Näktergalen tillbaka vid Höje å

I pilarnas skugga söder om den långa dammen hörde vi för första gången en näktergal. Det var inte högsom-marens jublande galande utan ett första försök att finna tonläget, som när en sångare testar stämbanden inför ett framträdande. Strax därpå ljöd samma försökande toner längre bort ur ett hagtornsträds vita blomkaskad. En man som gick förbi sa: – Jag hörde en näktergal redan igår. Nu är dom här.

 

 

Gångstigen stängd

Gångstigen under järnvägsbron mellan Klostergården och dammarna avstängd några dagar av säkerhetsskäl från och med torsdagen 12 maj.

 

 

Fyra röster för jämlikhet

Attendos ledning har uppenbart ljugit för de anhöriga, för allmänheten och politikerna om situationen på deras boende. De har hotat och försökt tysta en anhörig som larmat och gjort rätt.
   De har gjort det för att deras yttersta syfte aldrig handlat om vården utan om vinsten.”
   Daniel Suhonen, redaktör för Klass i Sverige, Aftonbladet 8/5

Med lov (lagen om valfrihetssystem) står vinstintresset i centrum, inte behovet. Och vård ska ges utifrån behov, inte utifrån det som lönar sig mest för företaget ifråga om attraktiva kunder eller plats för etablering.  Med lov försvinner också offentlig verksamhet till förmån för privata aktörer, men den finansieras av skattebetalarna.”
   Joakim Sandell, ordförande för S, Malmö och Joakim Sandell, kommunalråd (S) med ansvar för hälsa vård och omsorg. Sydsvenskan 10/5

”Förmögenhetsfördelningen är lika grotesk som i Sydafrika och USA.  I Sverige bor det 200 miljardärer. Deras förmögenhet motsvarar statens nettoförmögenhet plus hela det statliga pensionssystemet. Är inte det något att prata om?”
   Åsa Linderborg. AB 11/5.

”Att ta itu med den inhemska ojämlikheten må politiskt vara det rätta för dagen. Men att tackla stora, vidsträckta olikheter mellan olika länder är den verkliga nyckeln för att behålla geopolitisk stabilitet i det tjuguförsta årtiondet.”
   Kenneth Rogoff, tidigare chefekonom på Valutafonden, Sydsvenskan 9/5

 

 

Ulf Nymark
Ska fullmäktige bli en tystare församling?

Just i dagarna pågår en livlig diskussion om vad som kan och bör göras för att debatterna i kommunfullmäktige ska ta kortare tid, motioner komma fram snabbare till behandling och antalet bordläggningar av ärenden minska.

Det är utmärkt att diskussionen om mötesformerna hålls levande. Varför debatten blossar upp nu är inte helt solklart. Men en anledning skulle kunna vara att mötes- och arbetsformer försämrats under senare tid. Men är det så? Har debatterna blivit mera utdragna, fattas färre beslut och behandlas färre motioner, ger allt fler upp sitt ledamotskap och lämnar fullmäktige på grund av tråkiga och tungrodda mötesformer?

Fler beslut i fullmäktige nu
Det finns inte mycket som talar för det rent faktamässigt. En översiktlig jämförelse mellan situationen år 2016 och 2020 visar på att det under år 2020 behandlats betydligt fler motioner och lika många beslutsärenden än år 2016. Detta därtill på en från de andra tre åren under förra mandatperioden. Inte heller har flera ledamöter avsagt sig sitt fullmäktigeuppdrag under fjolåret, jämfört med år 2016 och fördelningen på avsägelserna mellan män och kvinnor är ungefärligen jämt fördelad.
   Ändå tycker sej uppenbarligen många ledamöter att det blivit segare debatter och trögare beslutsgångar i församlingen. Vad kan då detta bero på?
Jag tror att det kan bero på två väsentliga skillnader mellan 2020-21 och tidigare år.

Pandemins konsekvenser
Från mars månad i fjol och fram till och med oktober månad hölls vid varje fullmäktigesammanträden två tredjedelar av ledamöterna borta från fullmäktige på grund av pandemin, vilket kan ha lett till att många kände utanförskap. De hade på frivillig väg utestängt sej själva från delaktighet.

Läs mer »

Netanyahu offrar israeliska och palestinska liv för att behålla makten

Palestinier som vräks från sina bostäder i östra Jerusalem, firandet av Jerusalems erövring av Jerusalem 1967, en högerextrem marsch genom östra Jerusalem och firandet av fastemånaden Ramadans slut med en högtid i al Aksa-moskén var konfliktpunkter som varje besinningsfull politiker, oavsett ideologi, skulle ha förutsett långt i förväg och försökt motverka.
 


 

Netanyahu förutsåg dem och underblåste dem för få att behålla regeringsmakten i Israel och undgå att släpas inför domstol för korruption och mutor.
   Han gav polisen fria händer på Jerusalems gator för att förvärra dem. Sedan han förlett Hamas att avlossa några raketer släppte han loss den israeliska krigsmakten, den starkaste i Mellanöstern, över Gaza och framträdde som israelisk patriot i Israels och världens massmedia.
   Vid en jämförelse framstår stormningen av Capitolium som ett spektakulärt spektakel utan följder.
   Under hela sin långa tid vid makten har han underblåst den palestinsk-israeliska konflikten, undergrävt Israels palestinska medborgares rättigheter och utvidgat de israeliska bosättarnas annektering av palestinska områden.
   På det sättet har han hållit konflikten vid liv och kunnat framträda som en sorts landsfader för Israels kortsiktigaste högerextremister och religiösa fanatiker.
   Han har fått stöd för sin politik av USA och lyckats knyta arabiska diktaturer som Saudiarabien till Israel.
   Hans agerande får konsekvenser inte bara i Mellanöstern utan i hela världen eftersom den palestinsk-israeliska konflikten har global spridning överallt där judar och palestinier är bosatta. De som kämpar för besinning och tolerans i Malmö och Lund får en svår prövotid.
   Tillsammans med sin kompanjon Donald Trump är Benjamin Netanyahu världens farligaste person just nu. Risken är att vi tvingas leva i skuggan av den konflikt han underblåser under lång tid.
Gunnar Stensson

 

 

Katastrofen är inte över - den pågår för fullt, just nu


 

Fördrivningen av och tvångsflykten för 750 000 palestinier år 1948 är för alltid.
   Katastrofen - Al Nakba för det palestinska folket. Minst 400 byar skövlades och människorna tvingades bort i samband med staten Israels bildande.
   Varje år uppmärksammas detta särskilt på Nakba-dagen, den 15 maj. Men i år är det inte enbart minnet från 1948 som väcker känslor. Just nu pågår fördrivning av palestinska familjer i Östra Jerusalem. Israeliska bosättarorganisationer har lyckats få en domstol att ge dem rätten till hus som varit hem åt palestinier i generationer. Bland annat ordnade FN-organet UNRWA bostäder i området Sheik Jarrah åt palestinska flyktingar på 1950-talet. Att palestinier nu tvingas ut ur sina hem för att ge plats åt bosättare är en fortsättning på den etniska rensning som Israel länge ägnat sig åt och har givetvis lett till protester och sammandrabbningar. Jerusalem kokar av ilska och frustration och läget är prekärt. En fortsatt katastrof.

Viktigt att veta är att Jerusalem enligt delningsplanen 1947 skulle vara en internationellt administrerad stad. Israel annekterade dock omedelbart Västra Jerusalem 1948 och ockuperade Östra Jerusalem 1967 för att sedan annektera den delen 1980 - en annektering som FN aldrig godkänt och som strider mot FN:s stadgar.
   Eftersom en ockupationsmakt inte har rätt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område strider all bosättningsexpansion mot folkrätten (Genèvekonventionen 4:49), så även denna i Östra Jerusalem. Kritik mot Israels nuvarande agerande har kommit från FN-håll, men det har, som vanligt, stannat vid ord och bekymrade miner.
   Det måste till sanktioner mot Israel för att få stopp på de flagranta brotten mot FN-resolutioner och folkrätt. Sverige, EU och FN har ett stort ansvar och kan inte fortsätta att blunda. Katastrofen måste få ett slut!
Gunnar Neymark, Kerstin Dahlberg, Ingrid Frolov
Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad

Colette Benyamine, Lars Linnersten , Ahmed al Kharroubi, Gert Andersson
Palestinagruppen i Lund

 


 

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Näktergalen tillbaka vid Höje å
Gångstigen stängd
Netanyahu offrar israeliska och palestinska liv för att behålla makten
av Gunnar Stensson
Fyra röster för jämlikhet
Katastrofen är inte över - den pågår för fullt, just nu
av Gunnar Neymark m fl
Uttalande: Judar för israelisk-palestinsk fred
av Dror Feiler & Staffan Granér
Ska fullmäktige bli en tystare församling?
av Ulf Nymark
Ojämlikhet – jämlikhet – ojämlikhet. Svensk skola under 100 år
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.

 

Uttalande: Judar för israelisk-palestinsk fred

Våldet i den israelisk-palestinska konflikter har nu åter eskalerat. Israeliska övergrepp i form av husräkningar, rivningar, och våldsamma trakasserier från militär och väpnade civila aktivister är inget nytt, men på senare tid har situationen förvärrats främst i Östra Jerusalem. Palestinier har bemött dessa övergrepp med såväl fredligt som våldsamt motstånd. Med tiden har våldet spridit sig. Raketer och bombanfall som utväxlat mellan det blockerade Gaza och Israel har inneburit materiell förstörelse personskador på bägge sidor men betydligt mer omfattande på den palestinska sidan. Mot bakgrund av detta vill föreningen Judar för Israelisk Palestinsk fred (Jipf) gör följande uttalande
 • Vi anser att det är den militärt helt överlägsna israeliska ockupations- och blockadpolitiken som driver konflikten i strid med såväl folkrätten som den internationell rätt. Under mer än 50 år har ockupationen bit för bit berövat palestinier rättssäkerhet, egendom, försörjning och framtidstro. En förkrossande majoritet av befolkningen på Västbanken Gazaremsan och Östra Jerusalem har levt hela sina vuxna liv under dessa omständigheter.
 • Det som nu sker i Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem är ytterligare en offensiv i denna fördrivnings- och konfiskationsprocess. Motivet att delar av området ägdes av judiska familjer före 1948 saknar all juridisk, etisk och demokratisk legitimitet. Åtminstone å länge inte samma rättsprincip tillerkänns de vräkningshotade palestinska familjerna och hundratusentals andra palestinska familjer som sedan statens israels grundande fått se sin mark och egendom konfiskerad. En sådan rättslig asymmetri är att av mång argument för att den israeliska ockupationspolitiken uppfyller flera av kriterierna för folkrättsbrottet apartheid, så som det definieras i FN konventionen från 1973.
 • Med detta sagt anser vi att bombningar, raketbeskjutningar och annat våld riktat mot oskyldiga civila är förkastligt och inte kan legitimeras med några försvarsargument.
 • Internationella påtryckningar är avgörande för att vända denna utveckling. Svenska och europeiska politiker måst agera skyndsamt. Inte bara genom skarpa protester utan också i handling. Sveriges regering bör driva på för att att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.
 • För närvarande är vägen fram till en rättvis och hållbar fred lång, snårig och osäker. Ett första, och helt nödvändigt steg är dock att stå upp för folkrätt och rättssäkerhet för alla som lever mellan Medelhavet och Jordanfloden.

För judar för Israelisk palestinsk fred
Dror Feiler & Staffan Granér

 

Gunnar Stensson
Ojämlikhet – jämlikhet – ojämlikhet. Svensk skola under 100 år

Sverige hade i själva verket ett av de mest efterblivna utbildningssystemen i Europa, konstaterar Tage Erlander i sina memoarer. Men efter införandet av enhetsskolan 1962 blev svensk skola världsledande.
   På 1990-talet kommunaliserades skolan, samtidigt som riskkapitalbolagen gjorde den till en lättmjölkad kassako. Pisa-chocken 2012 avslöjade att svensk skola hamnat i botten bland OECD-länderna. Därför var glädjen stor när Sverige närmade sig en mittenposition vid Pisa-mätningen 2015 och tycktes fortsätta uppgången 2018/19. Eller var det fusk?

I det då efterblivna svenska utbildningssystemet hamnade jag som sjuåring 1940. Jag trivdes i folkskolan men efter fjärde klass tvingades jag börja i Växjö högre allmänna läroverk. Läroverket var auktoritärt med uttalat nazistiska inslag åren omkring 1945. Jag vantrivdes.
Läs mer »