Påsklov

Dags för lite ledighet. Skribenter, läsare och redaktör vill inte vara sämre än barnen!
   Nästa vecka kommer det ingen VB, på återläsande den 25 april. Då är VB tillbaka och kommer med sitt sista nummer innan första maj. Den som vill informera, debatera eller uppmana inför denna talens och demonstrationernas stora dag bör passa på.
red

 

 

Pusselbitar

Trafiksatsningarna
Den här regeringen är inte beredd att satsa på vår region. Vi behöver en regering som satsar på Öresundsregionen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Att bygga trafikplats vid Ideon, Lunds Södra och Flädie är att investera som om det vore 1950. Helt obegripligt.
Karin Svensson Smith

En röst på Stefan Löfven är en röst på Jonas Sjöstedt. Fredrik Reinfeldt, 5/4

Ersätt det fria skolvalet med en närhetsprincip där bara den som har särskilda skäl får välja en annan skola. V:s valplattform
Miljarder i skattekronor betalas ut till privata skolföretag. Nationalekonomen Jonas Vlachos föreslår att friskolorna ska tvingas redovisa hur de använder skolpengen. Friskolornas Riksförbund och SKL motsätter sig förslaget

”Många rovdjur på vårt blod sig mätta”
Academia: 330 miljoner, EQT i Guernsey.
Academias Advisory Board: Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, chefredaktör Widar Andersson, S.
Academedias finansdirektör Eola Engberg-Runsten
Academedias lärartäthet långt under rikssnittet. Bo Jansson, Lärarnas riksförbund: ”Enorm skillnad!”

”När vi en gräns för dessa sätta...”
Stoppa vinstdriften i den skattefinansierade välfärden. Lagstiftning som tydligt begränsar möjligheterna till vinstutdelning ur privata välfärdsföretag måste implementeras. Friskolor och privata förskolor ska inte kunna startas utan kommunens godkännande. Meddelarskydd ska gälla i hela välfärdssektorn. LO

 

 

Inga statliga pengar till lundaspårväg – hur påverkar det planerna för Brunnshög?

Det blev som bekant inga statliga pengar till spårväg i Lund. Inte helt oväntat valde M-ministern och M-regionrådet att prioritera utbyggnad av motorvägar i syfte att stimulera till mer biltrafik. Men än år ju inte hoppet ute om statliga pengar – en ny regering i höst kan om viljan finns göra snabba korrigeringar av planeringen. MP:s Karin Svensson Smith har ställt i utsikt att MP kommer att verka för omdispone-ringar i den händelse MP kommer med i en ny regering. Jag är osäker på var S- och V-riksdagsgrupperna står i denna fråga.
   Men vad händer om det inte blir någon spårväg till Brunnshög inom överskådlig tid? Moderaterna verkar av Helmfrids uttalanden att döma vara helt inne på att utbyggnaden av bostäder och verksamheter ska ske i planerad omfattning. Och spårvägen ska ersättas med bussar, bussar och bussar. Fast bussar kan inte ersätta spårvägen, dvs bussarna kommer inte att klara av eller ens locka tillnärmelsevis så många resande som en spårväg. Bussar, bussar och bussar innebär mera bilar, mera bilar och ännu mera bilar. Målsättningen om högst en tredjedel biltrafik till Brunnshög kan slopas, kommunens klimatmål försvinner i fjärran.
   För min del anser jag det självklart att hela planeringen för Brunnshög måste tas om från början om spårvägen inte kommer till stånd. Utbyggnaden därute på den prima åkerjorden långt från Lunds centrum måste kraftigt begränsas i förhållande till nuvarande planering.
Ulf Nymark

 

 

Göran Persson
EU-valet, ett kulturval?

Nu är det lite drygt sex veckor kvar till EU-valet. Man kan inte precis säga att debatten är intensiv. Inte någon jättelik profilfråga för något parti och dess partiledare, därför ganska underbevakat jämfört med riksdagsvalet som det är fem månader kvar till. Kanske skall man strunta i de vanliga kriterierna för hur man väljer och ge kulturen en chans. Radioprogrammet Nordegren&Epstein har intervjuat samtliga partiers toppkandidater till EU-parlamentet. I programmet ingick också att kandidaterna skrev två haiku-dikter som skulle beskriva deras känslor inför EU-valet. Dessutom skulle varje kandidat välja en melodi som symboliserade samma sak.
   Mitt val utifrån detta underlag blir MP efter haikun och S efter låten. Min tvåa i båda kategorierna var V så det får bli slantsingling med en svensk tia, den är mest lik en euro. MP får tiosidan och S får kungen (trots deras 100-åriga republikkrav). V får kanten som så klart har minst chans, men av alla svenska mynt så är tiokronan den med bredast kant i förhållande till storleken så det förblir spännande ett tag till. Jag tänker nämligen vänta med slantsinglingen till den 24 maj.
   Vad säger din kulturkänsla? Vem får din röst?
Göran Persson

 


Alla kandidaternas haikudikter samlade

Vill du höra kandidaterna läsa sina dikter så kan du göra det
här.

Lars Adaktussons (KD) haikudikt om EU-valet
Kartor ritas om
agera kostar mycket
molnen över oss

Långsiktighet
klädda för dåligt väder
Europas ansvar
Låten som Lars Adaktusson önskade sig att höra i programmet som en illustration av sin syn på EU-valet var U2 "Bloody Sunday".

Malin Björks (V ) haikuer om Europa

Stormen från höger
Slagfältet, våra kroppar
Vänsterfeminism
Läs mer »

Rune Liljekvist är död


 

Under mer än trettio år var Rune Liljekvist en centralgestalt i VPK-V-Lund. Han arbetade i många funktioner i partiet och deltog i den ideologiska och politiska debatten – på medlemsmöten och i Veckobladet. Sina ståndpunkter drev han med skärpa, och i VB från 1980- och 90-tal kan man läsa hans inlägg. Samtidigt var han en kamrat som alltid ställde upp i det praktiska, ofta tidsödande och ibland långtråkiga partiarbetet – som t ex att skicka ut VB varje vecka, tidvis cirka 1000 ex.
   Ett minne vill jag berätta. Det är från 1980-talet när det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen var som allra kallast. I Östeuropa fanns ett antal sovjetiska stridsberedda kärnvapenrobotar. USA och NATO placerade ut ett stort antal robotar med neutronstridsspetsar i Västeuropa.
   Neutronbomben, som den kallades i dagligt tal, var ett nytt vapen som under begränsad tid sände ut en stor mängd dödande strålning men hade mindre sprängverkan. Det var avsett att användas mot Sovjetunionens enorma stridsvagnsarmé, som bedömdes på kort tid kunna besätta stora delar av Västeuropa. Neutronbomberna skulle döda stridsvagnsbesättningarna men skona stridsvagnarna.
   Fruktan för kärnvapenkrig var ett dominerande inslag i den tidens stämningsläge. Neutronbomben befarades sänka tröskeln för kärnvapeninsatser – med tänkbar snabb eskalering som följd.
   Jag jobbade på Heleneholms gymnasium i Malmö. Skolan låg i korsningen Munkhättegatan-Ystadvägen. Jag hade fått i uppgift – eller snarare utverkat tillstånd – att genomföra en studiedag för gymnasisterna om hotet av ett kärnvapenkrig. Jag hade uppbådat ett känt namn till en föreläsning – och det var tack vare namnet jag hade fått chansen att genomföra studiedagen. Men personen gav återbud. På ett mycket sent stadium.
   Min studiedag hade förlorat sin tyngdpunkt, det nav som allt skulle kretsa kring. Vem kunde ersätta honom? Det var en fråga om auktoritet, om kunskap, om förmåga att presentera kunskapen i form av en föreläsning för tre- fyra-hundra gymnasister och sedan delta i efterarbetet.
   Jag kom snabbt att tänka på Rune Liljekvist. Vi pratades vid, troligen på partilokalen där det också fanns en del lämpligt material. Rune insåg vad som fordrades: en saklig presentation av fakta inför ett auditorium av elever och lärare, av vilka många uppfattade världsläget på ett helt annat sätt än Rune och jag (vi var helt ense i detta sammanhang). Han såg situationen som en möjlighet - och ställde upp.
   Och, för att ta det kort: Rune kom till Heleneholmsskolan en höstmorgon, genomförde föreläsningen i aulan, deltog som expert i grupparbetena, visade sig ha god hand med malmöitiska tonåringar mellan 16 och 18 – och reste efteråt hem till Lund igen. Jag hade en del efterarbete att göra.
   Jag var senare år alltid medveten om just denna insats, och det tror han också var, åtminstone när man påminde honom.
   Varken Rune eller jag kunde föreställa oss – och för den delen ingen annan heller – att sovjetimperiet skulle upplösas inom fem år, att det kalla kriget skulle upphöra och att kärnvapnen skulle avlägsnas.
    Än mer omöjlig att föreställa sig var den framtid, då USA skulle utnyttja sin ställning som världens enda supermakt till att angripa Afghanistan och Irak – och därmed störta Mellanöstern i kaos och förlora sin ledande roll i världen.
Gunnar Stensson

 

 

Linje Lusta

Jag gissar att kommunalrådet Mats Helmfrid(m) sedan två dygn sover ostört, möjligen bara störd av enstaka förbiflimrande bilder av platanerna på Clemenstorget. Detta sedan det står klart att det blir inga statliga pengar till spårvägen. Det har i och för sig ingen trott heller, men tanken på en brakförlust i valet där t.o.m. de trognaste väljare skulle proteströsta var säkert inte så rolig.
   För oss andra går det väl också att hålla tillbaka tårarna över utgången. Så länge etableringen av ESS fortfarande är osäker vore det ändå tveksamt att sätta igång linjebyggandet. Kvar står att en spårvägslinje till Brunnshög är ett förnuftigt sätt att lösa trafikförsörjningen men att det kräver ett tydligt befolkningsunderlag.
   Det tar väl något år innan bilden klarnar och under tiden kommer man väl att fullborda de tre påtänkta motorvägsavfarterna. Lund kan lugnt stanna kvar i sin traditionella roll: här ändrar man ingenting. Det får bli en annan majoritet i fullmäktige som kommer att ta de mera radikala besluten.
Lucifer

 

 

Gunnar Stensson
Befria de svenska lärarna!

1965 fick jag min utnämning till ordinarie lärare i form av ett hemskickat dokument undertecknat av ecklesiastikminister Edenman personligen. 1971 började jag undervisa på Heleneholmsskolan.
   Som mina kollegor var jag anställd av staten. Så länge vi skötte våra åligganden kunde vi inte avsättas. Lönen bestämdes i löneförhandlingar enligt principer som var lika för alla. Rektor var inte makthavare utan den främste bland likar och styrde enligt skollagen. Debatten var öppen och fri. Utan fruktan eller inställsamhet diskuterade vi förhållandena på skolan med skolledningen, inbördes och i massmedia.
   I början av 1990-talet kommunaliserades skolan, trots lärarnas protester. Strax därpå infördes den individuella lönesättningen. Den gjorde lärarna till konkurrenter.
Läs mer »

 

 

ason
Vi tro på Elvis ung viril & rocking!

Kristendomen är en onaturlig importerad troslära påtvingad befolkningen i Norden kring 900-talet efter arrangemang på furstenivå, med påveteokratin. Sedan följer 1000 år av grov ofrihet där tron ingick i statliga eller offentliga repressiva arsenalen som ett effektivt men grovyxat mentalt styrredskap. Vi är många som i slutändan av den processen ofrivilligt döpts in i numera Svenska Kyrkan en blek skugga av fordom då befolkningskontrollen nu utövas via andra kanaler och behovet av tro underminerats och objektskiftats. Vi milt tvångsanslutna har dock rimliga krav på "medlemsservice" och den rätt hiskeliga blandningen bland oss skatteproselyter borde bringa envar organisationsansvarig rätt blek om nosen i synnerhet som vår majoritet är anslående.
Läs mer »

I veckans nummer
Musik i Helgeandskyrkan
Nicaragua utforskas – en kväll om ett fattigt lands miljö
Påsklov
Rune Liljekvist är död
av Gunnar Stensson
Pusselbitar
av Gunnar Stensson
Inga statliga pengar till lundaspårväg – hur påverkar det planerna för Brunnshög?
av Ulf Nymark
Linje Lusta
av Lucifer
Nu bryter vi blockaden inifrån –
Ship to Gaza exporterar från Gazaremsan!
EU-valet, ett kulturval?
av Göran Persson
Befria de svenska lärarna!
av Gunnar Stensson
Vi tro på Elvis ung viril & rocking!
av ason
Gemensam reservation MP och DV: Remissinstansernas skarpa kritik måste få gehör!
av UN
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Musik i Helgeandskyrkan

Måndag 14 april kl 19
”Improperierna” av G P da Palestrina
”Stabat mater” av J Rheinberger

Helgeandskören
Hanna Särnstrand, violin
Albina Veisland, orgel
Larsåke Sjöstedt, dirigent

Tisdag 15 april kl 19
”Stabat mater” av G B Pergolesi
Jubilatekören
Katarina Larsdotter Wendel, sopran
Emma Sventelius, alt
Anders Frostin, konsertmästare
Albina Veisland, orgel
Larsåke Sjöstedt, dirigent

 

 

Nicaragua utforskas – en kväll om ett fattigt lands miljö

Aktuellt från avdelningen för Teknisk geologi vid Lunds universitet.
   Universitetslektor Gerhard Barmen:
Tolv års forskningssamarbete om miljön mellan statliga
universitetet UNAM i Managua och Lunds universitet.
   Professor Torleif Dahlin:
Undersökningar av grundvatten i Nicaragua exempel från
doktorandstudier.
   Forskningsingenjör Kjell Andersson:
Skolor och utbildning vad kan vi göra? – filmvisning.
   Frågor från publiken!
Torsdagen den 24 april kl 19 (mingel från 18.30)
ABF i Lund, Kiliansgatan 9, tredje våningen.
Alla intresserade är välkomna!
Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med ABF i Lund

 

 

Nu bryter vi blockaden inifrån – Ship to Gaza exporterar från Gazaremsan!

Sedan våren 2013 har Ship to Gaza Sverige, tillsammans med våra samarbetspartners på Gazaremsan och i Freedom Flotilla Coalition varit engagerade i exportkampanjen Gaza’s Ark. Ett större fiskefartyg har köpts in och byggs om till ett havsgående lastfartyg. I mitten av juni planeras arken bryta blockaden av Gazaremsan - inifrån.
 


 

Båten kommer att vara lastad med exportvaror från Gazaremsan. En, symboliskt viktig last bestående av honung, kryddor, dadelprodukter, olivolja, kläder och hantverksprodukter. Dessa produkter kommer att vara köpta och betalade av beställare från många olika länder och har producerats och levererats av lokala företag och organisationer.
   Det är vår förhoppning att blockadmakterna - Israel och Egypten - kommer att respektera internationell rätt och inte förhindra att dessa produkter når sina ägare. Palestinierna på Gazaremsan har rätt att fritt exportera sin varor över havet.
   Huvudsyftet med aktionen är att uppmärksamma och utmana den förödande exportblockaden som nu snart går in på sitt åttonde år. Exporten har sjunkit till mindre än tre procent av den nivå som rådde före blockadens införande. Detta har framförallt drabbat näringslivet och det palestinska samhällets möjligheter till försörjning och utveckling. Arbetslösheten har skjutit i höjden och 80 % av befolkningen är idag bidragsberoende
   I och med att vi nu kan ta upp beställningar och sälja ägarbevis på exportprodukter går detta arbete in i en intensiv aktionsfas.
   Produktbeskrivningar och beställnings- information hittar man på Ship to Gaza Sveriges hemsida. Där finns också mer information om Gaza’s Ark, om dem som producerar de varor vi säljer och om blockaden och dess konsekvenser.
Kontaktpersoner för Ship to Gaza är
* Ann Ighe Tel: +46709740739
* Dror Feiler Tel: +46702855777
* Viktoria Strand Tel: +46727356564
* På plats på Gaza finns Charlie Andreasson
  Tel: +972598345327

 

 

UN
Gemensam reservation MP och DV

Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott har nu lämnat över ett förslag till nytt Program för Ekologiskt hållbar utveckling i Lunds kommun, förkortat LundaEko II.
   Oppositionen har tidigare varit starkt kritisk till programförslaget och tyckte en tidigare remissversion var så usel att man inte ville skicka ut den på remiss. Det gjorde den borgerliga majoriteten ändå. Nu har förslaget till LundaEko omarbetats – men inte i den riktning som opposition och tunga remissinsatser har förespråkat. MP och DV  ville i utskottet återremittera frågan för att få fram ett bättre förslag. Men det sa de borgerliga nej till. Nedan följer den av Ulf Nymark (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) undertecknade reservationen i sin helhet.
Läs mer »