Välkomna till 40:e årgången

En rubrik som säger mer än tusen tecken brödtext. Dock måste tilläggas att det känns extra bra att skriva detta samtidigt som det nu finns en bibliografi över allt (åtminstonne nästan allt) detta som kom ur Gunnar Sandins pennor och tangentbord under alla år.
   Efter ett uppehåll är det alltid lite nervöst att sätta igång igen, vilka skribenter är fortfarande sugna på att fortsätta skriva. Därför känns det bra att konstatera de trogna skribenterna har lusten kvar samtidigt som det i veckans nummer finns flera nya namn under artiklarna.
   2014 blir ett spännande år att följa, inte bara men inte heller minst i VB:s spalter.
red

 

 

Pusselbitar

Fria skolvalet skadar Sverige. Skolverket har slagit fast att det fria skolvalet ökar segregationen och därmed påverkar elevernas resultat negativt. Vi bygger inget bra samhälle genom att välja bort varandra.
Ledare, Aftonbladet  2/1

Allt högre betyg trots lägre kunskapsnivå. Pisastudien visar att svenska niondeklassares kunskaper dalat. Samtidigt har deras slutbetyg blivit bättre och bättre. Experterna är eniga: betygen glider allt längre bort från verkligheten. – Vi kan föreställa oss att ju mer marknadslikt ett skolsystem är, och där betygen har ett marknadsföringssyfte, desto högre tryck är det på betygsinflationen, säger enhetschef Sverker Hård. – Jag tvekar inte att beteckna det som ett allvarligt systemfel i den svenska skolan, säger Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet.
TT 27/12

Skolpengsystemet leder till strid om elever, med glädjebetyg och skolsegregation som följd. Detta kommer förstås regeringen inte åt med onsdagens reformutspel.
Ledare, Expressen 10/1

Myt att människor önskar sig sådan valfrihet.  ”I ett sådant samhälle, byggt utifrån en idé om mesta möjliga valfrihet, är det fria valet i själva verket kringskuret och begränsat. . De viktigaste valen är sällan (”fria”) och det är en modern politisk myt att människor i allmänhet önskar sig den sortens ”valfrihet”.
Patrik Svensson, SDS kultur

Sverige har Europas mest avreglerade, privatiserade och konkurrensutsatta järnväg. Vi ligger före Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.
SOU 2013:83

Avregleringarna har kostat oss miljarder.  Inställda tåg, uteblivna mediciner, krångel med
telekommunikationer och dyrare el är några av konsekvenserna, enligt riksrevisionens chef Claes Norgren.
DN 3/1
(Miljarderna har förstås hamnat i någons ficka).

 

 

Nu springer M ifrån sina vallöften om spårväg!

Det blir ingen spårväg i Lund om inte staten är med och betalar! Detta var budskapet i ett utspel som moderaterna i Lund gjorde under torsdagen. Och planerna på en spårväg söderut genom Lunds centrum är definitivt lagda på den moderata hyllan.

2010: Inga problem med finansieringen
I valrörelsen 2010, den 2 september, sa Mats Helmfrid så här enligt Sydsvenskan:
   ”Vi knyter ihop Lunds södra och norra delar. Redan år 2014 ska spårvagnar rulla norrut till Brunnshög – och söderut genom centrum, förbi Stortorget och vidare ut till Tetra Pak”.
   Inga svårigheter skuggade den ljusnande spårvägsframtiden. Inte ens finansieringen var något problem: ”Vi löser det tillsammans med regionen”, sa kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Han underströk att spårvägssatsningen inte står och faller med statlig delfinansiering. Tove Klette underströk i Sydsvenskan att detta var ett vallöfte.

Miljöpartiet och Brunnshögsplanen
Moderaterna har nu mage att påstå att Miljöpartiet inte vill bygga på Brunnshög. Det vill MP visst göra. Men MP ville i fullmäktige i december i fjol i första hand återremittera planen till Kommunstyrelsen för omarbetning, i andra hand bordlägga planen just med anledning av att spårvägsfrågan inte var löst.

Ny majoritet
Återstår nu att se om hur staten ställer sig till medfinansiering. Säjer staten nej och om moderaternas ställningstagande vinner majoritet måste rimligen hela planeringen för Brunnshög göras om från grunden. Hela planen bygger på att det ska gå spårvagn! Oavsett hur det går med den statliga finansieringen understryker moderaternas svikna vallöften behovet av en ny majoritet i Lunds kommun nästa mandatperiod.
Ulf Nymark

 

 

Buss eller spårvagn – men vem åker vad?

Några konsulter har på initiativ av Lunds kommun och Region Skåne titta på samhällsnyttan med spårvagnar respektive superbussar till Brunnshög.
   Undersökningen visar att om 33 procent tar sig till och från Brunnshög med kollektivtrafik fram till 2030 så är spårvagnarna samhällsekonomisk lönsamma. Färre kollektivresenärer talar för superbussar.

   Marcus Horning, projektledare för Spårvagnar i Skåne, är optimist om att det går att nå målet på 33 procent. Han ser nämligen fler fördelar för spårvagnarna än vad konsulterna gör. Han hänvisar bland annat till att Lunds kommun har en prognos på 20 000 anställda på Brunnshög, inte 10 000 som Trafikverket anser. Vidare lär trängseln på vägarna blir mindre. Och fastighetsvärdet ökar i närheten av spårvägen.

   Men Marcus Horning nämner inte sak. Vem åker vad? Gräver han - och Lunds kommun - lite djupare i denna fråga ska han se att han kan lägga till ytterligare än fördel för spårvagnarna. Inom Lund - och in och ut från staden - reser många medelklassakademiker. Och denna grupp åker mycket sällan buss.

   Det är med resandet som med mat, heminredning, val av skola, kläder, språk, kulturyttring, bostadsområde m. m; det är kopplat till vad som är politisk korrekt inom en social gruppering.

   Akademikermedelklassen använder i första hand bil, cykel, går eller åker tåg. Mycket, mycket sällan buss. För medelklassen är buss något av "lågpris".

   Fördomar, skriker säkert en del. Men gör ett studiebesök på Lunds lokalbussar. På sätena sitter invandrare, pensionärer, arbetslösa, sjuka, skolungdomar, en del studenter. Parallellt med bussarna kommer chick medelklassmamma på cykel.

   Spårvagnar blir förmodligen helrätt i Lund. Något nytt och spännande. Sätter mer än Domkyrkan på Lundakartan. Precis vad medelklassen gillar. Kanske rent av lika mycket som deras vurm att vara teknikorienterad.

   Bäst är att nyttja de sublima krafterna – inte bortse från dem.

Per Strandell

 

 

Lundaelever riskerar stå utan gymnasieplats 2014!

Innevarande läsår saknade 168 behöriga elever en plats på det program de önskade gå på i Lunds kommunala gymnasieskolor. För att inte riskera att hamna i samma situation inför nästa läsår lade vi socialdemokrater i juni ett förslag att skapa plats för fler elever. Detta stöddes av en majoritet i utbildningsnämnden. Vår förvaltning fick därför i uppdrag att undersöka möjligheten att starta fyra studieförberedande klasser på gymnasieskolan Vipan. Detta uppdrag skulle redovisas vid nämndens decembersammanträde. Så skedde inte, utan förvaltningen kom med en skrivelse som inte innebar något nytt tillskott av platser. Inget av partierna ställde sig därför bakom förvalt-ningens förslag.
   Därför återkom de rödgröna partierna med ett uppdrag att from läsåret 2014  inrätta två samhälls- och två ekonomiklasser på Vipan. Majoriteten röstade mot detta och lade ett förslag med samma innebörd, men som inte kan realiseras förrän till läsåret 2015.
   Resultatet av sju års moderatlett styre är alltså att elever från Lund och andra kommuner, som önskar gå i Lunds kommunala gymnasieskolor, inte kommer att kunna få plats där.  Risken är därför stor att dessa elever tvingas söka till friskolor som de inte önskat gå i. Valfriheten – som moderaterna annars alltid omhuldar – är för dessa elever ytterst begränsad. Det är just den situationen som vi vill undvika. Därför vill vi skapa platser redan till det läsår som börjar i augusti 2014.
Per Almén, ersättare för s i utbildningsnämndenTill dig som går i åk 9!

Lunds kommunala gymnasieskolor är mycket populära. På vissa studieförbe-redande program är det tyvärr platsbrist. Vi socialdemokrater gör vårt bästa  att finna lokallösningar att täcka bristen till kommande läsår.
   På den s.k. gymnasiemässa, där de olika gymnasieskolorna i Lund med omnejd presenterade sig, var det en skola som utmärkte sig. Hur?
   I sin monter hade man en skylt med texten: ”Sveriges bästa gymnasieskola”. På sin hemsida skriver man ”Sydsveriges populäraste gymnasieskola till Lund.”

   Vilken skola? Jo, Procivitas privata gymnasium.
Det ger anledning till några frågor:
  1. På vilka grunder påstår Procivitas att det är Sveriges ”bästa gymnasieskola”?
  2. Med vilken rätt hävdar Procivitas sig vara ”Sydsveriges populäraste gymna-sieskola”?
  3. Betoningen av ”privat” gymnasium, innebär det att Procivitas inte nöjer sig med den skattefinansiering som andra friskolor har, utan också tar ut avgifter för att finansiera undervisningen?
 
Radio P4 Malmöhus avslöjade den 1/11 att Procivitas i Lund på sin  hemsida skrev att man inte ämnar ta in elever med lägre poäng än 220. Ett högt värde som många elever har svårt att  nå. Problemet är förstås att en skola inte får sätta upp några egna gränser för hur många poäng en elev skall ha för att komma in.
   Skolans rektor, Camilla Lindkvist, backar från poängkravet när Radio Malmö-hus reporter frågar. Dock fortsätter hon att hävda att 220 poäng är ett krav för att klara studierna på skolan.
   Det är ett sätt att friskriva skolan från de stödinsatser och därmed kostnader som  även elever på gymnasieskolan är i behov av och har rätt till.   

Procivitas ägs av landets största friskolekoncern, Academedia som ägs av det Wallenberg-kontrollerade riskkapitalbolaget EQT med säte på de engelska kanalöarna.
   Om detta står ingenting i den påkostade broschyr som delades ut. Det kan kanske vara bra för elever i åk 9 och deras föräldrar att känna till.

Per Almén, Lund

 

 

Möte om kommunalskatten

Gunnar Stensson har redan skrivit om mötet Demokratiskt vänster hade om kommunalskatten. Jag skall här komplettera.
   Vi var överens om att k-skatten är progressiv och att en höjning av skatten också blir progressiv. Detta är en konsekvens av grundavdragets konstruktion. Grundavdraget är alltid störst i procent ju lägre inkomsten är. Detta innebär att de med högst inkomster betalar en stor del av den totala k-skatten. De med låga inkomster betalar bara en liten del. Eftersom alla samhällsgrupper har ungefär lika stor nytta av den kommunala verksamheten innebär det, med andra ord, en stor överföring av resurser från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Grundavdraget är ett ”vänsteravdrag” och den kommunala verksamheten är ”vänsterverksamhet”. Om detta kan man göra historier om.
   Noteras skall också att kommunalskatten nära nog lever sitt eget liv. Olika avdrag påverkar inte k-skatten eftersom riksdagen, som har beslutat om avdragen, kompenserar kommunerna. Det innebär att lundaborna inte betalar all k-skatt.

Ännu högre k-skatt?
Alliansen i både kommunen, Lund, och Regionen har just höjt k-skatten med 70 öre. Men de Rödgröna kommer att behöva ytterligare höjningar för att finansiera den verksamhet man vill ha. V behöver runt 1 kr mer, S ligger runt 50 öre, i bägge fallen för både Lunds kommun och Regionen. Jag tror det är bra att ligga kvar där någonstans, att förklara ännu större höjning kan vara svårt. Det finns en rad skäl att höja skatten ytterligare i Lund, sådana höjningar som inte ens Alliansen kommer ifrån.
   Ändrade regler för hur utjämningen mellan kommunerna kommer att drabba Lund. Lagstiftning kommer förmodligen om högre personalnumerär i olika verksamheter. Vi får kanske finansiera det mesta av spårvagnen själv.

Alliansens retorik
Alliansen, i Lund och Regionen, har höjt taxor, i vissa fall kraftigt. En taxa är lika stor, i kronor och ören, för låg som hög. En tågresa för 50 kr drabbar den lågavlönade betydligt hårdare än den med hög inkomst. Trots att taxor slår hårdare mot lågavlönade har Alliansföreträdare mage att i sin retorik påstå att en k-skattehöjning särskilt drabbar de med låga inkomster. Man påstår tom att k-skatten är platt, vilket är en ren osanning. Påståendena kan bero på okunnighet. Men när man påstår att en höjning av k-skatten ”slår särskilt hårt mot de med låga inkomster” och samtidigt höjer taxor så är det krokodiltårar. Ingen kan vara okunnig om att taxor slår hårt mot låginkomsttagare, ingen kan vara okunnig om att det främst är de med låga inkomster som drabbas när man höjer kollektivtrafiktaxan. Om detta måste vi, från vänstern berätta.

Sven-Hugo Mattsson

Bibliografi över Gunnar Sandins texter


sandin.veckobladet.info

Gunnar Sandin (1940-2012)  är för många lundabor känd som en drivande kraft bakom ett antal initiativ: Bokcaféet, blåsorkestern Röda Kapellet och många års verksamhet inom Vänsterpartiet. Men framför allt var Gunnar en skrivande person. Han arbetade som översättare av facklitteratur inom samhällsvetenskap och politik och blev en av Sveriges främsta och mest eftersökta på det området. Hans stora intresse var järnvägshistoria. Gunnar ligger bakom till exempel boken om Bjärredsbanan och den stora utredningen om Fritjof Nilsson Piraten och järnvägen och till sist Järnvägsdata som förtecknar Sveriges alla stationer och hållplatser.
   Därtill var Gunnar en flitig medarbetare i Veckobladet, lundavänsterns nu snart 40-åriga publikation som gått igenom många förvandlingar från stencilerat blad till fyrsidigt pffsettryck med 900 prenumeranter till i dag webbtidning. Veckobladet var inte ett internblad för Vänsterpartiet utan nådde full offentlighet och lästes brett av lundabor och rikspress. Det som lockade var framför allt vad Gunnar skrev; elegant, kunnigt och uppslagsrikt.

Bibliografin omfattar:
 • 1 535 artiklar, varav de flesta handlar om liv och politik i Lund under åren 1970 - 2012
 • 274 översättningar, varav 119 är böcker, framför allt inom samhällsvetenskap, medan resten är enstaka artiklar eller kapitel i andra böcker
 • 200 texter om järnvägar, framför allt om järnvägar i Skåne. Här finns 14 böcker medan resten är artiklar publicerade i TÅG, Metro, Skånska Järnvägar etc.

Vi har till bibliografin fogat några texter; en kortfattad levnadsteckning och några exempel på Gunnars prosa. Vi hoppas att vi med denna bibliografi ska väcka intresse för Gunnars texter. Ingrid André, Sten Henriksson, Anders Lundquist, Gunnar Olofsson & Göran Persson
Bibliografiannonsen som pdf »

 

 

Lucifer
En passiv och oskicklig kommunledning

Cecilia Nebels och Sydsvenskans hårda ord om läget på Lund C var befriande för många och satte igång en störtflod av kritik över järnvägen och Lund. Det blev också en illustration över vad en tidning kan åstadkomma om den bryr sig. Det är det Sydsvenskan inte har gjort på länge.

Järnvägseländet
För det är ju så att det länge har funnits en kritik t.ex. mot SJ:s nedläggning av biljettförsäljningen i Lund. Den har t.ex. artikulerats i kommunfullmäktige i form av kritik och frågor till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Men att kolla och följa upp fulmäktige är inte Lundaredaktionens bästa gren. Det intryck man får är att intresset för kommunalpolitiken där är mycket begränsat.
   Vad gäller SJ och dess hållning finns bara en sak att säga: det är en skandal. Skulden är emellertid inte SJ:s utan statsmakternas som i sin kortsynthet och dumhet avreglerat och brutit upp järnvägssystemet så att det som förr var ett företag nu är ett fyrtiotal som vart och ett ska sköta sitt. Ett system fungerar inte om det bryts sönder i sina delar. Man kan inte åstadkomma en bra järnvägsdrift om banunderhållet, godstrafiken, biljettförsäljningen etc. inte får samverka som ett system.
Läs mer »

 

 

Historieförfalskarna

Alliansregeringen presenterade på en presskonferens nyligen en demokratiskrivelse för att tillkännage sin avsikt att tillsätta en demokratiutredning.
   Anne-Marie Pålsson, f d moderat riksdagsledamot, påpekar i ett inpass i Sydsvenskan med rubriken ”Engagemang för demokratifrågan är svårt att finna”, att detta är ett klassiskt sätt att avlägsna en besvärlig fråga från den politiska dagordningen, samtidigt som hon framhåller, att det finns ett antal demokratifrågor som förtjänar att belysas, framför allt det demokratiska underskottet i EU.
   Men tyngdpunkten i hennes inpass är konstaterandet, att skrivelsens inledning innehåller en förfalskning av historien om införandet av allmän rösträtt. Där hävdar alliansregeringen, att Moderaternas föregångare Allmänna valmansförbundet ”fick en avgörande roll för att i riksdagen driva fram den reform som ledde till införandet av allmän rösträtt för män 1909.”
   Allmän rösträtt för män infördes inte 1909. Tvärtom. Högern kämpade hela tiden mot den allmänna rösträtten, eftersom den visste, att den skulle förlora makten, om Sverige blev demokratiskt. Allmänna valmansförbundet framtvingade i stället en kompromiss som garanterade fortsatt makt åt de välbärgade. I kommunalvalen fick de rika, alltså Valmansförbundets väljare, upp till 40 röster i stället för en, samtidigt som så kallade utskyldsstreck fråntog flertalet låginkomsttagare rösträtt i kommunalvalen.
   Kommunalvalen var i sin tur utslagsgivande för de indirekta valen till Första kammaren, som hade vetorätt i grundlagsfrågor. Så räddade högern för några år kapitalets diktatur i Sverige och förvandlade rösträtten till en skamlig parodi.
   Men inte för evigt. 1921 kunde högerdiktaturen inte försvaras längre. Trots högerns förbittrade motstånd infördes då allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Moderaterna har länge förfalskat historien. Skandalen härom året, när en ung moderat partisekreterare påstod, att högern gått i spetsen för kampen för allmän rösträtt, kvinnlig rösträtt och välfärdspolitik samt varit pådrivande för avskaffandet av apartheid var inte någon olycklig tillfällighet, som den moderata partiledningen försökte få oss att tro genom att avskeda henne.
   Per T Ohlsson visade i sin söndagskolumn i Sydsvenskan den 15 december att historieförfalskningarna i själva verket inleddes av Carl Bildt redan på 1990-talet.
   Och nu har Moderaterna fått med sig C, KD och FP i lögnkampanjen.
   För hundra år sedan kämpade liberalerna mot högern för allmän rösträtt. Det är tragiskt att Alliansregeringens demokratiskrivelse, som Birgitta Ohlsson, FP, med stolthet presenterade vid presskonferensen, inte bara ljuger om rösträttskampen utan också förtiger liberala insatsen.
   Så står de där med tomma ansikten, historieförfalskarna Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund.
Gunnar Stensson

 

 

Kuba en knutpunkt i världen

Så skakade en USA-president på besök i Sydafrika hand med sin kollega från Kuba, en handling helt i linje med den bortgångne Nelson Mandelas visioner. Mötet var knappast någon slump, snarare en signal till offentligheten om de förändringar i USAs politik mot Kuba som nu är på gång. Kanske får vi se Obama innan han avgår lyfta den ”fatwa” mot Kuba som nu varat i femtio år. Det kunde bli en öppning för att äntligen stänga Guantanamolägret, detta fruktansvärda arv efter hans krigsivrare till företrädare.
   Så meddelar nr 4/2013 av tidskriften Kuba (med Financial Times som källa) att Brasilien deltar i bygget av en ny hamn väster om Havanna, med kapacitet att ta emot mycket stora containerfartyg. Verksamheten ska skötas av Singapores hamnmyndighet. Projektet passar väl in i Nicaraguas planer att i samarbete med Kina bygga en ny ’Panamakanal’ med större kapacitet än den gamla. Sydsyd-samarbete rätt under näsan på USA, och i trots av USA-blockaden. Börjar USA känna sig snuvad?
   Så läser jag i SvD i söndags 12.1 att Nederländerna nu öppnar för politisk dialog med Kuba, och därmed spräcker EU-linjen som villkorar sådant samarbete med krav på politiska förändringar på Kuba. Rotterdam är inkörselport för kubanska varor till Europa, och den holländske utrikesministern motiverar avtalet med Kuba med att han ser Kuba som en viktig knutpunkt mellan Europa och Amerika. Med på besöket på Kuba fanns holländska företagare intresserade av att investera i landet.
   Kanske även vår riksdag och regering, med sin något mossiga hållning till Kuba, har anledning att känna sig akterseglad?
Bertil Egerö

 

 

Ge en tjuga

Under lång tid har jag trott att det bakom de som tigger på våra gator finns människor som tar hand om pengarna och sen försörjer tiggarna och gör en god vinst.
   Sydsvenskan som ibland gör riktigt god journalistik visade, med övertygelse, att så inte är fallet. Tiggarna verkar vara sina egna, men man bor i förfärliga miljöer, även inslag i TV visar detta. Efter sydis artikel lägger jag en tjuga då och då. Men oavsett vad jag gör så har jag dåligt samvete, men samvetet lindras lite. Jag tycker självklart inte att människor skall behöva tigga så här, det är förnedrande. Om jag förstår det rätt är de som tigger EU-medborgare och har under vissa betingelser rätt att vara här under en viss tid.
   Här måste vi sätta press på de länder varifrån tiggarna kommer, EU måste tvinga dessa länder att med reformer se till att deras medborgare har ett skyddsnät, att man skapar jobb och att man bygger bostäder. Behövs ekonomisk hjälp skall EU ställa upp. I lund och andra kommuner måste vi ordna härbärgen så man inte behöver bo i slum.

Bo Rothstein, f. d. vänsterperson i Lund, menar att det är fel att ge pengar till tiggarna, han vill förbjuda det. Jag tror att han är ärlig när han menar att detta måste lösas på ett annat sätt. Men hans argument att man bör kriminalisera givarna är absurt. Han jämför givarna med torskar som köper sex. Skillnaden här är stor, torsken köper sex för att tillfredställa sitt eget egoistiska behov han har och ger blanka fasen i hur hon/han har det. Givaren till tiggaren gör det trots allt av en viss omsorg. Så jag uppmanar er, ge en tjuga då och då om ni har råd, för de flesta är det trots allt inga stora pengar. Jag menar, vad är det för fel att lindra deras akuta nöd? I intervjuer har jag förstått att många av tiggarna skickar hem pengar, många gånger till sina barn. Om många ger en liten skärv, säg gärna allmosa, så har vi gjort deras liv, tillfälligt, något lättare. Men vi måste också diskutera en hållbar lösning.
   Därför är det trots allt bra att Bosse Rothstein tar upp frågan och rör om i grytan så vi får en debatt.
Sven-Hugo Mattsson

 

 

Skolpengen har sänkt svensk skola!

Den direkta skolpengen som metod att fördela resurserna mellan Lunds skolor och förskolor ska utvärderas, föreslår oppositionen. Utmärkt!  Skolpengsystemet har lett till en dragkamp om eleverna som resulterat i skolsegregation, betygsinflation, resursslöseri, vinstuttag och en internationell bottenplacering i PISA-mätningen.
   Lund hävdar sig väl i Lärarförbundets skolranking, kanske någon invänder. Vi hör fortfarande till tio i topp, även om vi sjunkit från förstaplaceringen för sju år sedan till en tiondeplats 2013.
   Förklaringen är enkel. Som universitetsstad har Lund tillgång till högt kvalificerade lärare.  Men också de stressas av den kontrollbyråkrati som blivit nödvändig sedan skolan förvandlats till en marknad. 80 procent har stressproblem och 58 procent har sömnsvårigheter enligt en nyligen genomförd enkät. Lärarnas riksförbund har under flera år krävt åtgärder mot den ökade arbetsbelastningen. Arbetsmiljöverket kräver nu en utredning.
   Tiondeplaceringen inom ett av OECD:s sämsta skolsystem kan inte heller jämföras med toppositionen under den tid då svensk skola hörde till världens bästa, före friskolorna, privatiseringarna, det fria skolvalet, skolpengen, vinstintresset och riskkapitalisterna.
   Skolpengen skapade en utbildningsmarknad som systematiskt styr bort resurserna från skolor med många invandrarelever och elever med lågutbildade föräldrar.  Lärare och föräldrar i Lund insåg detta redan 2007 och protesterade vid flera välbesökta och engagerade möten mot införandet.  Allianspolitikerna har, utan att lyckas, försökt lindra snedfördelningen av resurserna genom att vikta skolpengen.
   Det räcker inte för att skapa likartade förutsättningar för alla elever, säger Anders Almgren (S), och kräver en utvärdering.
   Men det finns redan en omfattande och vetenskapligt grundad utvärdering av snedfördelningen av resurser i Lund: SALSA-mätningen, som ingår i Lärarförbundets skolranking. Där rangordnas kommunerna, sedan man beaktat antal elever med utländsk bakgrund, antal elever födda utomlands och framför allt föräldrarnas utbildningsbakgrund.
   I den tabellen hamnar Lund på plats 177. Det är en mycket låg placering, som innebär att Lund hör till de kommuner som lyckats sämst med att fördela resurserna efter behov. Situationen förvärras av att hemspråksundervisningen i Lund är organisatoriskt och resursmässigt eftersatt. Det är allvarligt inte bara för att det strider mot skollagen utan också för att det är bland dessa elever vi har den svenska begåvningsreserven.
Gunnar Stensson

I veckans nummer
Välkomna till 40:e årgången
Bibliografi över Gunnar Sandins texter
En dag för Gazas bortglömda barn den 18 januari i Malmö
Pusselbitar
av Gunnar Stensson
En passiv och oskicklig kommunledning
av Lucifer
Nu springer M ifrån sina vallöften om spårväg!
av Ulf Nymark
Buss eller spårvagn – men vem åker vad?
av Per Strandell
Historieförfalskarna
av Gunnar Stensson
Genom kvinnors ögon – offensiven i Gaza 2012
av Gunnar Olofsson
Min general var en krigsförbrytare
av Dror Feiler
Lundaelever riskerar stå utan gymnasieplats 2014!
av Per Almén
Kuba en knutpunkt i världen
av Bertil Egerö
Ge en tjuga
av Sven-Hugo Mattsson
Kan kommunen kontrollera klimatet?
av egrip
Möte om kommunalskatten
av Sven-Hugo Mattsson
Skolpengen har sänkt svensk skola!
av Gunnar Stensson
Till Vårdpartiet i Skåne
av Owe Svensson
Kommunist i frack
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

En dag för Gazas bortglömda barn den 18 januari i Malmö

Idag är det fem år sedan massakern äntligen var över. För att minnas de som dödades och för att påminna om de som är inspärrade i Gazaremsan, arrangeras idag både en demonstration och ett efterföljande stödfest på temat Gazas bortglömda barn.
   Överskottet och insamlingen under dagen kommer att gå till projektet Gazas Ark.

PROGRAM

16:00 Samling Gustav Adolfs torg. Talare: Helene C och Mohamed Qadoura
17:00 Demonstrationen avgår mot ”Röda Huset”, Industrigatan 4
18:00 Stödfest på Röda Huset. Palestinsk mat till frivilligt pris, musik, tal. Gazas Ark samt andra kultur inslag och barnhörna.
Palestinanätverket i Malmö i samarbete med ABF Malmö
Flygblad på svenska»
Flygblad på arabiska»

 

Gunnar Olofsson
Genom kvinnors ögon – offensiven i Gaza 2012

Söndagen den 18 november 2012, omkring klockan två på natten, dödades Tamer Salama Eseifan (4) och hans syster Jumana (2) när ett israeliskt stridsflygplan avfyrade en missil mot deras hus utanför staden Jabalya i Gaza. Den israeliska militäroffensiven, ”Pillar of defense”, var igång och barnen i denna familj, liksom i många andra palestinska familjer, var vettskrämda av larmet från bombningarna. ”Vi flyttade dem till vår säng, och de fick sova mellan mig och sin far” berättar barnens mor, Reda Eseifan. ”Tamer vaknade mitt i natten. Han var törstig och bad om mjölk.
Läs mer »

 

Min general var en krigsförbrytare

Tidigare publicerad 13 januari, 2014 på SVT debatt sidor

MELLANÖSTERN Ariel Sharon är död och ska begravas idag i Israel. Hans karriär som krigsförbrytare blev lång. Detta får man därför en dag som denna inte blunda för, något som utrikesminister Carl Bildt valt att göra, skriver talespersonen för Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Dror Feiler.


Mitt första ”möte” med Sharon
 ägde rum 1970 – jag var en 19-årig fallskärmsjägare i den israeliska armén och han mitt högsta befäl, generalen som gav oss den folkrättsvidriga ordern att rensa Gazaremsan från ”terrorister” men ”utan att ta några fångar”. Det var Sharon, om jag hade följt hans order, som kunde gjort mig till krigsförbrytare som han själv. Och det var han som istället gjorde mig till en av de första ”refuseniks”, israeliska soldater som vägrar tjänstgöra på de ockuperade områdena. Men jag mötte honom aldrig öga mot öga – jag var den unga soldaten och han generalen.

Mitt andra ”möte”
 – 34 år senare – fick en helt annan karaktär även om Sharon förde befälet även då. Det var den 18 januari 2004 när jag satt och tittade på CNN. Till min förvåning fick jag se Ariel Sharon (då Israels premiärminister) tala om samtidskonst. Det handlade om Gunilla Sköld Feilers och min installation ”Snövit och sanningens vansinne”, på Historiska Museet i Stockholm.
Premiärminister Sharon tackade Israels ambassadör för hans fysiska attack på vårt verk och på yttrandefriheten i Sverige, två dagar tidigare.

Sharons karriär som krigsförbrytare blev lång.
 Den började redan 1953 i den jordanska byn Qibya där kommandostyrkan ”Enhet 101”, som han ledde, mördade 69 civila. Sen fortsatte det i samma blodiga hjulspår med räder in i Gaza under slutet av 50-talet. Ariel Sharon steg snabbt i hierarkin trots att flera israeliska politiker och utredningar varnade för att ge honom politisk makt.

Han bidrog starkt
 till det folkrättsvidriga byggandet av israeliska bosättningar i Gaza och på Västbanken på 70- och 80-talet, och som försvarsminister bar han det yttersta ansvaret för massakrerna i flyktinglägren Sabra och Shatila under kriget i Libanon. Hans provokationspromenad på tempelberget i Jerusalem år 2000 blev startskottet för den andra intifadan och till återinvasionen av Västbanken och massakern i Jenin 2002, som i sin tur rullade igång byggandet av den olagliga Apartheidmuren, med Sharon som främsta arkitekt.

Att Ariel Sharon bar ett personligt ansvar för alla former av folkrättsbrott som Israel har begått sedan 50-talets början, får man därför en dag som denna inte blunda för, något som utrikesminister Carl Bildt valt att göra.


Det internationella samfundet
 tycks tyvärr också blunda för Sharons politiska arv, som nu i händerna på en ännu mer högerextrem israelisk regering är det största hotet mot en gemensam framtid för israeler och palestinier.

Ariel Sharon kommer att begravas i en statsbegravning, men han borde slutat sina dagar på samma plats där den jugoslaviske politikern Slobodan Milošević slutade sina, i ett fängelse efter att har blivit dömd för sina folkrättsbrott vid den internationella domstolen i Haag.
Dror Feiler, talesperson för Judar för Israelisk Palestinsk Fred

 

 

Kan kommunen kontrollera klimatet?

Nu är det 2014. Då var det 1994. Uppmaningarna från FN:s miljömöte i Rio 1992 hade börjat hörsammas: Globala problem, lokala lösningar. Agenda 21! Vi var ett gäng aktivister som testade hur långt en stadsdel ville, kunde förstå och ta hand om sin egen närmiljö. Vi, Riogruppen i Östra Torn, jobbade med skola, barnstugor, butiker, bostadsföreningar och markskötare för att åstadkomma förändring. Först var det Kunskap som gällde, sen praktisk handling. Politikerna mötte upp mangrant vid utfrågningar, miljödepartementet premierade projektet. Resultaten var värdefulla och hoppfulla om den kraft och kreativitet som finns lokalt. Vi trodde på en fortsatt gräsrotsrörelse tills stadsdelsnämnden etablerade sig.
   På stadsarkitektkontoret skulle vi ta fram ett handlingsprogram i Agenda 21:s anda. Hur påverkar Agendan stadsplaneringen? Vilka mål finns och vilka kommunala medel? Rapporten blev känd i landet och efterfrågades. Det fick inte bli ett handlingsprogram utan ett idédokument, som nu står i hyllan tills kontoret flyttstädar.
   Nästa kommunala stöttning med miljöarbete fick jag med hjälp av kommunens miljödelegation och Byggforskningsrådet: att undersöka om och hur Agendan påverkat landets kommunala planer. Det blev en tryckt rapport, Kan kommunen kontrollera kretsloppen? med tydliga svar om pågående förändringar och många tips om vad som gjordes 1997 i landet. Kommunen ställde den på hyllan, det fanns ingen fungerande koppling mellan miljödelegation och stadsarkitektkontor.
   Så utlyste Naturvårdsverket anslag för de som ville utforska styrmedel för miljöförbättringar.
   Vi bildade en tvärvetenskaplig forskningsgrupp och belyste Balanseringsprincipens möjligheter 1998. Principen bygger på ”att den som tar ska ge igen”, att gör man en negativ påverkan så ska den kompenseras. Tar man ner ett stort träd, så planterar man flera nya; bebygger man eller asfalterar en yta så gör man gröna tak, öppnar upp annan jord och bygger regnvattendammar på platsen osv. Detta fungerar genom en lag i Tyskland, i Sverige borde det inte finnas något hinder. En lag skulle hjälpa att förtydliga att vi inte ska stjäla från kommande generationer.
   Lund, Helsingborg och Malmö blev så pass intresserade att vi, en grupp kvinnliga planerare, fick gemensamt utreda våra kommuners möjligheter. Just då motionerade Vänsterpartiet om att Balanseringsprincipen skulle tillämpas i Lund. Kommunfullmäktige i Lund beslöt faktiskt 2003, att denna princip hädanefter ska utgöra en grund för samhällsplaneringen i Lund - vilket ännu inte genomförts. En fördjupad översiktsplan för universitetsområdet mm och fyra detaljplaner inom detta område hade dock tidigare baserades på denna princip.
   De senaste åren har man åter med konsult och utredningsgrupp tagit upp frågan!
   Nu gäller det hur långt och med vilka medel kommunen kan kontrollera klimatet. Det har funnits och finns förslag på kommunens möjligheter till detta – det gäller att utnyttja kommunens planmonopol, tillverka en röd-grön planpolicy - och det är valår.
egrip

 

 

Gunnar Stensson
Kommunist i frack

Här har vi en bok som jag absolut måste rekommendera, även om jag då och då förtvivlar om huruvida det finns någon som anser sig ha tid att läsa böcker. Dock: det är väl använd tid. Läs! Tristram Hunt, Friedrich Engels. Kommunist i Frack, översättning Stefan Lindgren, Leopard förlag 2013.

Det är en biografi över Friedrich Engels, en tysk kapitalist från Wuppertal i Rhenlandet, som senare blev textilmagnat i Manchester, medförfattare till Kommunistiska manifestet, försörjare av Karl Marx under decennier, den som försåg Marx med nödvändig kunskap om den kapitalistiska verkligheten, bidrog till formulerandet av Marx teorier, redigerade och strukturerade Marx ofantliga och svåröverskådliga arbete och efter Marx död blev den centrala auktoriteten i Internationalen.
Läs mer »

 

 

Owe Svensson
Till Vårdpartiet i Skåne

Välkommet till välden kära Vårdparti. Missnöjet med vården under femklöverns ledning är betydande, inte minst bland vårdpersonalen. Visst, kan man vara missnöjd med vårdpolitiken var sig den drivs med höger- eller vänstermajoritet, ändå tror jag att det är viktigt att välja sida. Nu sällar sig Vårdpartiet till dem som är lite för fina för att befatta sig med höger/vänsterskalan, liksom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Jag vill nu redan från början deklarera att jag ser politiken från vänster och tvekar inte om det perspektivet. Det betyder förstås inte att allt som de borgerliga säger är felaktigt eller att jag skulle sympatisera med alla ställningstaganden som det rödgröna blocket står för, men det gäller att ha koll på det övergripande dragen i politiken.

Att ha ett vänsterperspektiv innebär att man tycker att det offentliga skall ha tillräckliga resurser för att kunna ge medborgarna en tillfredställande välfärd. Det innebär att man inte ser det som ett övergripande mål att sänka skatter till förmån för individuell konsumtion i motsats till kollektiv konsumtion. Borgerlig politik har som övergripande mål att sänka skatter till förmån för individuell konsumtion.
Läs mer »