Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Utskriftsvänligare form
(pdf)


Veckans kulturtips
Victoriateatern presenterar stolt GABBA GABBA HEY!
den 14 och 15 december kl 19.30

En Ny-Kabaré som tar vid där vi lämnade på Malmöfestivalen i Kulturmanegen.
Vi vill på vaudeville-manér blanda rock´n´roll med cirkus med poesi med humor med samtal och jonglörer.. eller något annat vi gillar. Vi vill visa något vi själva inte sett men ändå vet att vi kommer att vilja se mer av när vi en gång gjort det.
Biljetter & info: Kulturcentralen tel 040-10 30 20 samt www.kulturcentralen.nuGunnar Stensson
Internationell solidaritet i en ny tid
Ulrich Beck och Edgar Grande påpekar i sin debattbok Det kosmopolitiska Europa (Daidalos 2006) det problematiska i att nästan all samhällsdebatt och forskning utgår från ett nationellt perspektiv. Det leder till att många samhällsförändringar antingen helt faller utanför blickfältet eller behandlas ur ett föråldrat perspektiv. Detta gäller exempelvis forskningen om miljö, globalisering, kapitalets internationalisering, etniska och religiösa konflikter, EU och andra övernationella organisationer. De föreslår att den nationella blicken ersätts avett bredare perspektiv. Detta perspektiv betecknar de som kosmopolitiskt.
Läs mer»
Interpellation ställd till Byggnadsnämndens ordförande

Miljökonsekvenser av planerat megaköpcentrum vid Mobilia
”Program till detaljplan för del av kvarteret Välten m fl”, dvs plan för utbyggnad av det bilberoende köpcentrat vid Mobilia, Gunnesbo är nu ute på samråd. Förslaget innebär att nuvarande butiksyta på ca 8 500 kvm ska utökas med 27 000 kvm, dvs den tillkommande butiks- och verksamhetsytan är alltså ca tre gånger större än den nuvarande. Den totala ytan blir därmed i storleksordningen fem fotbollsplaner.
   Förverkligas planprogrammet kommer detta att få framför allt två konsekvenser för Lund. Dels kommer, vilket framgår av den handelsutredning som åtföljer planen, livsmedelshandeln i stadsdelscentra att drabbas (så t.ex. kommer en livsmedelsbutik på Klostergården och en på Öster att slås ut), samtidigt som dagligvaruhandeln i stadskärnan kommer att minska med upp till 30 procent.
   Dels kommer, vilket framgår av den trafikutredning som åtföljer planen, motortrafiken vid Gunnesbo och i Lund i övrigt att öka kraftigt. Vid och intill Mobilia beräknas biltrafiken till år 2012 per maxtimme öka till det tredubbla jämfört med dagens trafikvolymer. (Genomsnittlig trafikökning till 2012 beräknas bli nästan 40% och på sikt ännu större).
   Beklagligtvis saknas i programförslaget beräkningar av omfattningen av den klimat- och miljöpåverkan som den ökade biltrafiken kommer att orsaka.
   Därför vill jag fråga byggnadsnämndens ordförande:
Är du beredd att i det eventuella fortsatta planarbetet verka för att omfattningen av den negativa klimat- och miljöpåverkan som etableringen innebär redovisas? Är du beredd att koppla denna redovisning till klimat- och miljömålen i LundaEko och LundaMaTs II?
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Nr 37 i webbform


071214
År 2023
går Armaturfabriken i himlen in

Ni såg centerns utspel, genom veteranen Börje Hansson? Om att järnvägens utveckling är så viktig, mot bakgrund av klimatkrisen och annat, att Lund bör öppna sej för fler spår på stambanan och offra Armaturfabriken. Lite pinsamt att det inte var något av partierna till vänster som var först ute med den insikten, men miljöpartiet gav i alla fall ett halvt godkännande.

Armaturfabriken 1894. Okänd tecknare.

Skånetrafiken har sagt att vi måste vara beredda på en sexdubbling av det skånska järnvägsresandet på 25–30 år, och då är fyra spår hela vägen ett måste. Femton år brukar en sån process ta, och den kan sägas ha startat nu.
   Första etappen är Arlöv–Flackarp. Burlövs kommun håller fast vid sitt krav på tunnel, men då drar Banverket tillbaka sitt kompromissförslag om nergrävning. Det blir ytspår (efter vederbörlig lagändring som både m och mp vill ha) och därmed en halv miljard över som kan användas till angelägna satsningar på annat håll.
   Man kan bli djupt misströstande om möjligheterna att vända utvecklingen i tid och därmed hindra klimatkatastrofen. Men Lundacenterns omsvängning visar att det finns organisationer och människor (till och med Lars Bergwall!) som tar intryck. Ett litet hoppfullt tecken, trots allt.
Gunnar Sandin

Erik Kågström

Kristidender V
Demokratikrisen i USA

Den neokonservativa rörelsen på 2000-talet. I början av 2000-talet hade de amerikanska ekonomiska ”neoconservatives” – Milton Friedman med flera – och de sociologiska ”new conservatives” – Irving Kristol med flera – smält samman till en mera enhetlig Rörelse (1). Denna Rörelse hade då total kontroll över det republikanska partiet och stabila allianser med den kristna högern och Israel-lobbyn. På det institutionella planet var den neokonservativa dominansen överväldigande. Man fick regeringsmakten och majoritet i kongressen. Man hade en mångfald tankesmedjor som var uppbyggda enligt akademiskt mönster men bara producerade material som stödde Rörelsen. Man kunde räkna med stöd från mediakonglomerat som Murdochs imperium med Fox News och hade egna tidskrifter. Majoriteten av de 35 000 lobbyisterna vid kongressen i Washington företrädde Rörelsens intressen. Alltsedan 70-talet hade konservativa intellektuella och avdankade republikanska politiker alltid kunnat räkna med välbetalda jobb i dessa kretsar. Storföretag samt personer och familjer med stora förmögenheter hade sett till att det fanns fonder för Rörelsens olika verksamheter. De liberala och progressiva tankesmedjor som fanns var diminutiva i jämförelse och är det fortfarande. På gräsrotsnivå hade Rörelsen stöd framför allt hos republikanska väljare, evangeliska kristna och högerradikala grupper med annan religionstillhörighet. Rörelsen var inte monolitisk och det fanns inga centrala styrande organ men vissa målsättningar hade man gemensamt. Aggressiv utrikespolitik, laissez-faire-kapitalism, motstånd mot statliga åtgärder som syftar till jämnare ekonomisk fördelning och välfärd, stöd till storföretag, förtäckt rasism, kort sagt ”small government” utom när det gäller militära utgifter och skattesubventioner till storföretag.
Läs mer»


 
  I veckans nummer
 
  Läst i tidningarna av Lucifer
 
  År 2023 går Armaturfabriken i himlen in
  av Gunnar Sandin

 
  Demokratikrisen i USA av Erik Kågström
 
  Det kunde varit värre
  av Lars-Anders Jönsson

 
  Internationell solidaritet i en ny tid
  av Gunnar Stensson
 
  Interpellation av Ulf Nymark
 
  Redaktion:
  Göran Persson & Kajsa Theander

Lucifer
Läst i tidningarna
Så här, lagom till jul, har man kunnat läsa en sorts moderna julsagor på helsidor i de stora dagstidningarna. Den som betalar är organisationen Svenskt Näringsliv, som förr hette SAF, Svenska arbetsgivarföreningen. Det hela går ut på att man ska köpa och konsumera mera, annars hålls inte hjulen igång och då får vi alla lida. Jag har hört människor som annars inte bryr sig om sånt undra om grabbarna på svenskt Näringsliv är riktigt friska.
   Javisst kan man undra. Men det är lätt att tänka sig bakgrunden. I början av 70-talet var vi en del som ställde frågor om konsumtionssamhället och kritiserade den heliga Tillväxten, för att inte tala om Vinsten, och det skakade SAF. Men så kom där en skicklig direktör, Sture Eskilsson, och organiserade en motkampanj, ja en offensiv från SAF vars efterräkningar vi fortfarande lever med. Det var samma kampanjmaskineri som tippade majoriteten i folkomröstningen 1994 till inträde i EU.
   Vad som under hösten blivit uppenbart är att klimatfrågan aktualiserat en hel del av den gamla vänsterkritiken mot kapitalismen. Här gäller det att stämma i bäcken, har Svenskt Näringsliv sagt, och eftersom pengar aldrig är nåt problem på den sidan var det bara att sätta igång en reklambyrå. Resultatet blev verkligen riktigt dåligt, men sånt händer i reklambranschen – man kan inte lyckas var gång. Där det verkligen brister är i det politiska omdömet hos Svenskt Näringsliv som låtit skiten gå ut. Man har skjutit sig själv i foten, kampanjen verkar i motsatt riktning än den avsedda och då ska väl vi bara vara glada?
Läs mer»
Det kunde varit värre
Även om många nyheter fokuserar på olyckor och krig finns det även nyheter som visar på att möjligheter finns till en bättre värld.
   En analys i USA säger att Iran nu ej arbetar på ett eget kärnvapenprogram. Oavsett om detta aldrig varit målet eller i det fall det är ett resultat av FN:s och andras påtryckningar känns det bra. Kärnvapen finns redan i tillräckligt många stater.
   I Irak har antalet bombattentat minskat. En orsak kan vara ökad amerikansk närvaro. En annan att terrororganisationerna fått svårare att rekrytera folk.
   I Venezuela har folket sagt nej till förslaget att centralisera och permanenta makten till president Chavez. Folket har trots ekonomiska lockbeten från presidenten sett faran i den nya konstitutionen.
   Märkligt nog finner man dock fortfarande både inom vänsterpartiets skåneledning och bland demokratisk vänster en förtjusning över en LEDARE som Chavez. I vänsterpartiets medlemstidning görs kommentaren ”så handlar en verklig demokrat” medan en medlem i DV konstaterar att förtroendet för Chavez stärktes när Chavez värdigt erkände nederlaget.
   Socialismen kan bara säkras om makten läggs ut till folket. Skulle våra vänner i VP och DV vilja leva i ett politiskt system av Chavez modell? Jag tror det inte.
Lars-Anders Jönsson


chavez Hugo Chavez
är en person som berör, inte minst VB:s skribenter.
I veckans nummer så förekommer han i flera artiklar.
Om man söker på honom i Google,
kan man som synes få högst skiftande ting från nätets olika hörn.

chavez
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson