Pusselbitar

Nu kurar nöden vid varje köpcentrum.
Pia Huss, DN 15/11

SD samarbetar med judehatare i EU
Rubrik i SDS 15/1

Låt oss finna alternativ till kåkstäder, tältläger och tiggeri. Avsätt mark och låt romerna bygga temporära men anständiga friggebodbyar, med el, vatten, avlopp och sophämtning. Fungerande småbyar med samlingslokaler och hantverkstäder.  Erbjud utbildning, svenskundervisning och mikrolån så de kan bilda kooperativ.
   Mattias  Gardell i en artikel med rubriken Stoppa attackerna mot romerna.
Aftonbladet 20/11

Allianspartister de nya Sverigedemokraterna.
Enligt Timbros väljarundersökning är SD:s nya väljare före detta Moderater med inkomster i 50 000-kronorsklassen. Plånboksväljare.
   Deras ståndpunkter ligger i många frågor till höger om övriga SD-väljare som ofta är arbetslösa låginkomsttagare.
   Flödet till SD från Moderaterna är större än från alla andra partier sammanlagt: 28 procent av SD:s väljare kallar sig konservativa.
   Men bland de nya SD-väljarna finns också 13 procent som betecknar sig som liberala och 12 procent som påstår sig vara socialliberaler.
   Det är från Marknadspartierna de nya Sverigedemokraterna kommer.

 

 

FNL i kommunfullmäktige:
Svar på Ulf Nymarks angrepp

Förra veckan skrev Ulf Nymark ett inlägg om FNL:s agerande i kommunfullmäktige. I veckans nummer svarar Jan Annerstedt och därefter avslutar vi denna debatt med ett kort genmäle från Ulf Nymark.
   Att avsluta denna debatt ter sig naturligt då nästa kommunfullmäktigemöte står för dörren.
red

 


 

Svar på Ulf Nymarks angrepp

Ulf Nymark har lämnat vänsterpartiet och demokratisk vänster för miljöpartiet, men han har kvar sin gamla debatt-teknik. Han försöker tilldela mig och andra inom FörNyaLund åsikter som han sedan angriper som om de vore våra.
   Sanningen är att vi som lokalt parti försöker förnya Lund från ett öppet och pragmatiskt perspektiv, där vi hela tiden lyssnar på aktiva och engagerade medborgare. Vi är varken höger, vänster eller mitt emellan. Vi står fria från den nedbrytande blockpolitiken. Vi var för övrigt ytterst nära att uppnå ett långsiktigt och mycket detaljerat samarbetsavtal även med S och MP i Lund.

   FörNyaLund arbetar för en mera hållbar kollektivtrafik i Lund. Vi kommer att göra allt vi kan för att få bussarna i hela kommunen att bli bullerfria och bekväma med senaste teknik och utan farliga utsläpp. Vi vill gärna att stadsbussar och lastfordon skall laddas med el för att uppnå högt ställda klimatmål. Vi arbetar aktivt för att Cykelstaden Lund skall förbli landets bästa. Och vi vill att Lunds stadskärna skall bjuda på positiva upplevelser när man färdas till fots – sommar som vinter.

   Ulf Nymark raljerar mot att jag i fullmäktige vågar ta upp frågan om bilen som färdmedel för de som vill besöka Lunds centrum för att handla. Han glömmer att det finns många i Lund som är beroende av bil för att klara av vardagens många små bestyr.
Läs mer »

 

 

Gamla Lund tog emot främlingar

Vi upplever nu när vintern närmar sig allt intensivare romernas situation som ett akut humanitärt och socialt problem för Lunds invånare och kommunledning.
   Situationen är på många sätt ny. Romerna, de så kallade EU-flyktingarna, har kvar sina familjer i Rumänien, får bara vistas här tre månader åt gången, saknar arbete och talar inte svenska. De har oftast inga planer på att flytta hit permanent.
   Bristen på rimliga lösningar, i Sverige och Rumänien, skapar en frustration som kan leda till främlingsfientliga stämningar.

Det är inte första gången Lund ställs inför liknande situationer. De förekom flera gånger i samband med båda världskrigen. Då var lundabornas attityd generös och välvillig.
   Under 1800-talets industrialisering var rörligheten stor bland arbetare och hantverkare. Den socialdemokratiske pionjären August Palm arbetade både i Tyskland och Danmark innan han 1880 återvände till Malmö och spred de socialistiska tankar han tillägnat sig.
   1800-talets tre sista decennier var en tid då Lund sakta och inte utan svårigheter integrerade en stor grupp flyktingar som etniskt och kulturellt på många sätt var annorlunda än den tidens skåningar och lundabor: de ryska judarna.
   På sidan 31 i tredje delen av Lunds historia (2012) berättar Sverker Oredsson om denna process som alltså slutligen blev en framgång, trots fördomar och sociala problem. Vi refererar och citerar ur Oredssons framställning.

Tsarrysslands antisemitiska pogromer på¨1870-talet hade tvingat fattiga judar att fly till Sverige, bland annat från nuvarande Litauen. Många kom att slå sig ner i Skåne och Lund. De var knappast välkomna.
    ”Flera (företrädesvis av mosaisk trosbekännelse) kunna anses som sådana av vilkas inflyttning landet ingalunda kan vänta någon båtnad. Dessa äro i torftiga ekonomiska omständigheter och utmärka sig ofta för allt annat än ordning, redbarhet, laglydnad och fridsamhet. Då de därjämte hava riklig avkomma, bör för fattigvårdssamhällena väntas för deras skull en ej obetydlig börda”, skrev landshövding Gotthard Wachtmeister 1881.
   I Lund bosatte de sig i den stadsdel som kom att kallas Nöden eller Judéen. Det innebar att Lund fick vad som på jiddisch kallas en shtetl, en liten judisk stad, den enda i Sverige. Så småningom fick de en synagoga. De försörjde sig ofta genom gårdfarihandel och var illa sedda bland bofasta handelsmän.
    ”Dock var det så att de som bodde nära judarna inte hade någon aversion mot dem”, skriver Oredsson.
   De judiska invandrarna kom snart att utmärka sig för samma ordning, redbarhet, laglydnad och fridsamhet som de flesta andra lundabor. De blev förvisso till båtnad för Lund.
  
Fattigdomen var utbredd i Nöden (liksom i hela Sverige) långt fram på 1900-talet, troligen ända till efter andra världskriget, enligt min mor som arbetade i ett barnhem på Stora Tvärgatan på 1920-talet.
   Många studenter bodde billigt i de gamla kåkarna på 1960- och 70-tal. Nu har flera av de ursprungliga husen rivits och ersatts av moderna - och dyra - bostäder. Andra har renoverats.
   Veckobladet återkommer till den tid då dessa offer för rysk antisemitism integrerades i Lund och fick chansen till ett nytt liv. Alla bidrag för att belysa perioden är välkomna.
Gunnar Stensson

 

 

Trafikkaos

Det trafikkaos vi har nu på Bangatan kommer inte överraskande, det har ju funnits i några år. En orsak är att vi blir alltfler både i Lund och i vår omvärld, samtidigt som Lunds Centrum inte blir större. Vi har sen flera årtionden tillbaka alltfler bilar per person, tillkommer att vi reser alltmer. Allt detta har gjort att trycket i Lunds centrum har ökat, kanske mer än tiofalt på bara några årtionden.
   Det finns en annan orsak till det trafikkaos vi nu ser, framförallt vid övergångsstället vid Tullhuset, den politiska oviljan att lösa problemet. Jag menar varför gör man inget, exakt nu, innan vi får en trafikinfarkt här. Visst, jag tycker att man skall ta bort bilarna från Bangatan och det kräver utredning och ombyggnad av en del trafikplatser. Men börja med detta omedelbart och ta bort bilarna innan vi måste bygga om vid stationsområdet! Det är ju bra om bilarna är borta då.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har så klart ansvaret för situationen men har tyvärr inte den politiska viljan att lösa det hela. Det kommer många år framöver att finnas en majoritet i Tekniska nämnden som är bilvänlig. Alliansen, Socialdemokraterna och väl också Sverigedemokraterna tillhör denna majoritet. Under många år har vi sett hur bilen har tagit alltmer utrymme, trängt undan gående, cyklande och kollektivtrafiken. Trängt undan i meningen att dessa trafikslag inte fått mer utrymme trots att dessa också ökat. Resonemanget i Tekniska nämnden går ut på att ett p-hus där bara ger en liten ökning av trafiken. När vi bygger nästa är resonemanget detsamma, inte heller det här p-huset ger någon påtaglig ökning av trafiken. Men när man byggt tillräckligt med p-hus, breddat infartsvägar, byggt nya vägar och avfarter så inträffar just detta som händer nu på Bangatan. Det råder också kaos på flera andra avsnitt i Lund.

Ta bort bilarna
Problemet vi ser nu på Bangatan är alltså självförvållat. Ett annat problem med Tekniska nämnden och dess bilvänliga majoritet är att man inte vågar prioritera, allt skall finnas överallt trots att allt inte får plats. Se till exempel Lilla Fiskaregatan där cyklarna måste bort, det finns andra vägar för cyklisterna att ta utan större omvägar och man kan faktiskt le en cykel några 10-tal metrar. Vi hade fått en god gågata här istället om cyklarna kom bort.
   På Bangatan måste alltså bilarna bort och man kan konstatera att ingen bil, taxi undantaget, har sin målpunkt här.
   Det finns faktiskt en stor politisk majoritet för att på sikt ta bort bilarna. Men det är det där med ”på sikt” som gör mig skeptisk. Det har mig veterligt bara gjorts en inskränkning av bilen i Lunds historia, låset vid Stortorget. Så låt oss hoppas men gardera med en viss skepsis.

Sven-Hugo Mattsson

 

 

Ingen religiös konflikt

Beväpnade män attackerar en judisk synagoga i Jerusalem och dödar fem personer - och genast spekulerar svenska politiker och media i om konflikten i Israel/Palestina nu håller på att övergå i en religiös konflikt. Så är det naturligtvis inte. Problemet är och förblir den israeliska ockupationen av palestinskt land, en ockupation som hela tiden fortsätter, och utvidgas, med ständigt nya bosättningar, murar och militärposteringar. Desperationen över att allt går åt fel håll ökar bland palestinierna. Frågan har länge varit, inte om men när, nästa uppror, Intifada, kommer att starta. Kanske är vi där nu?
   Israels regering har utlovat hårda hämndåtgärder för attacken på synagogan. Men gärningsmännen är redan dödade, deras familjer arresterade och deras hus snart förstörda - en form av kollektiv bestraffning förbjuden enligt Genèvekonventionen, vilket ingen verkar bry sig om! - så nu tänker man sig alltså någonting ytterligare. Vad då?
   När tre bosättarungdomar på Västbanken i somras kidnappades och dödades genomförde Israels armé en hus-till-husoperation, kränkte och förödmjukade tusentals människor, arresterade uppemot 600 personer och dödade 5 av dem. Sedan lade man utan några som helst bevis skulden på Hamas i Gaza och startade en militäroffensiv som enligt FN i slutändan kostade 2.192 palestinier, varav 519 barn, livet, skadade .över 11.000 personer, varav runt 3.000 förväntas få bestående men, och gjorde 108.000 palestinier hemlösa.
   Under offensiven i Gaza anfölls, utöver bostadshus, skolor och sjukhus, även 180 moskéer, varav 71 helt förstördes – ibland med resterna av troende och bedjande palestinier begravda i ruinerna. Utan fördömanden av omvärlden, utan tal om terrorism. Utan mediaintresse. Utan reaktion alls.

Så, vad nu?
Klart är att vilka åtgärder den israeliska regimen än kommer att vidta, så kommer konflikten bara att trappas upp och förvärras. ”Världen har inte råd med ett fjärde krig i Gaza” menar EU:s representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini. Nej, och inte med en Intifada till på Västbanken. Våra regeringar inom EU har ett tungt ansvar för utvecklingen och måste nu sätta in kraftåtgärder – med avbrytande av samarbetsavtal och investeringar, och införande av bojkotter och sanktioner mot Israel – för att styra upp situationen, se till att ockupationen upphör och den palestinska staten äntligen upprättas.
   Klockan är fem i tolv för chansen till en fredlig och rättvis lösning. Ta den!
Gunnar Olofsson

 

 

signatäre hussen
Vadå pudel?

Tur så få läser VB numer och än färre mina krior. Hurra! Vissa borde strukits, har hänt eller som med "Ulf, var är du" där avsågs mordbrännare Borgström = säkert släkt med galne advokaten som försvarade uppfunne psykopat eller ivf mytoman Quick. Så på begäran raskt över till slutklämmen i överlånga bidraget (förstadelen se nä VB!?).

Västmedia till sist har normalvis uppvisat grav osjälvständighet, nu med världsdelen och dess intressen mer aktivt på spel. De har de facto uppträtt som censorstyrda fast nåt sånt rimligt nog förekommer bra på marginalen, eller indirekt. Den som förbluffas över styrningshypoteser från stat eller statssammanslutningar uppmanas betänka att i samma ögonblick undantags-tillstånd eller allmänt beredskapsläge proklameras eller blott ett större terrordåd inträffar i Stockholm, exvis går ett noga planerat och praktiskt väl förberett maskineri igång och hubotarna på TV samt deras närmaste och högre chefer sätts under lydnadsplikt. Uniform spelar ingen roll men deras roller är lika karterade som vilket dj-a motoriserat infanteriförband som helst. Så lika osynliga som epidemiska Västpropagandan.
Läs mer »

Novemberliv

Bara en enda skata syns i novembermorgonens halvmörker på vägen ner mot Höje å, men när jag kommer till dammen bortom järnvägen ser jag ringar bildas i den mörka vattenytan och gläder mig åt fiskarnas olovliga undervattensverksamhet tillsammans med en häger, som sitter blick stilla, tills jag oroar den så att den breder ut sina grå vingar och värdigt flyger därifrån över en vit svan, som jagar en halvvuxen svanunge med den ursinniga aggressivitet, som man oftast bara riktar mot nära släktingar, vilket också skrämmer bläsänderna så att de flyr åt höger och vinster, visslande som pickola-flöjter, samtidigt som hundratals oberörda gäss passerar i väldiga V-formationer, som sträcker sig över hela den grå himlen från norr till söder. En till synes död fågel med grå fjädrar och gulröd näbb ligger i gräset men när jag rör vid dess rygg börjar den andas, nästan omärkligt
Gunnar Stensson

 

 

Skandalen EU

Det finns mycket att säga om EU, men det ska jag inte göra. Jag vill bara uppehålla mig vid ett faktum som kommit fram de senaste veckorna.
   Jag tänker då inte uppehålla mig vid kommissionens ordförande, dess främste företrädare, Jean-Claude Juncker. Han har kritiserats, en kritik som tippas blåsa över på en eftermiddag. Och problemet är inte Junckers person.
   Det handlar om att en av medlemsstaterna, Luxemburg, har som ”affärsidé” (Olle Lönnaeus i torsdagens Sydsvenska) att tillhandahålla finansiella tjänster för aggressiv skatteplanering. Mångnationella företag som Ikea och MacDonalds kan den vägen komma ner till mindre än en procent i beskattning på sina vinster. Det finns väl en del som unnar företagen detta. Men det avgörande är att det man därigenom undandrar företagens hemländer – vanligen andra EU-länder – stora belopp i skatteintäkter. Alltså, ett land i EU sysslar med att systematiskt bestjäla andra länder på den skatt företagen skulle betala. Tar då staten Luxemburg alla dessa pengar? Nej, det skulle väl vara alltför grovt. Företagen får behålla pengarna mot att betala Luxemburgs bankväsen en andel för mottagna juridiska och skattetekniska tjänster. Det räcker långt, Luxemburgs bankväsen har expanderat kraftigt i många år och landet är fyllt av brevlådeföretag.
   Jag hade föreställt mig att det bakom EU fanns en idé om en viss grad av solidaritet och samverkan. Ja, samverkan finns det förvisso och alla tjänar på det här systemet utom skattebetalarna i de länder vars företag det gäller. Det är vi som betalar Luxemburgs generositet.
   Det är för mig ofattbart att detta kan få pågå, år efter år och att vi sitter nöjda i en ekonomisk union som tillåter ett sådant systematiskt svindleri på de andra staternas bekostnad.
   Av vad jag har sett är det ingen som på allvar ifrågasätter denna ordning – man nöjer sig med att säga att Juncker väl är mindre lämpad som EU-kommissionens ordförande.  Men det är ju EU som system som är problemet. Vänsterpartiet och SD tycks ha invändningar mot luxemburgaren Juncker som har varit med och byggt upp skattesmitandet, men det tycks råda tvekan om ifall Vänsterpartiet vill protestera samman med SD.
   Det hela är förstås en jävla praktskandal. En sådan union kan man väl inte vara medlem i.
Lucifer

 

 

Betlehem Isaak fortsätter faderns kamp för frihet i Eritrea 

På ytan tycks Esayas Afwerkis regim i Eritrea vara stabil och ohotad. Som om det inte finns en aktiv opposition. Detta är en illusion. Den finns i Eritrea och bland eritreaner världen över.
   Varje fredag, under parollen freedom fridays, sätter den eritreanska frihetsrörelsen Arbi Harnet upp affischer om människor som försvunnit när de ifrågasatt Esayas Afwerkis regin, de flesta försvann under åren 2001 och 2002.
   Affischerna sätts upp nattetid eftersom det är mindre risk att bli upptäckt. De finns längs hela den kända gatan Godena Harnet (frihetstorget) mitt i centrala Asmara.

" Samtidigt tror jag att vi måste organisera oss bättre för att rädda vårt lilla land. Nu dör eritreaner under flykten från det land de en gång var villiga att dö för.”
Ur Betlehem Isaaks brev till sin far Dawit Isaak på hans 50-årsdag. SDS 15/11
 
Fakta
Omedelbart efter terrordådet i New York 11 september 2001 utplånade Eritreas president Esayas Afwerki hela den demokratiska rörelsen i Eritrea. I den ingick eritreaner som under flera år deltagit i befrielsekampen och varit i landets ledning åren efter befrielsen. De fängslades, dödades eller tvingades i landflykt. Tidningsägare och journalister fängslades, bland dem Dawit Isaak.
   Det kunde ske i terrorattackens medieskugga. Esayas stödde George Bush och ställde sig på USA:s sida i the war on terror, som för hans del handlade om att utplåna demokratiförespråkarna. Han fick stöd från Israel.
   Under de tretton år som har gått sedan han gjorde sig till diktator har Esayas Afwerki utövat ett så skoningslöst förtryck att flyktingströmmen från det lilla Eritrea (3 till 4 miljoner invånare) är jämförlig med den från krigets Syrien och Irak. Eritreanerna utgör den näst största gruppen bland dem som söker sig till Sverige. De erhåller automatiskt uppehållstillstånd eftersom det är otänkbart att skicka dem tillbaka. Det gör bara Israel.
   Betlehem Isaak solidariserar sig i brevet öppet med den eritreanska oppositionen och fortsätter därmed Dawit Isaaks kamp för demokrati.
Gunnar Stensson

 

 

Ett hårdare lundaklimat med borgerlig plus FNL-budget

De borgerliga och alliansens gemensamma budget:

De Malmöbaserade tidningarnas lundasidor har i stora drag rapporterat om de olika kommunala budgetalternativen och om utfallet i kommunstyrelsen, dvs att den styrande koalitionens förslag i allt väsentligt gick igenom.
Sydsvenskans rubriksättare tycker att det viktigaste med de borgerligas och FNL:s gemensamma budgetförslag är att det inte är någon skattehöjning. Många lundabor skulle nog snarare tycka att det vore väl så viktigt att utförligare granska vad nejet till inkomstförstärkning innebär i form av uteblivna förbättringar och satsningar.

Nej, nej och nej
Här kommer ett urval av föreslagna rödgrönrosa satsningar som de borgerliga och FNL säjer nej till.
   Utvecklat klimat- och miljöarbete (2 milj., vilket bland annat innebär att varslet för miljöstrateger skulle behöva verkställas);
   stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling (1 milj.);
   utveckling av Lunds centrum (1 milj.);
   stärkt vuxenutbildning och stärkt elevhälsa (1 milj. vardera);
   stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism (1,6 milj.);
   sänkt taxa och stärkt Kulturskola (1 milj.);
   fri simundervisning för skolan (1,5 milj.);
   förbättrad omsorg och vård vid demens (2 milj.);
   bidrag till härbärge för EU-migranter (0,7 milj.);
   riktat stöd mot barnfattigdom (2 milj.).

Sverigeetnokraterna
Sverigeetnokraterna lägger ett eget budgetförslag. Som Sydsvenskan skriver säjer sig SD vilja lägga mer pengar på vård- och omsorg än de borgerliga och de rödgrönrosa. För att åtminstone på papperet få ihop till denna utökning på vård- och omsorg gör SD drakoniska nedskärning på skola, socialnämnd och kultur.

   Nedskärningen på socialnämndens verksamhet är i SD:s budgetförslag drygt 16 milj., varav 12 milj. på ”invandringsrelaterade kostnader” (vad man nu mera precist menar med det) och nej till jobbsatsningar och arbetsmarknadsåtgärder. I samma storleksordning ligger SD:s nedskärningar i förhållande till de rödgrönrosas förslag när det gäller kulturnämnden. Här vill Sverigeetnokraterna bland annat göra nedskärningar genom ”Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet” på 6 milj. Man kan verkligen ställa sig frågan vad detta är för verksamheter! Ungefär lika mycket vill SD spara på utbildningens område bland annat på modersmålsundervisning. SD:s förslag är ju inte att betrakta som ett seriöst förslag – man skjuter från höften och men träffar ändå de mest utsatta grupperna i kommunen.

Likheter med de borgerliga och FNL:s budget
Bortsett från de rent rasistiska inslagen i Sverigeetnokraternas budget finns på många punkter en stor överrensstämmelse med det gemensamma borgerliga/FNL-förslaget.
Nu återstår att se om den styrande koalitionens förslag också blir det kommunfullmäktige fastställer. Det är dessvärre långt ifrån säkert. Blir så inte fallet blir det lite kallare och råare i Lund.
Ulf N

 

 

Kyrkan kan öppna kursgårdar och församlingshem för flyktingar

Ärkebiskop Antje Jackelén möter idag, torsdag, Migrationsverkets generaldirektör för att diskutera möjligheten att kyrkan ska öppna asylboenden.
   Jämfört med många privata boenden där varannan krona blir en vinstkrona så skulle Svenska kyrkan vara mån om att driva boenden så att det blir bra kvalitet, säger kyrkans talesperson Kristina Hellqvist till Expressen (16/10).
   Det kan handla om asylboenden men också om boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd i kyrkans egna lokaler som kursgårdar och församlingshem.
   Samarbetet kan antingen utformas som ett partnerskap mellan Migrationsverket och kyrkan eller genom att Migrationsverket upphandlar tjänster.
   Det nyss avslutade kyrkomötet röstade om att kyrkan ekonomiskt ska hjälpa församlingar som stöttar flyktingar.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson påpekar att verkets egna 25 000 platser har tagit slut för länge sedan och att han också har kontaktat Kriminalvården och försvarsmakten för att finna nya alternativ för boenden.
   Han hävdar att flyktingmottagandet är ett samhälleligt engagemang, inte en fråga som bara kan lastas på Integrationsverket.
   Vid flera tillfällen under och efter andra världskriget tog man snabbt hand om stora flyktinggrupper och försåg dem med mat och tak över huvudet. Detta trots att det dåtida Sverige var mycket fattigare och hade tre miljoner färre invånare än dagens svenska överflödssamhälle.

Kyrkomötets stöd till EU-migranter
Kyrkomötet antog ett uttalande där man konstaterar att alltfler EU-migranter befinner sig I Sverige och att de ofta saknar identitetshandlingar och alltså inte räknas som medborgare i det land de kommer ifrån. De saknar försörjningsmöjligheter och har dåliga bostäder eller inga alls.
   De som är romer utsätts för diskriminering och förtryck.
   Svenska kyrkan samarbetar på kort och lång sikt tillsammans med andra aktörer för att bistå fattiga EU-migranter, inte minst romer.
   Kyrkomötet uppmanar Sveriges kommuner att ta sitt ansvar och i samråd med kyrkor och andra organisationer hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EU-migranter.
   Sveriges regering och riksdag ska verka för att minska fattiga EU-migranters säkerhet genom att agera i EU och tydliggöra respekten för EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter.
Gunnar Stensson

 

 

En okritisk EU-artikel

VB brukar ofta kritisera olika företeelser inom EU, en mycket berättigad kritik. Här följer emellertid lite reklam för en EU-sponsrad webbplats, Europeana. På deras sidor synliggörs mycket av Europas kultur för de många människor som av något skäl inte kan besöka de olika kultutinstitutionerna inom EU-området. Besök alltså gärna Europeana någon gång. Denna månad gör man reklam för sina konstsidar med ett litet quiz som man hittar här.
Göran Persson
 


En av frågorna i quizet


 

I veckans nummer
Musik i Helgeandskyrkan
Hus och gator i Lund
Röda Kapellets julkonserta
Pusselbitar
Visa dem att de inte är ensamma
Novemberliv
av Gunnar Stensson
Skandalen EU
av Lucifer
FNL i kommunfullmäktige:
Svar på Ulf Nymarks angrepp

av Jan Annerstedt
Gamla Lund tog emot främlingar
av Gunnar Stensson
Betlehem Isaak fortsätter faderns kamp för frihet i Eritrea
av Gunnar Stensson
Ett hårdare lundaklimat med borgerlig plus FNL-budget
av Ulf N
Trafikkaos
av Sven-Hugo Mattsson
Stoppa inte norske läkaren att åka till Gaza!
Ingen religiös konflikt
av Gunnar Olofsson
Kyrkan kan öppna kursgårdar och församlingshem för flyktingar
av Gunnar Stensson
Nej till terror – ja till fred
av Ilan Cohen, Olle Katz, Talespersoner JIPF
En okritisk EU-artikel
av Göran Persson
Vadå pudel?
av signatäre hussen
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Musik i Helgeandskyrkan

Lördag 22 nov kl 13.30, 15.00 och 16.45.
Piano- och stråksalongen

Söndag 23 nov kl 15.00 och 16.30
Piano- och stråksalongen

 

 

Hus och gator i Lund


 
”Gåramålare” Ann Schlyter visar lundabilder i akvarell och akryl av HUS OCH GATOR.
 


 
Vernissage,  torsdag 27 kl 18 - 21,
fredag 28 och lördag 29 kl 11 – 18,
söndag 30 november kl 11-15.
Östervångsvägen 32
 

 

 

Röda Kapellets julkonsert

Fredagen den 12 december bör du boka in för ett besök på Magle Konserthus (Magle Stora Kyrkogata 4, Studentsångarnas lokal).
   Då avslutar nämligen Röda Kapellet sitt fyrtioårsfirande med en konsert med det spännande temat ”Musik i mörka tider”. Det mörka knyter an till årstiden och världsläget.
   Orkestern får hjälp av Ola Simonsson, kulturproducent, som sjunger och presenterar musiken. Det blir musik av Hanns Eisler, Östen Warnerbring, Sjostakovitj, Prokofjev, Cornelis Vreeswijk m fl. Orkesterns dirigent Hans Nilsson visar också sina färdigheter på flygeln.
   Entreavgiften är lite högre i år än tidigare (150 kronor). Får vi tillräcklig uppslutning går överskottet till de hemlösa i Lund. Under konserten har du också möjlighet att köpa boken om Röda Kapellet. Julklappstiden närmar sig.
   För de som vill ansluta sig till orkesterns interna julfest efter konserten finns möjlighet att anmäla sig till någon av orkesterns medlemmar före den 5 december. Mat och dryck serveras till självkostnadspris.
Bengt Hall

 

 

Visa dem att de inte är ensamma

Han dömdes till 10 års fängelse och 1000 piskrapp för att ha startat ett internetforum. Hon dömdes till 35 års fängelse för att ha avslöjat människorättsbrott. Nu kan du visa ditt stöd för Raif Badawi i Saudiarabien och Chelsea Manning i USA genom att skicka en hälsning på


vykort.amnesty.se
.

Ta en egen bild och skriv en personlig hälsning, eller använd våra mallar. Vi trycker ditt vykort och skickar det till fängelset.
 När du skickar ett vykort ger du fångarna och deras familjer kraft att kämpa vidare, samtidigt som du visar myndigheterna att du vet vad som pågår. Tillsammans kan vi visa att Raif och Chelsea inte är bortglömda.

Raif ska piskas för sitt bloggande

Narkotikasmuggling. Väpnat rån. Mord. I Sverige krävs det ganska grova brott för att få tio års fängelse. Raif Badawi i Saudiarabien dömdes till tio års fängelse – och 1 000 piskrapp – enbart för att ha utnyttjat sin yttrandefrihet. Raif startade ett internetforum för diskussion om politik och samhällsfrågor, där han och andra skrev texter som kritiserade landets myndigheter. Nu sitter han fängslad i väntan på den första omgången piskrapp, och hans fru och barn har tvingats fly landet.
 


 

Kräv att Raif friges omedelbart, och att kränkningarna av yttrandefriheten upphör i Saudiarabien. Gör som tusentals andra världen över, skriv för frihet!

 

 

Stoppa inte norske läkaren att åka till Gaza!

Stoppa inte norske läkaren att åka till Gaza!
I augusti lämnade Israels armé Gaza, efter 50 dagars strider. Mellan den 7 juli och den 26 augusti i år dödades enligt FN minst 2130 palestinier. Minst 1470 av de döda var civila, därav 501 barn. Det palestinska hälsoministeriet uppger mer än 11 100 skadade palestinier, 3 374 av dem barn. Över 100 000 gazabor blev hemlösa och flera sjukhus i Gaza förstördes. 71 israeler dödades under striderna, varav 5 var civila.
   En av dem som i över 30 år hjälpt skadade civila i Gaza är den norske läkaren Mads Gilbert. Som frivillig på Shifa-sjukhuset behandlade han under sommaren många skadade och räddade liv. Liv som annars hade ökat antalet döda civila palestinier. Ett antal som redan är uppseendeväckande högt.
   Fredagen den 14 november 2014 får Mads Gilbert beskedet av israeliska myndigheter att han på livstid är förbjuden att resa in i Israel – och därmed i praktiken hindrad att resa in även i Gaza, pga det osäkra läget i Egypten. Skälet uppges vara att Gilbert är en säkerhetsrisk.
   Vi ifrågasätter starkt att en läkares gärning kan vara en säkerhetsrisk.
   Beslutet att utestänga en läkare från sin gärning är närmast absurt. Det här är en läkare som frivilligt riskerar sin egen säkerhet för att behandla svårt skadade civila. Att en läkare inte längre ska kunna göra det är en stor förlust. Det är en förlust inte bara för de skadade palestinier han skulle ha behandlat. Det är en förlust för humaniteten och solidariteten i hela världen.
   Vi begär nu av israeliska myndigheter att ompröva beslutet om inreseförbud för läkaren Mads Gilbert och att Gilbert genast ska kunna få fortsätta sin gärning som läkare i Gaza.
Skriv på namninsamlingen »

 

 

Nej till terror – ja till fred

Med stor bestörtning har vi tagit emot nyheten att två unga palestinier har tagit sig in i en synagoga i Jerusalem  och mördat fyra bedjande judar.  Vi välkomnar den palestinska presidentens Abbas fördömande och noterar med avsky Hamas stöd av denna kriminella handling
   Dådet är ett förfärligt och farligt  tecken på att den israelisk-palestinska konflikten har  börjat få religiösa förtecken. Sedan veckor har bosättare angripit moskéer på ockuperat område, och judiska extremister har handgripligen vanhelgat muslimernas helgedom Haram Al Sharif på Tempelberget i Östra Jerusalem. Att t.o.m. en regeringsmedlem, den israeliska bostadsminsitern Uri Ariel, förespråkar byggandet av det tredje templet just där bådar inte gott för framtiden.
   För att undvika en fortsatt eskalering krävs att alla parter besinnar sitt ansvar för den fredsprocess som måste komma igång om judar och palestinier skall kunna se fram emot ett liv i fred, utan rädsla för krig och terrorattacker. Den israeliska regeringen måste omedelbart stoppa alla provokationer på Tempelberget och uttryckligen förklara Haram Al Sharifs okränkbarhet, all fortsatt utbyggnad av bosättningar måste stoppas och förhandlingar med den palestinska enhetsregeringen återupptas för en lösning av konflikten. Den palestinska enhetsregeringen måste ta avstånd från terrorattacker och erkänna Israels rätt att finnas till.

Ilan Cohen, Olle Katz, Talespersoner JIPF