Top Image

Översättningar
   Böcker
   Kapitel
   Artiklar

 

Översättaren
Gunnar Sandin försörjde sig i mer än tre decennier som översättare. Efter att ha lämnat geografin och dess utredande, och efter att ha prövat på att kombinera metallarbetarens liv med den politiska aktivistens, så blev översättandet en försörjningsform som gick att kombinera med en omfattande och tidsmässigt krävande politisk aktivitet. Sten Henriksson har i sin biografi över Gunnar fångat hans många olika typer av politiskt engagemang, inklusive dess sociala och kulturella sidor, och hur de kunde kombineras med järnväg och översätteri.

Gunnar försörjde sig inte bara som översättare – han var det också. Vi vill här peka på tre sidor av hans översättargärning. Den bibliografi som vi här publicerar visar för det första på hans enorma flit och ihärdighet. Den visar för det andra hans mångsidighet - de ämnesområden han tog sig an, de olika språk han översatte ifrån och raden av förlag och tidskrifter han arbetade för och med.

När man sorterar hans översättningar efter vilket år de gjordes så framträder ett tydligt mönster, dess start och grund i hans politiska engagemang. Gunnars översättande börjar som en del av hans förankring i Lunds vänsterpolitiska och vänsterintellektuella miljö. De tidiga översättningarna gjordes för tidskriften Zenit, och för den bokutgivning som tidskriften stod för (både Zenit-serien hos Bo Cavefors och TemaTeori hos Rabén & Sjögren). Sedan kom ett stort antal översättningar för Arkiv, både för förlaget och för tidskriften. Successivt vidgades kretsen av förlag som anlitade Gunnar. Det var inte bara det Lundabaserade kursboksförlaget Studentlitteratur, eller det framgångsrika förlaget Daidalos, vars ursprung var det lundensiska Röda Bokförlaget, utan också Gidlunds, Ordfront, SNS m.fl.

Mycket av det Gunnar åstadkom som översättare var bra, riktigt bra. En del är lysande, vilket är fallet med Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas. Det är en av de böcker där man upplever att författaren och översättaren delar samma livskänsla och hållning till det som verket framställer.

Gunnars översättningar är som bäst när han kan fånga en texts mening och uttryck i en innehållsligt precis men ändå språkligt fri tolkning. Eller med Gunnars egna ord: "En bra översättare behöver inget lexikon."
Gunnar O

Gunnar Sandins bibliografi 
Bottom Image