Vaddå cykelkommun?


Magle Lilla Kyrkogata 14 februari 11.00 (ca)

Här kommer två bilder från Lunds kommun – en kommun som gärna kallar sig ”cykelkommun”.
   Den första bilden Magle Lilla Kyrkogata, del av det lila huvudcykelstråket österut mot Södra Sandby. Oframkomligt (alternativt livsfarligt) för cyklister på grund av utebliven snöröjning och fylld av snömodd. Många, många timmar efter senaste snöfall.
   Den andra bilden också lila huvudcykelstråket, nu  på Hardebergaspåret. Omöjligt att komma fram till fots och på cykel på grund av översvämning. Mitt på dagen. Hur länge cykelvägen befunnit sig i detta skick ska jag låta vara osagt. Men förmodligen sedan snösmältningen något dygn innan bilden togs.
   Tror någon att bilvägen till Södra Sandby skulle tillåtas vara oframkomlig för motorfordon till långt fram på dagen på grund av utebliven snöröjning? Eller rentav i flera dagar? Tror någon att bilvägen av väghållaren under loppet av ett halvt dygn eller mera skulle låta bli att åtgärda en översvämning som höll vägen avstängd för all biltrafik?
   Vaddå ”cykelkommun”?
Ulf Nymark


Hardebergaspåret i höjd med Mårtens Fälad,
23 februari kl 11.00 (ca)

 

Statsterror

Irans mordförsök på israeliska ambassadtjänstemän i Tbilisi, New Delhi och Bangkok fördöms i skarpa ordalag i Israel och hela västvärlden.
   Irans statsterror måste fördömas, skriver Gideon Levy i Haaretz 16/2. Men de israeliska morden på iranska kärntekniker är lika oacceptabla. Oacceptabla är också de israeliska morden på palestinier som utpekas som terrorister.
   232 sådana mord utfördes de åtta åren mellan intifadan och invasionen i Gaza. Bilateralt mördades samtidigt 150 andra palestinier, mest kvinnor och barn.
   Avståndstagandet från statsterror, mord som genomförs av stater, måste vara generellt. Allt annat vore dubbelmoral.
   Gideon Levy är i första hand kritisk mot israelisk dubbelmoral, men också mot amerikansk och västerländsk.
   USA skickar drones mot föreställda fiender i hela världen. USA:s drones dödar inte bara de som utsetts till offer utan också dussintals andra människor i deras närhet.
   Drones kan programmeras. Det händer också att någon sitter på ett kontor vid en skärm och styr dem mot målet.
   Det skulle vara fullt möjligt att sätta smarta tio-åringar vid skärmen och låta dem utplåna islamister, spränga bilar och bomba hus. De skulle kanske tycka det vore kul. Och få beröm dessutom när bilarna och kropparna flyger i luften. Det skulle kanske inte ens göra dem våldsbenägna i allmänhet. Därför är jag mot tv-spel.
   Jonas Sjöstedt framhåller att Israel är en demokrati, om än med stora brister. Det gör han med rätta, eftersom Gideon Levy annars inte skulle ha möjlighet att offentligt kritisera israelisk dubbelmoral.
Gunnar Stensson

 

Vänsterpartimotion

I veckan lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige om att använda tomträtt. Vi vill därmed skapa något av ett Lex Paulsson i Lund. I stället för att sälja mark till fastighetsbolag som utan att blinka bryter avtal om hyresrätter, eller lika oblygt säljer marken vidare i spekulationssyfte, kan kommunen fortsatt äga marken, men upplåta den i långa kontrakt. Nedan motionstexten i sin helhet.
Ann Schlyter
Mats Olsson
Hanna Gunnarsson

Lunds utveckling hotas av att bostadsbyggandet går i stå. Ska ungdomar och studenter kunna få bostad i Lund krävs någon form av socialt bostadspolitik. I en stad med en rörlig befolkning är det speciellt allvarligt när produktion av hyresrätter minskar eller när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. I dag finns inga statliga medel eller garantier med vars hjälp man kan styra bostadsbyggandet mot billigare hus och hyresrätter. Kommunalpolitiskt finns få kraftfulla åtgärder att ta till för att förbilliga byggandet, men med en aktiv markpolitik kan man öka bostadsbyggandet och därmed marknadsutbudet, samt motverka segregation på bostadsmarknaden. Det är därför viktigt att kommunen aktivt och långsiktigt håller en markreserv.
   Med detaljplaneinstitutet har kommunen planmonopol och kan bestämma var hus får byggas och hur höga de får vara.  Men med detaljplanen kan man inte reglera upplåtelseformen i bostadsbyggandet. Kommuner har då försökt reglera detta i exploateringsavtal.
   Tyvärr är lagstiftningen otydlig i vad mån exploateringsavtal gäller efter vidareförsäljning och ny ägare. Istället för nya bostäder har vi i Lund sett hur tidigare kommunal mark säljs vidare med stora spekulationsvinster. Vi har också fått se hur köpare omedelbart brutit kontrakt om hyresrätter med kommunen och istället byggt bostadsrätter.
   Upphandlingsreglerna innebär att enskilda aktörer inte får gynnas, inte ens allmännyttiga. Försäljning av mark skall enligt lagen ske till marknadspris. Höga markpriser fördyrar de blivande bostäderna. Den enklaste och säkraste vägen att styra bebyggelsen mot inte allt för dyra hyresrätter är att använda tomträttsinstitutet. Då sprids kostanden för marken ut genom årliga tomträttsavgifter till kommunen, och markpriset slår inte så hårt på hyror och avgifter i nyproduktionen.
   Tomträtt är ett möjligt sätt att styra vilken typ av bebyggelse som ska komma till stånd, vilket påpekas i Boverkets rapport 2011:26. Upphandlingsreglerna blir knappast tillämpliga eftersom marken enbart hyrs ut, men affären får självklart inte gynna någon enskild; då gäller statsstödsreglerna. Det viktiga är att tomträttsavtalet innehåller villkor för markens utnyttjande även om tomträtten säljs till annan ägare. Det finns alltså tre avgörande argument för Lunds kommun att använda tomträtt: Kostnaderna för nyproduktion av bostäder hålls nere, markspekulation undviks och avsedd upplåtelseform tryggas för framtiden.
   Vi föreslår att Lunds kommun upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt.

 

Demokratisk Vänster och Vänsterpartiet

Motion till DV:s årsmöte 2012

Bakgrunden till bildandet av dels Vägval Vänster och dels Demokratisk Vänster var den utveckling mot en mer sekteristisk politik och olika, i våra ögon, odemokratiska metoder, som ledde till att många medlemmar kände sig utfrysta och lämnade Vänsterpartiet. I Lund upprördes många när Karin Svensson-Smith med kuppartade metoder avpolleterades från riksdagslistan och av  partiets ovilja att stödja Veckobladet.  Incitament att bilda ny vänsterorganisation symboliseras av valet av Ohly som ny partiledare.
   Idag är situationen annorlunda. Många av de mest sekteristiska och tongivande medlemmarna har förlorat sitt inflytande eller lämnat organisationen. Det märks speciellt i Lund. I och med valet av Jonas Sjöstedt till ny partiledare finns det anledning att hoppas på en ny linje i partiets politik och att det blir högre i tak för olika åsikter. Han har också markerat att miljö- och klimatfrågorna ska få en tydligare profil. Det bör ju uppfattas positivt inom DV som karaktäriserar sig som ett rödgrönt parti.
   Jag möter ofta människor utanför DV som ställer frågan idag om skillnaden mellan Vänsterpartiet och DV. Jag har svårt att svara på frågan. Det fanns säkert en förhoppning hos de som bildade DV att partiet skulle locka fler att gå in i partiet. Tyvärr har det snarast gått åt andra hållet. Frågan är om DV kan växa ytterligare och om DV överlever näst val. I detta läge vill jag istället förespråka att vi ansluter oss till Vänsterpartiet och därmed markerar att vi stödjer Vänsterpartiets nya ledning och förhoppningsvis också den nya politiska inriktning som detta innebär. Om merparten av medlemmarna, som alla är politiskt mycket rutinerade och duktiga, ansluter sig till Vänsterpartiet i Lund skulle det medföra stort inflytande lokalt och en signal att vi har förhoppningar om ett större och bättre Vänsterparti.
Bengt Hall

Styrelsens synpunkter och förslag med anledning av Bengt Halls motion ”Demokratisk Vänster och Vänsterpartiet”
Bengt Hall väcker i sin motion frågan om Demokratisk Vänsters framtidsutsikter. Styrelsen delar uppfattningen att frågan måste diskuteras under verksamhetsåret. Därför har vi också i verksamhetsplanen för år 2012 (se t ex ”Slutord”) föreslagit att en sådan diskussion förs under verksamhetsåret för att ett ställningstagande ska kunna göras i god tid före valet år 2014. Årsmötet år år 2012 är därför en utmärkt startpunkt för en sådan diskussion.
   Vi vill dock framhålla att det i första hand är DV:s medlemsutveckling och frånvaron av ett genombrott i kommunalpolitiken, som föranleder en sådan diskussion. Huruvida partiledarbytet i Vänsterpartiet också innebär en förnyelse av politiken återstår att se. Vänsterpartiets politiska inriktning har historiskt sett inte alltid varit identisk med dess partiledares.
   Motionären tycks också mena att om DV inte ställer upp i valet 2014 och/eller upplöses skulle detta avsevärt stärka Vänsterpartiet. Detta är långt ifrån någon självklarhet. En upplösning av DV som parti kan mycket väl innebära en organisatorisk försvagning av den samlade vänstern, eftersom, så vitt styrelsen kan bedöma, merparten av våra medlemmar inte tidigare varit partipolitiskt organiserade. Med andra ord kan Vänsterpartiet inte förutsättas vara ett självklart alternativ för de medlemmar som känner sig politiskt hemlösa vid en eventuell upplösning av DV.
   Informationsvis citerar vi DV:s stadgar § 17 som behandlar partiets upplösning:
   ”För beslut om upplösande av partiet fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna på två efter varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Ev. tillgångar skall då användas till ett med partiets syften förenligt ändamål.”
Styrelsen för Demokratisk Vänster

Förslag:
Årsmötet diskuterar de frågor som motionären väcker och ger direktiv/vägledning om vidare handläggning av frågan om DV:s framtid

 

Gunnar Stensson
Nazister, medlöpare och högerextremister i Lund 1933 – 2012

Den 19/1 kritiserade jag i Veckobladet Svante Nordins artikel ”En intellektuell revolution” som publicerades i tidskriften Axess. Bakom den anspråksfulla titeln dolde sig ett främlingsfientligt angrepp på invandringen och det multikulturella samhället, multikulti, som Nordin kallar det.
   När jag läste artikeln höll jag just på att läsa Elisabeth Åsbrinks bok ”Och i Wienerwald står träden kvar.” Eftersom den fick Augustpriset i höstas känner många till den.
   Jag beslöt att med utgångspunkt från boken fördjupa mig i den svenska främlingsfientlighetens historia och skriva en kort sammanfattning. Jag tog fasta på sakuppgifterna men bokens utomordentliga mänskliga, litterära och politiska förtjänster kan givetvis inte förmedlas i en fragmentarisk sammanfattning. Läs boken!
   För att fördjupa mina kunskaper närläste jag vissa avsnitt i Sverker Oredssons ”Lunds universitet under andra världskriget”. Det är en studie som är oerhört rik på väsentlig information. Den borde ägas och läsas av varje lundabo, men också av alla svenska medborgare med anspråk på kunskap om Sverige före och under andra världskriget.
   För att få struktur i det rika materialet valde jag att fokusera på den fascistiske och nazistiske ledaren Per Engdahl som var verksam i Lund och Malmö och som kom att fungera som ideologisk ledare för de högerextrema rörelser som växer fram i dagens Europa.

Per Engdahl i Lund     
Per Engdahl talade ofta i Lunds Nationella Studentklubb, en nazistisk organisation som samarbetade med Nationalsocialistiska Arbetarpartiet.
Läs mer »

Årsmöte i byalaget

Pågatågshållplats och bevarande av seniorernas Träffpunkt prioriteras i Klostergården.
   Måndagen 20/2 genomförde Klostergårdens byalag sitt årsmöte. Det var välbesökt och debatten blev livlig och långvarig.
   Utbyggnaden av järnvägen till Högevalls-badet gör det möjligt att åter bygga en hållplats vid Åkerlund och Rausings väg. Ett litet meningsutbyte handlade om vad den gamla hållplatsen hade haft för namn. Höjebro mölla, var det nog.
   Hållplatsen kommer att ha stor betydelse för Klostergårdsbornas arbetspendling till Malmö, liksom till orter norr om Lund. Den kommer att vara till nytta också vid större arrangemang i Arenan.
   Industriområdet kommer att kunna försörjas med järnvägstransporter.
   Förlängningen av Åkerlund och Rausings väg över Höjeådalen till väg 108 blir onödig och kan stoppas.
   Stort intresse ägnades dessa infrastrukturfrågor.
   Men också nedläggningen av seniorernas Träffpunkt på Vårvädersvägen engagerade. Byalaget beslöt att söka samarbete med PRO och andra organisationer för att stoppa Vård- och omsorgsnämndens beslut att stänga Träffpunkten vid midsommar för att sedan skapa en ny Träffpunkt med ett mer centralt läge någon gång i framtiden.
   Ett glapp på ett par år skulle drabba de äldre mycket hårt. Besparingen blir bara drygt 200 000 kronor, vilket motsvarar en liten del av den höjning av politikerarvodena som nyligen bestämdes. Politikerna skor sig på allmänhetens bekostnad, var den allmänna meningen.
Gunnar Stensson

 

Trafik- och säkerhetspolitik

I veckan utspelades i Köpenhamn ett klassiskt politiskt lärostycke. Statsminister Helle Thorning Schmidt förklarade att det blir ingen ”betalingsring”, dvs trängselskatt i Köpenhamn trots att det ingick i regerings-förklaringen underskriven av S, SF och R (adikale). Det är SF som varit pådrivande för en trängselskatt och återtåget nu var ännu ett bakslag för SF som har fått ge upp allt de begärt och nu måste fråga sig varför de överhuvud är med i regeringen.
   Varför blev det så här? Förklaringen får nog anses vara bristande vilja och mod att gå emot bilistlobbyn. Den är inte i majoritet, men den hade stöd av alla de borgerliga partierna, av alla Köpenhamns dagstidningar och de vanliga motorintressena och därutöver av de socialdemokratiska borgmästarna i Köpenhamns grannkommuner på västkanten. De rymmer just de bilister som tar bilen till jobbet i centrum var arbetsdag. Bland Köpenhamnsborna själva fanns det en, låt vara tveksam men dock, majoritet för trängselskatt och den hade säkert stärkts om man getts en chans att pröva på. Men inför utsikten till en socialdemokratisk katastrof vid nästa kommunalval i kranskommunerna gav regeringen upp.
   Helle Thorning-Schmidts regering har inte precis varit så framgångsrik. Som i Sverige är borgarna överlägsna i media och har nu i ett halvt år orerat om löftesbrott. Jo, radikalerna har haft veto mot alla progressiva förslag. Därutöver är regeringsunderlaget i sig skakigt där R har kunnat bestämma om ekonomin. Det är tur att Enhetslistan, det mest utpräglade vänsterparti man hittar i nordisk politik, har varit så vänligt och stödjande.

Carl Bildt, en säkerhetsrisk
Än en gång kommer det fram uppgifter om Bildt som väl inte är helt nya, men som inte precis brukar lyftas fram. I ett par månader har det förvisso talats om hans affärsintressen i afrikansk oljeutvinning och hans därav följande medgörlighet för afrikanska diktaturer. Av och till gör han utspel som inte är i Sveriges intresse. som t.ex. när han jämförde Putin med Hitler och när han ställde upp för det aggressiva Georgien och backar upp ukrainska intressen som vill ha landet med i Nato. Det är Karl XII-idéer på nytt. Men kritik tycks inte bita – borgarna beundrar Carl Bildt, den svenske Kissinger, ständigt på väg mellan Bryssel, Washington, Rom etc. Kör han sitt eget lopp? Ja men han är ju så kompetent tycker den borgerliga offentligheten.
   Nej, det var väl närmast Palme som vågade säga till, nämligen när Bildt alldeles i slutet av Ubåtskommissionens arbete 1981 for till USA för att tala med den amerikanska underrättelsetjänsten. Jag talar med vem jag vill, svarade Bildt, och väckte beundran för att han vågade stå upp mot Palme.
   Det som för mig talar tydligast om Bildt är dock något annat. Det är hans fleråriga arbete som styrelseledamot i Rand Corporation, Santa Monica, USA. Rand är flera saker på en gång. Det är ett vetenskapligt centrum med framstående forskning och utveckling inom operationsanalys, spelteori etc. Men det är också USA:s främsta tankesmedja när det gäller militär strategi. Här verkade klassiska namn som Albert Wohlstetter och Herman Kahn, här utvecklades teorierna för MAD, Mutual Assured Destruction. Här gjordes den amerikanska krigsmaktens planer upp för Vietnamkriget. Rand ledde inte den amerikanska krigsmakten i fält, men stod för det avgörande tankearbetet. I den meningen är det en modern motsvarighet till den tyska krigsmaktens klassiska intellektuella centrum, Generalstaben. Bildt var den första och såvitt känt enda icke-amerikanska styrelsemedlemmen och var kvar så sent som 2005.

Entusiast för Irakkriget

Här blev Carl Bildt 2002 rekryterad till CLI, Kommittén för befrielsen av Irak. Han satte omedelbart igång med att tala för krig mot Irak, bl.a. genom artiklar i New York Times. Man var nära förbunden med en lite äldre systerorganisation. PNAC, Project for the New American Century, med ledande namn som Richard Perle, Paul Wolfowitz, Donald Kagan och William Kristol. Det var helt enkelt kärnan av den neokonservativa grupp som påverkade Bush att starta Irakkriget.
   Jaha, kan man säga, Bildt vistades i kretsen av vår tids mest briljanta militär-politiska strateger och bör rimligen ha betraktats som deras intellektuelle jämlike, Det är väl hedrande för lilla Sverige att ha en sådan man inom sina gränser? Javisst och Bildt har förstås rätt till sina åsikter. Men det är naturligtvis en skandal av stora mått att denne man görs till svensk utrikesminister. Bildtaffären är en Reinfeldtaffär. Det är ofattbart att Donald Rumfeldts kompis och en ihärdig anhängare av Irakkriget sätts som utrikesminister för Sverige.
   Jag har ingen aning om vad det kan finnas för hemliga papper på Bildts aktiviteter och vad Wikileaks har att komma med. Man får väl förmoda att Säpo förhör honom. Men oberoende av det är det hög tid för oppositionen i riksdagen att kräva hans omedelbara avgång.
Lucifer

 

Arktiskt vid Höje å, sedan plötsligt vår

Måndag. Väldiga, tre decimeter tjocka isflak tornar upp sig över varandra och blixtrar i solskenet. Ett par av dem har parkerat sig tvärs över promenadvägen längs Kvarndammen, på vars yta stora isflak flyter medan flockarna av bläsänder med purpurröda huvuden simmar mellan dem, som om de befann sig i Norra ishavet, dit de snart kommer att återvända.
   Detta berättar jag främst för deltagare i söndagens blöta och hala, men intressanta vandring. Ett par av dem hade fått kännedom om vandringen tack vare annonsen i Veckobladet 5. De är säkert intresserade av att höra hur det blev dagen efter.
   I söndags sköljde det bruna vattnet från Lunds gatubrunnar ner genom dagvattensutsläppet vid järnvägsbron. Isknölar, regnvatten och gyttjiga pölar gjorde det svårt att gå. En av oss måste avstå från att fullfölja på grund av benskörhet.
   Kvarnrännan var överfull med vatten, liksom åkerrenen söder om ån. Visst, tjälen fanns kvar under vattnet, annars hade vi inte kunnat ta oss fram. Över håvbryggan vid byggplatsen Källby Äng forsade brunt vatten. Så var det alltså när vi vandrade i söndags.
   I morse, efter en kall natt, hade vattenmassorna försvunnit ut i Lomma- bukten. Vattenytan hade sänkts drygt en halv meter. Vattnet som fanns kvar var fruset.
   Det hade haglat under natten och de vita hagelkornen låg och lyste i det klara solskenet.
   I soluppgången gick jag längs dammarna. Videträden och pilarna som stått i vatten dagen innan var nu prydda med ringar av glänsande is ett stycke upp på stammarna.
   En stor häger stod orörlig på en av betongbalkarna i Långa dammen och tittade efter någon liten fisk att hugga.
   Vid Rinnebäckens mynning låg stora gulvita sandbankar. Jag var spänd på om bron över ån, som på söndagen varit omgiven av meterdjupt vatten, nu skulle vara möjlig att beträda.
   Och visst var den det! Bara torr is och fast mark, hård som cement under gräset. All snö borta från åkrarna men blank is mellan tiltorna.
   Det finns mer att berätta, men utrymmet är begränsat. Någon ny tur är inte planerad omedelbart, men kolla i Veckobladet. Vi annonserar.
   Tisdag. Gryning i vitt landskap, svarta spår i smältande snö.
   Onsdag. Grått, milt och kladdigt.
   Torsdag. Efter nattens regn forsar vattnet åter genom det översvämmade landskapet. Hård blåst. De tjocka isflaken flyter grå omkring på den smutsiga vattenytan och smälter snabbt. Sen kommer solen.
Gunnar Stensson

 

Reservation mot Tekniska nämndens beslut 210120215 angående trafikplats Ideon

Nedan publiceras den reservarion som Karin Svensson Smith lämnat in. För den som vill fördjupa sig i ärendet finns här länkar till den ursprungliga fyrpartiskrivelsen och tjänstesvaret på denna

Tekniska nämndens majoritet beslutade att avvisa den rödgröna skrivelse som föreslog att kommunen skulle planera för minskad biltrafik så att nya motorvägsavfart söder om nuvarande Norra E22-avfart skulle kunna undvikas. Trafikverket håller på med att utreda om det behövs en ny avfart för att länka av trafik väster om E22 mot Ideonområdet.
   Lunds kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2010 nya klimatmål för Lunds kommun som innebär att till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i kommunen ha halverats i jämförelse med 1990. Ett av kommunens planeringsmål för Brunnshög/ Lund NE är att det transporterna till och från området ska vara max 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 gång/cykel.
   Trafikverket utreder eventuella förändringar av det vägnät som det är ansvarigt för. Hur stor trafikvolym och hur den fördelas mellan olika transportslag i det kommunala vägnätet styrs emellertid av beslut i vår egen kommun. Det är därför mycket passivt av tekniska nämndens majoritet att avslå förslag på åtgärder som Lunds kommun råder över med hänvisning till en pågående förstudie i trafikverket.
   I tjänsteskrivelsen hänvisas till trafiksimuleringar från 2008 som underlag för en förstärkning av vägkapaciteten. Det finns i tjänsteskrivelsen ingen redovisning av vad kollektivtrafikfält på E22 kan betyda för vilken trafik de nya verksamheterna och de planerade bostäderna kommer att alstra. Detta trots de goda erfarenheter från såväl busskörfältet på Tornavägen som vid motorvägsinfarten till Malmö. Åtgärder vid trafikplatser och andra korsningar särskilt inriktade på buss framhålls som angelägna i Trafikverkets rapport 2012 om transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder.
   Trängsel kan hanteras med sänkta hastigheter för bil såsom är fallet bl a vid Tingstadstunneln i Göteborg. I Tyskland, Schweiz, Österrike m fl länder har kmskatt för lastbilar införts som kunnat finansiera utbyggnad av kollektivtrafiken. Antalet och priset på de parkeringar som planeras har erfarenhetsmässigt en mycket stor betydelse för den enskildes val av bil, kollektivtrafik eller cykel. Att transportsystemets kapacitet kan påverkas genom att förnyade parkeringsbestämmelserna framgår också av den trafikverks rapport som nu är ute på remiss. I Lund cyklas det mycket, men oftast korta sträckor. I vilken skulle snabbcykelstråk som reserveras enbart för cykling kunna påverka fördelningen av transporter? Den frågan är knappast belyst i den trafiksimulering från 2008 som hänvisas till i tjänsteskrivelsen. Inte heller framgår hur etableringen av spårvagnstrafik på Lundalänken i kombination med en upprustning av Lund C skulle kunna betyda för människors val av transporter.
   Eftersom Nordens största universitet ligger i Lund, som för övrigt utsågs som miljöbästa kommun i Sverige 2011, skulle kunna förväntas att aktuell kunskap togs i bruk i den kommunala processen. Dessutom lär det inte behövas universitetsutbildning för att inse att man knappast minskar biltrafiken genom att bygga ut och ge mer plats åt den.
Lund 17 februari 2012
Karin Svensson Smith (mp)

I veckans nummer
Isländsk (skratt)afton på DOC LOUNGE  28 februari
Helgeands församlingsgård
Årsmöte i DV den 5 mars
Kulturtips
Vaddå cykelkommun?
av Ulf Nymark
Årsmöte i byalaget
av Gunnar Stensson
Trafik- och säkerhetspolitik
av Lucifer
Statsterror
av Gunnar Stensson
Vänsterpartimotion
av Ann Schlyter, Mats Olsson och Hanna Gunnarsson
Arktiskt vid Höje å,
sedan plötsligt vår

av Gunnar Stensson
Demokratisk Vänster och Vänsterpartiet
av Bengt Hall
Reservation mot Tekniska nämndens beslut 210120215 angående trafikplats Ideon
av Karin Svensson Smith
Detaljplan för ESS: här har borgarna begravt minst ett par hundar
av Ulf Nymark
Nazister, medlöpare och högerextremister i Lund 1933 – 2012
av Gunnar Stensson
Idiotismer, fatala?
av Jörgen L
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Isländsk (skratt)afton på DOC LOUNGE  28 februari

Vad är Island mer än Björk, islandshästar och vulkanaska? Jo finanskris och komikern och politikern Jon Gnarr. Nu kommer filmen om  komikern som tröttnade på den korrupta isländska politiken och startade sitt eget parti The Best Party. Går det att lösa Islands djupa kris med humor och komik? Följ Jon Gnarrs resa mot toppen.

GNARR -en rolig modern isländsk saga
GNARR – (Island 2010, 96 min, english)
REGI: Gaukur Ùlfarsson
SAMTAL: Regissören Gaukur Ùlfarsson är med oss på skype från Reykjavik efter filmvisningen!
LIVE: Lunds egen skönsjungande islänning Karl Olgeirsson (tidgare samarbetat med Petula Clark och Björk) rullar ut flygeln och bjuder på några isländska toner innan filmen.
MAT: Ät din middag på Doc Lounge. Vi serverar alltid en vegetarisk soppa med bröd  för 69 kr. I baren säljs det också vin, öl, kaffe mm.
TID: Dörrarna öppnar 19.00  Film ca 20.00 PLATS: Mejeriet, Stora Södergatan 64  ENTRÉE: 60 kr

 

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 1 mars kl 13.00
Psalmer av Britt G Hallqvist Monica Håkansson berättar om Britt G Hallqvists liv och gärning, och vi sjunger tillsammans med Larsåke Sjöstedt.

Torsdagskväll 1 mars i Helgeand 19.00
Film; Amazing Grace
Den brittiske parlamentsledamoten William Wilberforce (Ioan Gruffudd) stiftar 1787 en "förening för lastens motarbetande", och vid samma tid börjar han den kamp mot slavhandeln som blev hans livsgärning. Den
välkända psalmen Amazing grace (Oändlig nåd) skrivs 1779 av den tidigare kaptenen på ett engelskt slavskepp John Newton (Albert Finney).
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

 

Årsmöte i DV den 5 mars

Dagordning för DV:s årsmöte den 5 mars 2012 i DV:s lokal Magle Lilla Kyrkogata 2.
Årsmötet är öppet för alla intresserade.

Kl. 18.00
Information och diskussion om Lunds planer för den nya stadsdelen Brunnshög
Planarkitekt Johanna Wittenmark från Stadsbyggnadskontorets ”Projektkontor för Lund NE/Brunnshög” informerar och svarar på frågor – därefter diskussion.

Kl. 19.00 (ca)
Årsmötesförhandlingar i stadgemässig ordning med bl a en motion om "Demokratisk Vänster och Vänsterpartiet" som finns på annan plats i veckans nr.

Alla är hjärtligt välkomna till årsmötet – temat för årsmötet, Brunnshög, (dvs den första mera publikt inriktade delen) är högaktuell: Detaljplanen för ESS är ute på samråd och den utlovade spårvägen saknas i planen!
Rödgröna hälsningar
Styrelsen för Demokratisk Vänster

 

Kulturtips

Albin Gromer (SE) LIVE - Turnépremiär
På Babel 24 februari kl 19:00.
Läs mer »

BALKAN NEW FILM FESTIVAL - WHITE WHITE WORLD
Filmvisning som ingår i BALKAN NEW FILM FESTIVAL - SERBIAN NEW CINEMA, 24 februari kl.18.30 på Inkonst
Läs mer »

Midnattsdopp - Ribersborgs kallbadhus
på Kallis 24 februari kl 19:30.
Läs mer »

Ernani
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln och Kino 25 februari. Repris 26 februari.
Lör 25 feb kl. 19:00. Läs mer »

Ebbot Lundberg & Magnus Carlson med Augustifamiljen (SE) LIVE
På Babel 25 februari kl 20:00. Läs mer »

Elektra
Elektra är ett psykologiskt familjedrama där heder, besatthet, hat och kärlek duggar tätt i kulisserna. Spelas 31 december- 29 februari på Månteatern i Lund. Lör 25 feb kl. 19:00
Läs mer »

King Ferus Mustafov med Süperstar Orkestrar
På Moriska Paviljongen den 25/2 kl 21:00.
Läs mer »

Richard III Family Business
Välkomna till denna vackert brutala och energidrypande historia om hämnd och vanskapta familjerelationer, i maktens centrum, där liken staplas på hög. Efter succén med Macbeth - Blod istället för mjölk, 2009, kastar sig Varietéteatern Barbès återigen över Shakespeare, nu i samarbete med InSite. På Bastionen 25 februari - 22 mars. Lör 25 feb kl. 19:00. Läs mer »

SNIPP SNAPP SNUT med Duvungarna
barnmusikal på Lunds Stadsteater 26 februari och på Victoriateatern 4 och 11 mars
Sön 26 feb kl. 13:00. Läs mer »

Trio con Brio
På Palladium 26 februari kl. 15.00
Läs mer »

Vargens Öga
Den 26/2, 4/3 & 25/3 på Södra Spyken, Lund.
På ett zoo står ett barn och en enögd gammal varg orörliga mot varandra, ansikte mot ansikte, öga mot öga. Men de ser förbi varandra. En dag sluter barnet sitt ena öga för att bli jämställd med vargen.
Sön 26 feb kl. 16:00. Läs mer »

MERA MAX! - nya böcker och en ny värld!
Teater Sagohusets vårföreställning där Max återvänder i nya kläder med nya äventyr i en helt ny värld. På Teater Sagohuset 12 februari - 4 mars. 1-3 år
Mån 27 feb kl. 10:30. Läs mer »

I betraktarens ögon
Statsteatern tror stenhårt på att konsten ligger i betraktarens ögon och kommer därför att tolka konst och rockmusik utifrån ett amatörmässigt perspektiv.
28 feb, 6 och 13 mars på Grand
Tis 28 feb kl. 19:30. Läs mer »

Legenden om Sally Jones
Färgsprakande äventyrsteater för barn från 9 år. Premiär 28 februari på Teater 23.
Tis 28 feb kl. 18:00. Läs mer »

MANTA - Héla Fattoumi & Eric Lamoureux
På Dansstationen den 28/2 kl 19:30.
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 28 feb kl. 16:00. Läs mer »

Talib Kweli (US) LIVE
På Babel 28 februari kl 19:30.
Läs mer »

Comedy of Errors
direktsänt från National Theatre på Biograf Spegeln och Kino1 mars kl. 20:00.
Läs mer »

MACK 1/3 Jesper Rönndahl, Fredrik T Olsson
stand-up på La Couronne
Tor 01 mar kl. 20:00. Läs mer »

Skambyrån
Vanliga människor läser högt ur sina gamla dagböcker som en gång i tiden var superhemliga men som så här i efterhand lockar till stora skratt. Igenkänningsfaktorn är hög när tonårsvåndor i form av brev, låttexter och dagböcker kommer till allmän beskådan. På Moriska Paviljongen 1 mars kl. 20:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Ulf Nymark
Detaljplan för ESS:
här har borgarna begravt minst ett par hundar

Förslag till detaljplan för ”Odarslöv 13 m.fl” är efter beslut av en mycket bred majoritet (borgare och socialdemokrater) i Byggnadsnämnden nu ute på samråd. Och denna detaljplan är ju inte vilken dussinplan som helst: det gäller ESS, en anläggning som – på gott och på ont – kommer att få en enormt stor betydelse för Lunds framtid. ESS-planen är utan tvekan den viktigaste planen för Lund under 2000-talets första två decennier. Inget bygge och ingen verksamhetsetablering kommer att under de närmaste decennierna påverka kommunen i tillnärmelsevis så stor omfattning.

En grannlaga uppgift
Att processa och besluta om en detaljplan för ESS-området är således en utomordentligt grannlaga uppgift för kommunens förtroendevalda. Det tarvar extra omsorg och extra eftertanke. Skulle man vilja tro. Byggnadsnämndens beslut har sålunda föregåtts av en omfattande genomlysning av problem och möjligheter, där varje enskildhet i planen har stötts och blötts i olika omgångar? Icke så!
   I stället hafsas en detaljplan fram. En detaljplan som praktiskt taget är renons på bindande detaljer. Lundaborna får nu försöka begrunda och ha synpunkter på en plan som är nästintill innehållslös. Dvs planen föreskriver inte som brukligt är placeringar och bestämmelser om byggnaders yta, höjd och utformning, ingenting om grönområden etc, ingenting om trafikföring för bil och spårväg. Kort uttryckt: detaljplanen saknar sådana föreskrifter som så att säga konstituerar själva begreppet detaljplan.
Läs mer »

 

Jörgen L
Idiotismer, fatala?

Ställd inför dagens makalösa utförslöpa ångrar man ett och annat ord, i otid. Och internationellt har vi nog bara sett början. Det gycklas med olycksprofeter och minusmaximalister - men räds nog tidens anpassning och tystnad långt mer. Allmänna kakafonin och ändlösa räckan diversioner oräknade, då. Klostret är en mänsklighetens lisa - för när globala tillvaron synes inrättad med sju dödssynderna som generalkoncept är själsfriden oavlåtligt hotad och andlighet ett potent subversivt intresse, med välgörande systemvältande potential. På mer tillvända fronten konstateras att den Goda Borgerlighetens Era (med oss till svans) är över, här i väst. Måtte dess intellektuellt präglade humanism överleva som frö samt i sinom tid slå rot med omständigheterna åter lägliga.
Läs mer »