Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Utskriftsvänligare form
(pdf)


Afrikafest!
Lördag 27 oktober kl. 20, Folkets Park Lund
Inträde: vuxna 150 kr, studenter och barn 80 kr
Pub och snacks!
Alagi Mbye, Master Kora Spelare Zimba Marimba Band
African disco


Early warning
Det berättas om den gamle finansministern Gunnar Sträng att han när det var dags att göra budget, och följaktligen spå om framtiden, skickade ut en statssekreterare eller annan underhuggare ner till Sammanbindningsbanan genom Stockholm för att räkna godstågens vagnar. Antalet gav nämligen en tidig fingervisning om konjunkturutvecklingen.
   Lund C passeras kl. 8.11 och 8.15 av två nordgående godståg. För en månad sen innehöll de 33 respektive 29 vagnar. I morse hade antalet sjunkit till 28 respektive 24.
Gr


Motion till Lunds kommunfullmäktige:
Utveckla kollektivtrafiken!

I många olika sammanhang framhåller Lunds kommun vikten av att prioritera kollektivtrafiken (och andra miljövänliga transportslag). Ofta är det oklart vad som i detta sammanhang konkret menas med ”att prioritera”. Kanske är det bättre att som i LundaMaTs II tala om att utveckla stads- och annan kollektivtrafik. I LundaMaTs II (sid 64) beskrivs projektet ”Utvecklad stadstrafik” som bland annat innehåller åtgärder som busskörfält, bättre hållplatser, signalprioritering m.m”. Samtidigt har kommunfullmäktige som ett av målen för kollektivtrafiken satt upp att kollektivtrafiken i Lund ”skall vara ett attraktivt alternativ till övriga ressätt.
    Dalbyvägen är ett av de större kollektivtrafikstråken i Lund. Kollektivtrafiken tvingas i allt väsentligt att konkurrera om plats och framkomst med biltrafiken och kan i varje fall i detta avseende knappast utgöra ett ”attraktivt alternativ”, dvs den har få konkurrensfördelar jämfört med biltrafiken.
    För att utveckla kollektivtrafiken i Lund föreslår vi därför Kommunfullmäktige att besluta
att utreda möjligheten till separata körfält för kollektivtrafiken på Dalbyvägen på sträckan korsningen Tornavägen till Norränga
att kollektivtrafikens fordon ges företräde framför övrig trafik (trafiksignaler etc)
Lund 071025
Oskar Krantz, Folkpartiet Liberalerna
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster


Nr 30 i webbform


071026

Sten H.
Sverigedemokraterna och vi, I
I många år gick politiskt intresserade i Sverige och väntade på att vi skulle få ett svenskt främlingsfientligt parti stort nog att göra sig gällande i riksdagen. Sådana partier etablerade sig i Finland, i Norge och i Danmark och nådde betydande styrka. I Sverige fick vi ett högerpopulistiskt parti med Bert och Ians Ny Demokrati, som i riksdagsvalet 1991 fick 6.7 % av rösterna och därmed kom in i riksdagen med 25 mandat. Partiet åkte ur riksdagen 1994 och försvann sedan i en dimma av inbördes strider, inte sällan med bakgrund i kampen om partikassan. Ny demokrati skapades ur ett möte mellan de båda grundarna i Siewert Öholms debattprogram ”Svar direkt” och kunde på ett halvt år nå riksdagen. Det innebär att det måste ha funnits en färdig nisch för dem att fylla upp. I deras fall handlade det nog mest om skattekverulans och trötthet över de etablerade partierna snarare än främlingsfientlighet, även om den också fanns med i bilden.
   Nu har det gått 16 år sedan Ny Demokrati dök upp och förväntningarna på ett nytt missnöjesparti har bara växt. Framför allt är det framgångarna för Dansk Folkeparti som har varit tydliga och lockat till efterföljelse. I folketingsvalget 2005 fick partiet under Pia Kjærsgårds ledning 13 procent av rösterna och blev Danmarks tredje största. Som bekant har man valt att stötta den nu sittande regeringen under Anders Fogh-Rasmusson och det kommer man uppenbarligen göra också i fortsättningen.

Missnöjets grunder
Missnöjespartier och populism bygger på missnöje. Vad är det för missnöje? Jag tror man kan skönja flera olika nivåer här.
   Den första gäller den sociala nedmontering som har präglat Sverige sedan början av 90-talet. Jag menar då inte främst trygghetssystemen – de är väl i stort kvar. Nej, vad det gäller är de stora nedskärningarna av jobb och personal inom den offentligt drivna verksamheten. Det får just sociala konsekvenser: inte bara i form av färre jobb utan också som socialt fattigare miljöer när sjukhussängarna dras in och arbetsplatserna blir glesare. Den offentliga servicen faller samman inför våra ögon.
Läs mer»Wisdom and creativity
Ibland läser man en text som gör en upprymd och klar i huvudet, också när ämnet är upprörande och komplext. ”Den gode tolken” av John le Carré är en sådan. Helt oväntat, faktiskt. Att jag kom att läsa den berodde på att det inte fanns något annat som jag kunde tänka mig att köpa i bokstället på järnvägsstationen.
   Östra Kongo, mot gränsen av Uganda och Ruanda, förekommer nu åter i mer ambitiösa medias rubriker, rikt, utsuget, grymt och blodigt. Multinationella företag och deras vaktbolag jagar mineraler, miliser och stammar utkämpar blodiga strider, Kabilas korrumperade centralregering säljer sig till höger och vänster.
   Det är det ”Den gode tolken” handlar om. En stor del av boken redovisar helt enkelt en förhandling mellan lokala krigsherrar, representanter för den brittiska regeringen, jurister och skenbart välvilliga företrädare för ett anonymt multinationellt konsortium med vinstvittring om iscensättandet av en kupp i Bukavu.
   I Kongo pågår många sådana förhandlingar i skuggan av det yttre skeendet. I bakgrunden rör sig vaktbolag, miliser och torterare.
   Förhandlingsmiljön är till hundra procent avlyssnad och kameraövervakad, och den gode tolken sitter och registrerar inte bara det som sägs i de öppna förhandlingarna utan också allt som sker under rasterna, i trädgården, i de enskilda rummen, på toaletten. Registrerar och dokumenterar. Ingenting är vad det synes vara. Men allt registreras. Och sakta framträder ett mönster.
   Fascinerande. Och på ett stillsamt sätt djupt upprörande.
   John Le Carré har haft hjälp av två östafrikaspecialister, John Stearns från International Crisis Group, en skribent som jag med behållning läst i andra sammanhang, och Michaela med det till sund kritik stimulerande efternamnet Wrong, den kanske främsta experten på Eritreas historia.
   Han rekommenderar starkt hennes lysande Eritrea-bok ”We didn´t Do it for You” och lovordar hennes ”wisdom and creativity”.
   ”Tolken” (på svenska) får man i handen för lite mer än en femtio-lapp var som helst i stan. Michaela Wrongs bok är inte översatt, men finns förstås på bibliotek och kan beställas på nätet.
Gunnar Stensson

 
  I veckans nummer
 
  Sverigedemokraterna och vi, del I 
  av Sten H.

 
  ESS – ett nytt Barsebäck?
  av Bertil Egerö
 
  Early warning av Gr
 
  Wisdom and creativity
  av Gunnar Stensson
 
  Bygg spårväg på E22:an
  Motion från mp och dv
 
  Utveckla kollektivtrafiken
  
Motion från fp och dv
 
  Redaktion:
  Göran Persson & Kajsa Theander

Rolf Englesson, mp, och Ulf Nymark, dv, i gemensam motion till kommunfullmäktige
Bygg spårväg på E22:an mellan Malmö och Lund!
Persontrafiken mellan Lund och Malmö ökar hela tiden. Ökningen gäller samtliga trafikslag. Till delar byter Lund och Malmö befolkning med varandra under dagarna. Det är således trångt i båda riktningarna.    Transportsektorn är den enda samhällssektor som fortfarande ökar sina utsläpp av fossila växthusgaser. Och detta till den milda grad att det förtar minskningen inom andra sektorer. Samtidigt är det klarlagt att varje väg som breddas, varje väg där bilens framkomlighet ökar, genererar ny trafik och därmed mer växthusgaser. Vinsterna av alternativa bränslen och nya förbränningsmotorer uppväger inte på något vis det faktum att transportvolymerna på väg bara fortsätter att växa.
    Både ur transport-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är tåget det effektivaste av de motordrivna transportmedlen. Många kan åka samtidigt och tågsätten kan göras längre och kortare allt efter behov.

Utökad spårkapacitet
Spårkapaciteten på stambanan slår snart i taket. Det finns behov för minst fyra spår hela sträckan mellan Lund och Malmö. Behovet av utökad spårkapacitet mellan Malmö och Lund kommer inom kort att bli akut. För att kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ till bilismen räcker det inte med ökad kapacitet på stambanan.
Läs mer»ESS – ett nytt Barsebäck?
Så dök frågan upp igen, den här gången genom Lunds Naturskyddsförening (LNF) och en session under helgens Sociala Forum i Lund. ESS-konsortiets folk var frånvarande, tyvärr.
   Vi övriga fick lära oss en del. Till exempel att kostnadsbilden varierar stort mellan olika källor, liksom frågan om hur stora ytor bygget behöver, liksom uppskattningar av hur många tiotals ton kvicksilver – eller blir det bly? – som ska fraktas in och placeras under jordytan.    Trots alla dessa oklarheter har Maud Olofsson redan utlovat mycket stora pengar till Lunds universitet för projektet. Det kan i värsta fall betyda att regeringen sätter sig över kommande miljökonsekvensbedömningar och annat viktigt underlag för beslutet.
   Linda Birkedal från LNF påminde oss om att riksdagen fattat beslut att göra slut på all hantering av kvicksilver i Sverige – minns ni när vi samlade in alla febertermometrar? Projektet går därmed helt på tvären med de miljöhänsyn vi lyckats enas om.
   Själv visste jag inte att det i praktiken handlar om ett slags kärnkraftsprocesser, med upparbetning och transmutation. Ett halvt Barsebäck 2 sades det, i termer av tungmetaller och radioaktivitet. Inte att undra på att många danskar är bekymrade. Det borde vi också vara: radioaktivitet kan i värsta fall nå grundvattnet och spridas långt utanför projektområdet. Explosionsrisken kan vara låg men händer det blir det vätgasmoln som sprids med vinden över stora områden och skadar människor, djur och växtlighet. Kostnaderna för sanering efteråt är oöverblickbara.
   Vem har kommit på denna fantastiska idé att förlägga en sådan anläggning mitt i en tätbefolkad region, med jordbruksmark i klass med Europas bästa? Har vi inte lärt av Barsebäck?
   Intressant nog verkar inte europeiska neutronforskare särskilt upphetsade inför möjligheten att utnyttja anläggningen för egen forskning. Projektets svenska tillskyndare räknar med 5000 forskare om året, en mer neutral källa räknar med högst hälften, och i snitt 250 forskare på plats samtidigt.
   Den som söker en sista spik i kistan kan finna den i dansken Niels Henrik Hooges presentation under SSF-sessionen. Projektets vetenskapliga legitimitet är tveksam. Teknologin anses ha nått vägs ände. Alternativa metoder baserade på laser mm. har redan skisserats och diskuteras i vetenskapliga publikationer. De beräknas bli praktiskt tillgängliga inte så många år efter det ESS-projektet skulle vara färdigt.
    LNFs kontaktperson om ESS heter Bo Wennergren, tfn 046 - 13 90 00. På LNFs hemsida finns mycket information;
http://www.lundabygden.snf.se/
ESSILUND.htm

Bertil Egerö
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson