Same, same but different!

Veckobladet började 2016 med att rekommendera läsning av en 50 år gammal text av Olof Palme. Årets första nummer har med en 50 år gammal ballad! Misstänker att det inte blir årets enda tanke om flykt.
   Allt är nytt men mycket är sig likt, kan det vara en devis för 2016. Kanske, jag tar gärna emot bättre förslag. Hur som helst nu är det slut på det gamla, resten är nyskrivet för vår tid.
Välkomna till VB:s 42:a årgång, 2016
red

Lyssna igen »

 

 

”Stationsgruppen”; Gunnar Stensson, ordf m fl
Den nya järnväststationen i Klostergården

Till Trafikverket
Synpunkter inför samrådet om Södra stambanan, Lund – Flackarp, fyra spår

Järnvägsutbyggnaden till fyra spår kommer att öka kapacitet och säkerhet för såväl person- som godstrafik längs sträckan Malmö-Lund.
   En regionaltågstation vid Klostergården ger god tillgänglighet för drygt 10 000 personer i södra Lund, samtidigt som den avlastar Lunds central.

Den aktuella järnvägssträckan från bron över Ringvägen till bron över Höje å löper parallellt med ett rekreationsstråk öster om järnvägen, som många boende i Lunds centrum och Klostergården dagligen använder för promenader och löpning.
 


 

Stråket leder i förlängningen vidare till Flackarp och korsar vandringslederna längs Höje å mellan Värpinge och St Lars. Tillsammans utgör stråket och vandringslederna ett viktigt, stadsnära naturområde, som måste bevaras.

Utbyggnaden till fyrspår bör därför förläggas väster om den nuvarande järnvägen. Detta tycks Trafikverket också ha uppmärksammat, eftersom den nya bron över Höje å planeras byggas väster om den nuvarande. Det innebär att huvuddelen av arbetet med brobygget kommer att ske väster om järnvägen.
   Den västra sidan är lättast att nå med arbetsfordon och anläggningsmaskiner. Norr om ån finns en väg i förlängningen av Åkerlunds och Rausings väg intill järnvägen. Den kan användas för transporter om den förstärks och breddas. Söder om ån kan man nå byggplatsen genom att använda vägen till Flackarps skola och anlägga en tillfart längs järnvägen.
   På det sättet skyddar man i görligaste mån kolonilotterna öster om järnvägen från störningar.
   Genom att bron byggs väster om den nuvarande bron, kommer det nya dubbelspåret mot Lund fortsätta på västra sidan, där det redan i nuläget finns ett gammalt spår från en tidigare industrijärnväg.
   Den långa parkeringsplatsen längs Åkerlunds och Rausings väg innebär att det finns gott om utrymme för det nya dubbelspåret.
   Norr om parkeringsplatsen vidtar ett koloniområde. Avståndet mellan koloniområdet och järnvägen förefaller tillräckligt stort för att ge utrymme åt utbyggnaden.
Läs mer »

 

 

En intressant motion

Det är inte ofta som motioner om stadgeförändringar i föreningar kan ges denna rubrik, men det händer ibland. Till årets kongress i Vänsterpartiet finns en motion som heter "För en bred och enad rörelse".
   Den handlar kort om rätten att organisera sig i grupper inom partiet, dessa kallas åsiktsströmningar och tendenser. Till synes ganska oskyldigt men det rör vid en av de stora stridsfrågorna inom kommunismen och därmed vänstern genom tiderna.
   På den tiden, 70-talet, när jag blev partimedlem kallades det fraktioner och vi fick lära oss att sådana var synnerligen splittrande och farliga. Förvisso inte oomstritt ens då men fakta var då och nu att denna fråga splittrat många partier och andra rörelser under hela vänsterns historia.
   Om den nu skulle kunna verka rent av enande för vänstern så skulle det vara fantastiskt bra. Att alla som motsätter sig den nuvarande utvecklingen mot ett allt kallare, borgerligare eller rentav fascistoidare samhälle är ställt utom allt tvivel. Men jag är inte säker på att det skall ske inom ett parti, kanske det är precis tvärt om? Kanske skall partier och andra samverka inom bredare rörelser.
   Motioner är undertecknad av ett stort antal vänsterpartister från hela landet däribland ett antal från Lund. Det skulle vara intressant om någon av de nu aktiva partisterna ville vidareutveckla frågan i allmänhet i VB:s spalter. I synnerhet vore konkreta exempel på vad man vill göra i framtiden som stadgarna idag förbjuder en partimedlem att göra idag.
Göran Persson

 


 

För en bred och enad rörelse

MOTION  TILL VÄNSTERPARTIETS KONGRESS 2016
Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser
 

Alla behövs när vi bygger en majoritet för socialismen. För att engagera dessa krafter behövs en öppen attityd till olika rörelser. Därför föreslår vi att vi, likt många europeiska vänsterpartier, välkomnar olika åsiktsströmningar.
 

Läs hela motionen »

 

 

Därför blir den rike så förbannat rik

Hennes förmögenhet växte från 2 miljarder dollar till 25 miljarder dollar från 1990 till 2010, fast hon aldrig hade arbetat en enda dag i sitt liv. Hur gick det till? Jo, hon hade förmögenheten placerad i fonder, berättar Thomas Piketty i Kapitalet, s 452. Läs gärna den sidan och ett par till. Det är intressant!
   Det handlar om Liliane Bettencourt, arvtagare till L´Oreal, världsledande inom kosmetika.
   Piketty har hämtat uppgifterna från affärs-tidskriften Forbes som offentliggör en årlig rankningslista över de största förmögenheterna.
   Så fungerar marknaden, det regelsystem som tillämpas i  världsekonomin. De rikaste blir automatiskt rikare.

En ekonomjournalistForbes insåg, att man kunde driva Pikettys metod ett steg längre genom att undersöka hur mycket en förmögenhet som ett visst år placerats i en vanlig indexfond skulle ha växt med hur mycket den faktiskt hade växt.
   Han undersökte den amerikanske miljardären Donald Trump på samma sätt som Piketty granskat Liliane Bettencourt.
   Donald Trump ägde 4,2 miljarder dollar 1982. Om han då hade placerat sina miljarder i en vanlig indexfond skulle hans förmögenhet till idag ha växt till 170 miljarder dollar.
Men det gjorde han inte. I dag äger Donald Trump 85 miljarder. Hans förmögenhet är alltså idag 85 miljarder mindre än om han hade placerat den i en indexfond? Vart har de 85 miljarderna tagit vägen?

En politisk och ekonomisk idiot. Tidskriften Forbes konstaterar att Donald Trump slösat bort dem på katastrofala affärer och räknar upp några sådana.
   Världen vet att Donald Trump som politiker är en rasistisk, självgod och hänsynslös idiot. Det ger han dagligen bevis på.
   Forbes avslöjar att Donald Trump också är en ekonomisk idiot som på 34 år förskingrat 85 miljarder. Dollar.
   Liliane Bettencourt förstod att låta miljarderna växa av sig själva. Det gjorde inte Donald Trump.

Ett anspråkslöst förslag
Det måste vara lätt att genomföra motsvarande undersökning i Sverige. Välj arvtagaren till någon av de största förmögenheterna. Rausing kanske. Eller Wachtmeister.
   Kolla hur stor förmögenheten var när arvtagaren övertog den. Kolla sedan hur stor den skulle ha varit idag, om den placerats i en vanlig indexfond. Det ger ett mått på hur snabbt en förmögenhet växer av sig själv.
   Kolla till sist hur stor den faktiskt är idag och jämför. Det ger ett mått på arvtagarens förmåga att hantera sin förmögenhet.
   Den stora skandalen är att förmögenhetsökningen är automatisk.

Det är ett allvarligt problem, att förmögenheterna är koncentrerade hos allt färre innehavare och att det är lönsammare att placera pengarna i en indexfond än att investera, anser Thomas Piketty. Det leder till ekonomisk stagnation och förvärrar ojämlikheten och de sociala spänningarna i samhället.
   Du inser lika bra som Thomas Piketty vilka lösningar som krävs.

Gunnar Stensson


Dagen ger snart upp
kryper in i sitt mörker
Ett kylslaget: Huj!

Den kalla himlen
slickar med isig tunga
Vi spottar: tock, tock

Högljudda barnbarn
surrar som bin i kupan.
Är jag drottning?
Karin S

 

 

 

Sten Henriksson
Vem kan man lita på?

Den oavbrutet produktive historikern professor Wilhelm Agrell i Lund och Lyngby, har utkommit med en ny volym, Vem kan man lita på (Historiska media), med under­rubriken, Den globala övervakningens framväxt. Det är i första hand just en historisk framställning, där namn som Assange och Snowden bara framskymtar som de senaste inslagen i en lång utveckling. Agrell formulerar inte själv svaret på boktitelns fråga: Vem kan man lita på? Men efter att ha tagit del av hans berättelse kan svaret bara bli ett: Ingen.

Andra världskrigets hemligheter
Agrell rör sig här på ett område där han är väl hemmastadd (och har själv jobbat på den svenska försvarsstabens underrättelseavdelning). Två tredjedelar av boken behandlar den klassiska övervaknings- och spionverksamheten vars trafik gick på radio eller telefonledningar, ärenden som Agrell behandlat utförligt i tidigare böcker. Här är t.ex. det välkända brittiska arbetet med det tyska maskinchiffret Enigma på Bletchley Park och det svenska mot den likaledes tyska Geheimschreiber som knäcktes av matemati­kern Arne Beurling i Stockholm. Materialet kom på tråd som bar den tyska trafiken från Norge och Finland till Berlin. Mer än 300,000 meddelanden dekrypterades, men innehållet förbehölls den svenska försvarsstaben – meddelanden som rörde svenska officerare av överstes rang eller mer sorterades bort och delgavs inte regeringen.
   Till detta kom telefonkontrollen – på ett femtiotal telefonstationer inrättades trafikkontroller – bemannade stationer som avlyssnade 11 miljoner samtal. Dessutom hade vi postkontrollen. För att detektera radiotrafik placerade man ut ett tusental robotmottagare, som kunde ta vara på all radiotrafik på kortvåg inom 0,5 - 1 km avstånd och vidarebefordra den till centraler eller skriva ut morsekoder på hålremsa.
Läs mer »

 

 

Lotte Möller
Minnen av David Bowie

Några rubriker från tisdagens tidningar:

Världen sörjer sin stjärna; Bowie störst, bäst och vackrast; Bowie ständigt samma och evigt ny; David Bowie alltid på väg framåt
 


 

Sydsvenskans kulturdel ägnade fyra hela sidor åt honom, DN:s tio. Jag fattar ingenting. Vad har jag missat?
   Är det en generationsfråga? En könsfråga? Jag frågade ett antal bekanta födda mellan 1933 och 1966 vad Bowie har betytt för dem och här följer svaren, somliga i utdrag. Vill du roa dig med att gissa respondenternas kön och ålder hittar du de rätta svaren efter frågorna.

1. Jag kommer ihåg Bowie som hur stor som helst - men ändå lite perifer för just mig. Jag hade bara klassisk musik. Men massor härliga discodanser till Bowie-musik fick jag uppleva och det känns ledsamt att han nu inte finns mer. Visa kön och ålder

Läs mer »

 

Sanktionerna mot Israel börjar bita

Vågar vi tro på ett litet ljus i det stora mörker som den extremistiska israeliska politiken mot palestinierna utgör? Kanske. Men inget tyder på att Netanyahus regering alls låter sig påverkas av den paria-status Israel allt mer börjar få i den internationella opinionen. Desto viktigare är det att aktioner som påverkar den israeliska ekonomin lyckas. Det är just vad som nu ser ut att hända.
   Är Veolia bekant? Kör Snälltåget i Sverige, har länge drivit verksamhet på Västbanken. För någon månad sedan lämnade Veolia helt Israel; en sju år lång kampanj inriktad på dess samarbete med företag i de illegala bosättningarna bar äntligen frukt. Sodastream drog sina slutsatser av kampanjerna, och lade i höstas ner en av sina fabriker på Västbanken.
   En FN-rapport uppger att de utländska investeringarna i Israel minskat med 46 procent från 2013 till 2014. Ett resultat inte minst av att många europeiska investerare har börjat tveka över riskerna med nya investeringar. Den israeliska exporten har också sjunkit. Dr Ronny Manos från the Open University of Israel, en av författarna till FN-rapporten, menar att nedgången framför allt är en konsekvens av Israels aggressionskrig mot Gaza 2014, och av de internationella bojkotter som nu drabbar landet. De allt tätare aggressionerna mot palestinierna under året som gick mildrar inte precis intrycket av stabilitet.
   Det israeliska finansministeriet har räknat på konsekvenserna av fortsatta bojkotter: $20 miljarder nedgång i exporten, medan BNP väntas sjunka med $11 miljarder.

Latinamerika hakar på BDS-rörelsen
I Sydafrika, där minnet av apartheid ännu är starkt, är BDS-rörelsen (Boycott, Divestment and Sanctions) mycket stark. Nu har den fått fart även i Latinamerika. Den brasilianska regeringen reagerade på Israels krig mot Gaza 2014 med att ta hem sin ambassadör. Nu vägrar den att acceptera en ny israelisk ambassadör som kommer från en illegal bosättning på Västbanken. Provinsen Rio Grande do Sul har avslutat sitt samarbete med det israeliska militära företaget Elbit Systems. Buenos Aires lägger ett avtal om $170 miljoner med det statliga israeliska vattenföretaget Mekorot på is.
   Fyra Colombianska filmfestivaler har gått med i den kulturella bojkotten, medan stora fackföreningar i Uruguay, Brasilien och Argentina kräver att den regionala ekonomiska samarbetsorganisationen Mercosur avslutar sitt sk Free trade agreement med Israel.
   Den internationella akademiska bojkotten drivs nu även av Chiles nationella studentfederation, och i Brasilien har studenter lyckats få São Paulo-universitetet att avsluta sitt partnerskap med Arieluniversitetet i Israel. Liknande aktioner växer fram i Argentina.

Mera stöd till den palestinska kampen!
Även i Palestina har BDS-rörelsen nått framgångar: den palestinska importen från Israel har under 2014 minskat med en fjärdedel, jämfört med året innan. Israeliska krav på de för palestinierna – och islam som helhet – heliga platserna i Jerusalem har säkert bidragit.
   I Sverige drivs BDS-kampanjen av Palestinagrupperna. All nödvändig information finns på dess hemsida nedan. Jag planerar att lägga ihop material och kontakta butikscheferna i ICA- och COOP-butiker i centrala Lund. Någon som hänger på?
Bertil Egerö
Läs med om BDS-kampanjen

 

 

Framgångsrik kampanj mot ockupationen

Den internationella BDS-kampanjen mot ockupationen av Palestina kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2015. De utländska direktinvesteringarna i Israel har minskat med 46% och de ockuperade områdena har kunnat dra ned på sin import från Israel med 24%. Den franska företagsjätten Veolia har avslutat sin del i ockupationen  - en inblandning som kostat företaget runt 20 miljarder US dollar (omkring 170 miljarder kronor) i förlorade kontrakt! – och säkerhetsföretaget G4S har nu backat från sina kontakt vad gäller säkerhetssystem för fängelser och förhörscentra.
   Allt fler universitet och studentorganisationer har lagt sina kontakter med Israel på is – Sveriges Förenade Studentkårer envisas dock ännu att umgås med israeliska bosättare! – och över 1.000 artister, senast bland annat Lauryn Hill och Thurston Moore, har förklarat att de tills vidare avstår från att uppträda i Israel. EU har deklarerat att israeliska ockupationsprodukter måste märkas klart och tydligt som sådana, och inte som tillverkade i Israel. På den internationella arenan tar nu Vatikanen steget att – likt tidigare Sverige och 134 andra stater – formellt erkänna staten Palestina. Och i FN:s Generalförsamling röstade strax före jul en stor majoritet av stater – 164 mot 5 med 10 nedlagda – för en resolution med kravet att Israel upphör med ockupationen och återför de beslagtagna naturresurserna till de rättmätiga ägarna.
   Men det finns saker kvar att göra. BDS betyder Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner och är det palestinska icke-våldsalternativet mot ockupationen. Israeliska ockupationsprodukter måste helt bojkottas bort från den svenska marknaden. Pressen mot G4S måste fortsätta tills man lämnar alla sina ockupationskontrakt. IKEA och H&M måste övertygas att avsluta sina investeringar i Israel, och banker göra som den Danske Bank och avsluta samarbetet med israeliska partners.  Studentföreningar, vetenskapsinstitutioner, idrottsrörelsen och kulturarbetare måste tas i örat så att de upphör med sitt stöd till ockupationen. Sveriges regering, och EU, måste följa uppmaningen från en rad experter att ta sin egen officiella inställning till internationell rätt på allvar och genast sluta belöna den israeliska ockupationen. Det militära samarbetet med Israel måste upphöra och militärattachén i Tel Aviv hemkallas.
   Sverige har i dag sanktioner mot över 20 länder som bryter mot internationell lag – men inte mot Israel. Kan vår statsminister och utrikesminister vara snälla och förklara varför det är så?

Gunnar Olofsson

I veckans nummer
Lördagsmusik
Doc Lounge Lund, säsongpremiär 19/1
Upprop!
Same, same but different!
Dagen ger snart upp…
av Karin S.
Den nya järnväststationen i Klostergården
av Stationsgruppen”
Gunnar Stensson, ordf m fl
Vem kan man lita på?
av Sten Henriksson
En intressant motion
Minnen av David Bowie
av Lotte Möller
Sanktionerna mot Israel börjar bita
av Bertil Egerö
Låt Palestina bli fritt!
av Gunnar Olofsson
Därför blir den rike så förbannat rik
av Gunnar Stensson
Framgångsrik kampanj mot ockupationen
av Gunnar Olofsson
Öresund runt på 30 timmar – alldeles som vanligt och ändå inte
av Staffan Lindberg
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
16 januari kl 17
Larsåke Sjöstedt, orgel

 

 

Doc Lounge Lund, säsongpremiär 19/1

GOOD THINGS AWAIT
Leah Wolchok | USA | 2015

De ikoniska teckningarna på tidningen The New Yorker har blivit en välkänd kulturell milsten de senaste 90 åren. Leah Wolchocks intima dokumentär erbjuder en makalös glimt i processen bakom teckningarna. Filmen följer redaktören Bob Mankoff då han varje vecka noggrant granskar hundratals inlämningar och förslag. Allt för att ge läsaren den bästa samlingen av insiktsfulla och humorösa tidningssidor. Filmen visar också intervjuer med tidningens anställda och delar anekdoter från legenderna Roz Chast och Mort Gerberg.
TRAILER
TID: Tisdag 19 januari kl. 19.00
PLATS: Mejeriet, Stora Södergatan 64, Lund
ENTRÉ: Ordinarie - 80kr | Student/pensionär - 60 kr | Förköp inkl. soppa - 145 kr

 

 

Upprop!

Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening! 
   Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
   Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.
Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

Skriv under uppropet:  http://www.folkkampanjforasylratt.se/

Delta i planerade manifestationer! Se lista här:

 

 

Låt Palestina bli fritt!

FN:s Generalförsamling har i en resolution åter krävt att den israeliska ockupationen av Palestina upphör och att arabiskt land, med dess naturresurser, återförs till de rättmätiga ägarna. Samtidigt kräver Israels utbildningsminister, Naftali Bennett, att Israel nu tar steget fullt ut att helt införliva Västbanken med Israel – på samma sätt som man tidigare gjort med Jerusalem och Golanhöjderna. ”Vi har gjort det två gånger tidigare, och båda gångerna ensidigt”, förklarade Bennett på ett möte, ”och kan göra det igen...”
   FN-resolutionen antogs med röstsiffrorna 164 mot 5 – USA, Israel, Kanada och ett par små ö-stater – medan 10 länder lade ned sina röster. Resolutionen konstaterar att Israel, i egenskap av ockupationsmakt, är skyldig att följa såväl FN-stadgan som Genèvekonventionen om behandling av civila under ockupation och Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter. Här ingår saker som att inte flytta sin egen befolkning till ockuperat område, inte utnyttja områdets resurser för egen vinning och inte på ett oåterkalleligt sätt ändra dess status.
   FN uttrycker stark oro över Israels exploatering av naturresurser, inte minst vatten, förstörelse av arabisk jordbruksmark med fruktträd och växthus, och infrastruktur som vatten- och avloppssystem, samt dumpning av avfall och andra miljöfarliga verksamheter på ockuperat område. Speciellt oroar situationen i Gaza - som enligt tidigare FN-rapporter kan vara i princip obeboeligt omkring år 2020 om ingenting avgörande inträffar - där mängder av oexploderade projektiler efter Israels olika anfall skapar en extra alarmerande och riskfylld situation.
   Generalförsamlingen hänvisar i sin resolution till en rad andra FN-resolutioner som tagits i frågan om Israel/Palestina och kräver – för vilken gång i ordningen? – att ockupationen äntligen upphör och de ockuperade områdena med sina naturresurser återlämnas till de ockuperade att fritt förfoga över. Israels bosättningspolitik och koloniala exploatering av Palestina måste omedelbart upphöra.
   Inför det kommande året borde den svenska regeringen, som erkänt staten Palestinas rätt att existera inom säkra och erkända gränser, självklart se som sin uppgift att verka för att FN:s resolution – som man också röstat för - nu resulterar i kraftfulla åtgärder för att äntligen få ett slut på den israeliska ockupationen.
 * Sanktioner måste införas mot Israel, likt de man infört mot andra länder som bryter mot internationell rätt
 * Israels förmånliga handelsavtal med EU måste läggas på is
 * Det militära samarbetet med Israel måste upphöra, och militärattachén i Tel Aviv hemkallas
 * IKEA, H&M och andra stora företag måste dra tillbaka sina investeringar i Israel
 * Israeliska ockupationsprodukter måste bort från den svenska marknaden

Låt 2016 bli det år då ockupationen äntligen kommer till ett slut, och Palestina får bli fritt! Hittills har det varit tyst från våra politiker om detta. Alltför tyst.
Gunnar Olofsson

 

 

Staffan Lindberg
Öresund runt på 30 timmar – alldeles som vanligt och ändå inte

Jag fick resan i första pris i Veckobladets pristävling om mandatfördelningen i kommunvalet 2014 (efter att ha sonderat vindarna i en matsal på ett äldreboende i södra Lund). Tänkte mig först ta tempen på den danska gästvänligheten men intresset falnade ganska snabbt.
 


 

Nu har vi äntligen rest runt, från söndag 27 till måndag 28 december, alltså i god tid före det att muren stängs och vi blir inlåsta i ett inställt hopp om en bättre framtid. Öresund är ett sådant komplex av kulturer, gränser, löften om lättnande restriktioner och regler, ett motsägelsefullt hoppfullt sammelsurium med andra ord. Går luften ur näringslivet och politiken nu så blir det tufft för oss alla.Vad vi möter är inte lugnet före stormen utan lugnet före stiltjen om inte Öresundsrevolutionen som just har börjat snart tar fart. Det är bara att hoppas att det inte går som för Dacke.
Läs mer »