kvarteret, utan respektera det medeltida gatunätet som platsen för gående och butiksfönster. Vidare ska det vara mycket grönska i kvarteret som ska vara tillgängligt för ett återupplivande av en Carlsson Trädgård och ge plats åt skolgård. Inga gamla hus ska rivas, varken helt eller delvis, och de nya husen ska inte vara för höga. 
Kvarteret Häradshövdingen
Vänsterpartiet har reserverat sig mot majoritetens klartecken för fortsatt planeringsarbete på de förfärliga premisserna att parken ska bebyggas, delar av Gamla tingsrätten rivas (för att underjordisk parkering ska kunna byggas) och återstoden kringbyggas så den knappast syns. Klosterkyrkan kommer att förminskas i jämförelsen med de mastodontiska byggnadskropparna.
Kvarteret Färgaren 
Det är mest klimatsmart att bevara gedigna hus som tegelhuset mitt i kvarteret, men vi kan gå med på rivning för att få en optimal användning av detta centrala kvarter. Den planerade exploateringen är dock på tok för hög, minst en huskropp bör utgå ur förslaget. Hushöjden mot Stäket måste trappas ner. Torgbildningen i Kattesund med markeringen i plattsättningen av en medeltida kyrka ska återställs. Det planeras bostäder men ingen markyta

för barn att vistas på. Barnen hänvisas till innetorg i kommersiella lokaler. Självklart reserverade sig Vänsterpartiet.
Kvarteret Paradiset
Vänsterpartiet uppskattade ett tidigare förslag att göra en fin plats mellan de båda broarna över vägen. Men i liggande förslag prioriteras som vanligt bilismen, och förslaget begränsas till en tillbyggnad bakom järnstaketet. I alla fall bra att järnstaketet bevaras.
Stadsdelen Västerbro
Ja, det blir tätt och rätt högt. Och ja, det kan Vänsterpartiet acceptera. Det är ett centralt område och vi vill bevara åkermarken. Det behöver inte nödvändigtvis bli en dålig boendemiljö, om den planeras med omsorg. Men det är upprörande att så få industribyggnader verkar kunna bevaras. Och det är ännu mer upprörande att där inte planeras för någon skola med grön skolgård. 
Brunnshög
Vänsterpartiet har inte motsatt sig höghusprojekten. Vi är inte jätteglada och inte helt eniga, men anser att vi måste ta konsekvenserna av att vi vill stoppa vidare utbyggnad på åkermark.

Omtänk?
Det var glädjande att många partier verkar ha tänkt om i positiv riktning sedan ärendena behandlades i byggnadsnämnden. Majoriteten har ju givit positivt planbesked till kvarteret Häradshövdingen och Färgaren, visserligen med en del påpekanden men ändå klartecken för fortsatt planeringsarbete. Detta reste frågan om planprocessen. Mycket arbete och kostnader läggs ner på att fortsätta planeringsarbete med något partierna säger sig inte vara nöjda med.

Demokratisk process?
Frågan om demokrati i planeringsprocessen togs upp av publiken. Skulle inte alla viktigare planer föregås av ett planprogram som allmänheten skulle kunna få inflytande på? Det vore naturligtvis fint, men då ska planprogrammen också följas. För Västerbro, där många privata markägare gör processen svårare, lyckades förvaltningen med mycken möda ta fram ett riktigt bra planprogram. Problemet är att planprogrammet inte följs. Femvåningshusen byggs på med två, tre våningar, vilket helt tar bort kvaliteterna i den tänkta kvartersstaden med innegårdar, och den planerade skolgården tas bort. Jag befarar att någon friskola sen får etablera sig i några lägenheter utan någon stor grön skolgård att vistas på.  

Ja till byggnadsantikvarie!
Även i frågan om att kommunen ska ha en byggnadsantikvarie på heltid har partierna tänkt om sedan budgetarna lagts. Nu vill alla det. Det har vi alltså inte haft. Liberalerna har röstat emot Vänsterpartiets förslag att återupprätta Bevaringskommitten. Nu talade Cecilia Oredsson Barnes sig varm för detta förslag.

Rädsla för vänstern?
I slutet av debatten blev Vänsterpartiet påhoppat av Centerpartiet. Vår önskan att bevara hus som vittnar om Västerbros historia som industriområde sattes mot vår ambition att bygga 1500 bostäder om året. Jag medgav att ambitionen kanske var väl optimistisk, men inte beroende på att vi vill bevara några få äldre byggnader. Moderaterna hängde på och anklagade Vänsterpartiet för att bara vilja bevara, inte vilja förtäta och inte bygga högt. Detta var ju ren lögn eller okunnighet från Rasmus Törnblom, som inte suttit i byggnadsnämnden och inte ens visste vad nämnden heter. Mötet var slut och jag fick inte svara.

Det behövs debatter om staden
Det är väldigt glädjande att AFSL jobbar med stadsmiljöfrågorna, driver på och ordnar en valdebatt som denna. Publiken fick i flera frågor en skev bild av hur partierna faktiskt agerat, men jag hoppas att alla nya ställningstaganden i positiv riktning kan påverkar politiken under nästa valperiod. AFSL har en viktig uppgift i att följa upp detta.

Ann Schlyter, För Vänsterpartiet i byggnadsnämnden