Demokratisk Vänster:
Det är borgerligheten som är vår huvudmotståndare
- men vi är kritiska mot v:s och
majoritetspartiernas politik
Demokratisk Vänster - det nya och radikala rödgröna partiet - har inga synpunkter på vänsterpartiets politik hävdar man i en artikel i Sydsvenskan. V påstår t.o.m. att Demokratisk Vänster tycker att v-partiets politik är bra, ja t.o.m. förträfflig. Detta är naturligtvis rent nonsens.
   Själva bildandet av Demokratisk Vänster är en kritik av de rödgröna partierna, inklusive v. Stora delar av vår valplattform är outtalade men likväl tydliga synpunkter på brister i den nuvarande majoritetens politik, som v, hand i hand med s och mp, har drivit.
   DV har i valrörelsen satsat på att föra ut den politik vi verkar för. Vi tror att det är bättre än att lägga möda och tid på att kritisera andra partier på den rödgröna kanten. Vi ser inte på något vis varken v, s eller mp som huvudmotståndare i valet. Huvudmotståndaren är och förblir den samlade borgerligheten. Men när nu v i sin alltmer egenartade självgodhet direkt ber om att vi ska kritisera dess politik gör vi ett avsteg från vår grundhållning. Vi skall helt kort redovisa några av av de många kritiska synpunkter vi har på v:s politik i Lund.

Den ideologiska grunden
Den mest fundamentala kritiken rör förstås den ideologiska grunden. V hämtar i mångt och mycket sin inspiration från den tid då partiet obrottsligt slöt upp bakom sovjetkommunismen. Och partiet styrs fortfarande - på olika nivåer - av kommunister.
   Denna historiska tradition, präglar fortfarande v-tänkandet och v-politiken i många avseenden. Sannolikt ligger den också bakom v:s tydliga överbudspolitik. Med överbudspolitik menar jag politiska löften som inte är finansierade eller vars förverkligande man i liten grad rår över. Två exempel av överbud i v:s lokala politik är dels löftena vad gäller nya jobb och nya bostäder. V lovar 800 nya jobb i Lunds kommun. 800 nya jobb kostar kommunen i runda slängar 290 miljoner kronor i lönekostnader. Per år. Visligen tiger v om finansieringen, eftersom summan motsvarar ca 1 kr och 75 öre i kommunalskattehöjning.
   V lovar också att det ska byggas mer än 1000 nya lägenheter per år om v får makten. Kommunen kan förvisso göra en hel del för att öka bostadsbyggandet, och har också gjort den under denna mandatperiod, men ett löfte om att det ska byggas så många bostäder framöver vilar ändå på marknadens lösa sand.

Hemlöshet, färdtjänst och tillgänglighet
Vi är också, till exempel, kritiska till vänsterpartiets valhänta sätt att hantera frågan om de hemlösa, vi delar inte

vänsterpartiets ytliga förslag till förbättringar av färdtjänsten ("byt nämnd"). I båda dessa frågor har vi betydligt mer genomgripande förslag till lösning - för de hemlösa t.ex. individuella planer för varje enskild hemlös - planer som omfattar inte bara bostadsfrågan utan hela livssituationen, och för färdtjänstens del föreslår vi en seriös prövning av möjligheten att kommunalisera hela verksamheten. (Nu har vänsterpartiet i dagarna, till borgarnas oförställda förtjustning, gått ut med ett kundvalssystem inom färdtjänsten, liknande det som borgarna vill ha inom hemtjänsten. Till det förslaget finns det anledning att återkomma). Överhuvud taget är den vänsterpartistiska politiken inom området tillgänglighet och funktionshinder diffus och till intet förpliktande.

Miljö- och kulturpolitik
Naturskyddsföreningen kunde för några veckor sedan konstatera att Lars Ohly var den partiledare som i sina tal ägnade minst uppmärksamhet åt miljöfrågor. Det är ingen tillfällighet. Vänsterpartiet rustar ner i miljöpolitiken, även i Lund. V:s valplattform når inte mycket längre än till allmän välvillighet och till allmänna önskningar. Bristen på konkreta förslag till exempel beträffande åtgärder för att minska biltrafiken och för att minska utsläppen av klimatgaser är skriande. Om ESS säjer man ingenting. Om biogasanläggning säjer man ingenting. V har gett upp motståndet mot Sydöstra Vägen och Trafikplats Råby. Och om parkerna uttalar man några uppskattande ord, men har inga som helst konkreta förslag eller löften om finansiering av återplantering av träd.
   Vi är också kritiska till vänsterpartiets sätt att hantera t.ex. Kulturskolan. Ingenting har gjorts för att Kulturskolan ska kunna ta emot fler elever och ingenting har gjorts för att sänka avgifterna.

Röda, gröna, konkreta och radikala
Det är en omöjlighet att här gå igenom alla områden där vi är starkt kritiska mot v. Vi har i vår valplattform drygt 80 konkreta punkter. Nästan alla är av den karaktären att vi den 18 september kan sätta oss och skriva motioner. I stället för att här rada upp en mängd punkter ur vår valplattform vill vi uppmana VB:s läsare att ta del av valplattform och jämföra med vänsterpartiet och de två andra majoritetspartierna. Den som gör det kommer att finna att vi helt konkret är både rödare, grönare och radikalare än vilket som helst av de tre i Lund samregerande partierna. Läs vår valplattform på www.demokratiskvansterilund.se!
Ulf Nymark,
Demokratisk Vänster

VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL