Ingen VB nästa vecka

Redaktören tänker sig ut i det gröna nästa vecka. Det blir alltså en veckas VB-paus, på återseende den 25:e maj.

 

Tidvattnet vänder

Frankrike valde socialisten Hollande. Det grekiska folket sa nej! till EU:s nedskärningar och går antagligen till omval, men då i ett annat läge än det, i vilket söndagens val genomfördes: nämligen den nya europeiska situation som uppstått genom den socialistiska segern i Frankrike. Nytt läge, nya möjligheter.
   Äntligen ersätts den kollapsade politik som inriktats på bankprofiter, nedskärningar, vidgade klyftor och sparande, av en ny solidarisk expansiv politik med investeringar och samhällsbyggande.
   Efter en lång ebbtid sköljer flodvågen in över Europas torra stränder. Också Sverige berörs, stödet för regeringspartierna sjunker och partier med inriktning på investeringar i järnvägar, skolor, alternativa energikällor och trygghet i vård och omsorg bärs fram av en stigande våg, en växande opinion, som länge väntat på sitt tillfälle.
Gunnar Stensson

 

Lyft cykeltrafiken till Brunnshög!

Nu börjar detaljplanerna för nya Brunnshögsområdet att poppa upp på dagordningen för kommunens nämnder och styrelser. Samtidigt som  detta nummer av Veckobladet produceras behandlar Byggnadsnämnden en detaljplan för den del av Brunnshög som ligger inom området som begränsas av E22, Odarslövsvägen och Solbjersvägen. Här ska det bli kontor och verksamheter. Området ligger i ett läge som är väldigt biltillvänt och så skall det förbli om planmakarna får som de vill.

Konkurrensnackdelar
Cykeltrafiken till området får enligt planen uppenbara konkurrensnackdelar i förhållande till motortrafiken: biltrafikens anslutningsvägar är raka, gena, snabba och lättframkomliga, medan cykeltrafikens anslutningsvägar är raka (!) motsatsen och dessutom allmänt otrivsamma. Området är högt beläget, vilket försvårar för cyklister till området. Nackdelarna för cykeltrafiken har tydligt dokumenterats i en utredning av färdmedelsfördelningen till Brunnshög. Utredningen är gjord av Trivector och den är föranledd av att kommunen vill ha förslag på åtgärder som kan begränsa biltrafiken till och från Brunnshög till en tredjedel.

Cykellift
Vid Byggnadsnämndens behandling av detaljplanen kommer  jag som representant för Demokratisk Vänster att plädera för att planen ska återremitteras med uppdrag till Stadsbyggnadskontoret att ge förslag på genare och trivsammare cykelvägar till planområdet. Jag kommer också att föreslå att planerarna tar fram förslag på kompensatoriska åtgärder för höjdskillnaderna, t ex i form av cykelliftar vid cykeltrafikens huvudsakliga anslutningsvägar till planområdet och därmed också till hela Brunnshögsområdet. För inte ska väl Lund som gör anspråk på att vara en cykelstad bygga trafikinfrastruktur som gynnar biltrafiken till detta nya stora bostads- och verksamhetsområde? Och nog är väl en eller flera cykelliftar i kommunen (t ex av den typ som finns i Trondheim) en extra fjädring i framgaffeln för Lunds kommun?
Ulf Nymark

PS. Tyvärr får jag som ersättare i nämnden inte rösta eller yrka. Men jag har förberett en protokollsanteckning om cykellift. I bästa fall hakar något annat parti på och antar förslaget som sitt eget yrkande. DS

 

…bara ett penndrag

Den 6 oktober 1972 talade Olof Palme på SAP:s 25 kongress om den nya författningen som kom att gälla från 1975 och sa då avslutningsvis: ”I denna fullständigt nya författning ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen, vilket är ett stort steg mot införande av republik – sedan är det bara ett penndrag. Låt oss sätta in krafterna på detta under de närmaste åren. Sedan får vi fortsätta att diskutera republiken.”

Fyrtioett år senare väntar vi fortfarande på penndraget. Republikanska föreningen tog därför ett initiativ och har med en utredning lagt förslag till en svensk republikansk författning. Den presenterades i februari i år. Var och en kan hämta hem den från föreningens hemsida. Titeln är just ….bara ett penndrag.  Förslaget kommer lägligt när statsskicket alltmer ifrågasätts, republikanska föreningens medlemstal ökar och stödet för monarkin minskar i folkopinionen.

Det är inte särskilt stora förändringar av grundlagen som krävs för att ersätta monarkin med en demokratiskt vald statschef. De två varianter av republikansk författning som presenteras – folkvald respektive riksdagsvald president -  innebär ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer.

Ett tjugotal sidor utgörs av en historisk exposé över kungamakt, demokratin och relationerna mellan monarken och riksdag/regering. Från arvkungadöme till konstitutionell plym är rubriken. Sedan ges några exempel på monarkiska och republikanska statsskick i olika länder. Republikanska författningar kan vara antingen presidentiella, där den exekutiva makten ligger hos presidenten (ex USA,Brasilien), parlamentariska, där presidenten i huvudsak har ceremoniella uppgifter (ex Tyskland, Polen)  eller semipresidentiella, där den exekutiva makten delas mellan president o ch regering (ex Portugal, Ryssland, Frankrike). Av FN:s 193 medlemsstater är 43 monarkier och 150 republiker. I några få stater har monarken betydande exekutiva befogenheter, ex Brunei och Saudiarabien. Den enda europeiska stat, förutom Vatikanstaten, där monarken spelar en aktiv politisk roll är Lichtenstein. Under 1900-talet har140 monarkier övergått till någon form av republik. I ett fåtal länder har monarkin restaurerats: Spanien, Kambodja.

Förutom en detaljerad beskrivning av den svenska monarkin idag och hovets organisation finns en kritisk analys av argumenten för monarkin. Utredningen finner inga övertygande positiva argument för monarkin som statsskick. ”Om vi sätter tilltro till demokrati och rationalitet talar allt för att monarkins förutsättningar att överleva i längden är begränsade.” Olika argument för monarki (historiska, kompetensen,nationsföreträdaren, ekonomi, demokrati, folkstödet, dörröppnaren) bemöts sakligt och grundligt.

Utredningens förslag innehåller två alternativ. Ett där presidenten utses av riksdagen och ett där presidenten utses av medborgarna i fria, allmänna och hemliga val. I det första fallet utgår man från folksuveränitetsprincipen dvs det finns ingen legitim politisk makt över eller konkurrerande med riksdagen. För direktval av president talar framför allt den starkare demokratiska legitimiteten för ämbetet. I båda alternativen föreslås majoritetsval dvs om ingen vid ett val uppnår 50 % av rösterna genomförs nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Ämbetsperioden föreslås bli sex år. Presidenten föreslås överta talmannens uppgifter vid regeringsbildning. Till skillnad från kungahuset blir presidenten föremål för samma konstitutionella granskning som övriga politiska organ och dessutom åtalbar i domstol. Utredningen föreslår att övergången till republik föregås av en folkomröstning i frågan.

Till sist: glöm inte att gå med i Republikanska föreningen! Gå in på dess hemsida för vidare information.
Bengt Hall

 

Historien upprepar sig!

De som inte känner till historien, är dömda att upprepa den. Dessvärre inte dess goda sidor, utan de dåliga. Se bifogad bild.
Tjatte HedlundShip to Gaza behöver likvida medel!

Nu gäller det att kavla upp ärmarna. Den omänskliga och olagliga blockaden mot Gazas befolkning går snart in på sitt sjätte år.
   Innan maj är till ända ska vi i Ship to Gaza ha samlat in 300 000:- för att säkra renoveringen av Estelle.

Därefter behövs pengar till att genomföra den 5000 sjömil långa färden från Umeå till Gaza. Vi koncentrerar oss på sjömilsförsäljningen.
   Varje sjömil kostar 1000 SEK och alla som inhandlar en sjömil får ett stiligt certifikat. De som inte har råd att köpa en sjömil kan köpa en kabellängd, dvs en tiondels sjömil, för 100 SEK. Och de som inte har råd att köpa en kabellängd kan lägga de kronor de kan avvara.
En krona = en famn, dvs 1,8 meter.

Varje krona tar oss nästan två meter närmare Gaza.

Sätt in pengar på Ship to Gazas pg 46 359-6 eller använd donationsfunktionen på Paypal och följ rapporteringen på vår hemsida.

 

Gunnar Stensson
Tid för sionismen att gå i pension efter 115 år

”Envar som stjäl land är en tjuv, envar som förvägrar en minoritet dess rättigheter är rasist. Envar som tror på ett rättfärdigt Israel är en patriot; envar som är sekulär är sekulär; envar som är religiös är religiös, envar som är judisk är judisk och envar som inte är judisk är inte judisk. Vad har detta med sionism att göra? Alla är medborgare i staten.”

Den israeliske författaren och journalisten Gideon Levy har under många år i tidningen Haaretz försvarat palestiniernas och Israel-arabernas rättigheter och varit en viktig röst för försoning och en någorlunda rättvis fred mellan Israel och ett oberoende, självständigt Palestina. Han citeras ofta i svensk och annan västerländsk press.
   Den 27 april publicerade Haaretz nedanstående artikel där Levy hävdar att sionismen har uppfyllt sitt historiska uppdrag och sedan länge borde ha hänvisats till historieböckerna. Artikeln är en del av debatten om sionismens kris. De principer den bygger på är i högsta grad giltiga för varje annan demokratisk stat.
   Den som vill vidga sitt vetande om sionismen kan hänvisas till Göran Rosenbergs bok ”Det förlorade landet” där rörelsens ideologi och historia redovisas detaljerat och skarpsynt. ”Det förlorade landet” kan också läsas som introduktion eller efterskrift till Rosenbergs nu aktuella bok om faderns öde.

Gunnar Stensson


Den nationella befrielserörelsens tid har kommit och gått. Nu har vi en stat. Varken gott medborgarskap eller illdåd har längre något med sionismen att göra.

Sionismen är redan 115 år gammal: den borde ha pensionerats för länge sedan. Om vi på Independence Day oroar oss över hurdan framtiden kommer att bli för en stat som närmar sig pensionsåldern så borde vi försöka ersätta sionismen med något nyare, mer energiskt och relevant. Som alla andra borde sionismen ha pensionerats när rörelsen blev 62 eller 67.

En stat går inte i pension, men en nationell befrielserörelse måste inse när dess tid är förbi och då pensionera sig som varje annan åldrande medborgare. Den måste förpassa sig till historien. Detta är ännu sannare om rörelsen redan har uppfyllt sitt uppdrag och uppnått sina mål. Nu gör alla anspråk på den, missbrukar den, stoltserar i dess fjädrar och ikläder sig fåfängt dess namn

Så går det när man inte har förstånd att dra sig tillbaka när man står på toppen – i synnerhet om tiden på toppen för länge sedan är förbi.

Vem är sionist? Alla svar är felaktiga även om de är fler (och löjligare) än svaren på den andra existentiella frågan: vem är jude?

Sanningen är den att det inte finns något svar. Inte för att inte sionismen var en rättvis sak – det var den även om den fläckades av onödiga orättvisor – och inte för att den inte lyckades. Den var 1900-talets största framgångssaga. Men det seklet har gått och dess största framgångssaga har etablerat sig. Det nationella hemmet uppstod och är nu en regional stormakt. Alla som ville – ungefär en tredjedel av det judiska folket – har anslutit sig och dörren står öppen för de övriga.
Läs mer »

 

Ulf Nymark
Resa i Mittens rike – Mao Zedongkult och råkapitalism

En 14-dagars resa i södra Kina – Hunan- och Guangxiprovinserna - har företagits av undertecknad i sällskap av hustru och 15 andra resedeltagare. Som kronan på reseverket tillbringade vi första majhelgen i Shanghai. Researrangör var Svensk-kinesiska föreningen (den sammanslutning som på den tiden det begav sig hette Svensk-kinesiska vänskapsföreningen).
Hunan provinsen, Mao Zedongs hemprovins, är i stort sett okänd mark för de västliga turisterna. Under nästan en vecka i provinsen verkade vårt sällskap vara de enda västerlänningarna. Men massor av inhemska turister. Eftersom första majhelgen var nära förestående hade mängder av kineser passat på att ta lite extra ledigt. Köerna till Mao Zedongs barndomshem i Shaoshan var därför kilometerlång. Men stämningen var god och våra västerländska uppenbarelser väckte allmän förtjusning och vi belönades bland annat med sång av olika grupper av ditresande kineser. Dongfang hong - Östern är röd – hyllningssången till Mao och till Kinas kommunistparti är fortfarande gångbar.


Maostaty i Shaoshan, ordförandens hemby

Avpolitiserad Maokult
Ordförande Mao har nu blivit totalt avpolitiserad, vilket naturligtvis på sitt sätt kan vara gott och väl. Han framställs idag vad som kan närmast liknas vid en blandning mellan Jesus, Gustav Vasa och jultomten.
Läs mer »

 

Varför Ship to Gaza?

Frågan är vanlig. Oftast ställs den för att misstänkliggöra och förringa. En krönikör i Aftonbladet häromveckan kompletterade med frågan ”Varför inte ett Ship to Syria i stället? Den syriska regimens utrotningskrig mot oppositionen är ju mycket värre än den israeliska blockaden mot Gaza och det är farligare att protestera mot de syriska förtryckarna än mot Israel.
   Krönikören drog själv slutsatsen att de självgoda aktivisterna bakom Ship to Gaza medvetet valt det bekväma och relativt ofarliga alternativet att misstänkliggöra Israel.
   Låt oss trots allt ta krönikören på allvar. Den syriska regimen fördöms av hela världssamhället. Alla är medvetna om vad som pågår.  Bilderna av bombade städer, mördade civila, flyktingströmmar och brinnande byar visas dagligen på TV-skärmarna i hela världen. Visst, Ryssland och Kina agerar tillbakahållande. Angränsande länder är fientliga. Varför agerar då ingen?
   Den tillbakahållande faktorn mot ett ingripande från makter som FN, USA, EU, Turkiet och Israel är den uppenbara risken för en mycket värre situation: ett fullskaligt inbördeskrig eller till och med ett regionalt storkrig. Det finns dessutom ingen part i konflikten att solidarisera sig med.
   Ett Ship to Syria med livsmedel eller än orimligare, vapen, vore en fullständigt verklighetsfrämmande manifestation som skulle stoppas långt innan skeppet nådde den syriska kusten.
   Varför ett Ship to Gaza? Låt oss utgå från förutsättningen att Israel är en demokrati och en accepterad medlem av världssamfundet. Det innebär att Israel är förpliktat att respektera såväl internationell rätt som FN-beslut.
   Trots det fortsätter ockupationen av Västbanken och blockaden mot Gaza. Ship to Gaza utgör alltså en fredlig manifestation för FN och den internationella rätten mot en regim som kränker bådadera.
   I Israel finns maktpolitiker som irriteras av att Ship to Gaza försvagar landets trovärdighet inför dess understödjare, som t ex USA. Eftersom landet är en demokrati med tryck- och yttrandefrihet finns där också en fredsrörelse, en opinion som välkomnar solidaritetsaktionen. Det gör också många judiska demokrater i den israeliska diasporan.
   Civilbefolkningen i Gaza lider brist på det mesta på grund av blockaden. Även om värdet av förnödenheterna på Ship to Gaza kan förefalla försumbart i förhållande till behoven har de utöver den symboliska betydelsen också ett praktiskt värde.
   Aktionen står alltså på folkrättens och den israeliska oppositionens sida. Mottagarna i Gaza har nytta av förnödenheterna och kan hoppas att aktionen kommer att bidra till att blockaden, inklusive reseförbudet, hävs.
   Uppnås någon del av målsättningarna har solidaritetsaktionen varit meningsfull.
   Det handlar visserligen bara om en liten del av den större konflikten Palestina-Israel, men för en fredlig lösning av den stora konflikten, som ju egentligen gäller hela Mellanöstern, måste varje delproblem lösas.
Gunnar Stensson

I veckans nummer
Musik i Helgeandskyrkan
Helgeands församlingsgård
Kulturtips
Ingen VB nästa vecka
Ship to Gaza behöver likvida medel!
Tidvattnet vänder
av Gunnar Stensson
Lyft cykeltrafiken till Brunnshög!
av Ulf Nymark
Tid för sionismen att gå i pension efter 115 år
av Gunnar Stensson
Resa i Mittens rike – Mao Zedongkult och råkapitalism
av Ulf Nymark
…bara ett penndrag
av Bengt Hall
Varför Ship to Gaza?
av Gunnar Stensson
Det nya samhället 8
av Erik Kågström
Historien upprepar sig!
av Tjatte Hedlund
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Musik i Helgeandskyrkan

Lördagsmusik
Helgeandskyrkan 12 maj kl 17
"Vox Lundensis"

 

Helgeands församlingsgård

17 maj Kristi Himmmelsfärdsdag inget program

Café Torsdag 24 maj kl 13.00
Domprosten som var intresserad av allt - utom teologi
Domprosten Christian Wohlin (1761-1829) var samtida i Lund med Schartau och Tegnér. Hans sentida släkting Inger Rudberg berättar om honom och om bonde- och prästsläkten från Östergötland.

Torsdagskväll 24 maj i Helgeand 19.00
Boksamtal.
Mörkerseende av Philip Yancey

Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare när han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Femte och sista gången läser vi sid 199-272 och sammanfattar boken.
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

 

Kulturtips

Fläskkvartetten
En knippe musikhistoria i form av det svenska bandet Fläskkvartetten kommer till Moriska Paviljongen den 11 maj. Fläskkvartetten har turnerat flitigt under årens lopp. Förutom turnerandet har de gjort musik till teater, film och TV. På Moriska Paviljongen 11 maj kl 19.
Läs mer »

Historisk vandring i Rosengård
Från borgerskapets lantliga idyll där man arrangerade "soirée dansante" till miljonprogram, höghus och multikulti. En vandring genom 200 år på 90 minuter. 11 maj och 11 juni
Fre 11 maj kl. 11:00. Läs mer »

Vlatko Stefanovski trio
En av vår tids störste gitarrist på besök i Malmö, på Moriska Paviljongen 11 maj kl 22:00. Läs mer »

A SINGLE ACT + YELLOW CARD (Premiär)
12-13 maj på Dansstationen
Lör 12 maj kl. 19:30. Läs mer »

Fågelskådning S:t Pauli kyrkogårdar
Fågelvandring med Vilda Malmö. 13 maj vid S:t Pauli kyrkogårdar
Sön 13 maj kl. 08:00. Läs mer »

Historisk vandring i det äldsta Malmö
Sill, kloster och pest. Reformation, häxeri och försvenskning. Följ med på en hisnande och intressant vandring genom Malmös dramatiska historia. 13, 14 och 18 maj.
Sön 13 maj kl. 13:00, Fre 18 maj kl. 10:00
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Mån 14 maj kl. 16:00. Läs mer »

Möllevångens historia - en guidad tur med kvinnoperspektiv
Vad var Stenbergs villa? Hur bodde arbetarfamiljerna i början av 1900-talet? Har ABBA uppträtt i Folkets Park? Var växte poeten Majken Johansson upp? Detta och mycket annat får du veta under ca 90 minuters guidad tur. 14 och 18 maj.
Mån 14 maj kl. 13:00, Fre 18 maj kl. 13:00
Läs mer »

Avatarvaro
På Inkonst 15-17 maj
Tis 15 maj kl. 20:00. Läs mer »

Skambyrån
på Moriska Paviljongen 15 maj.
Tis 15 maj kl. 20:00. Läs mer »

Malmö By Foot - Historisk vandring
Turen tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid.
Ons 16 maj kl. 17:15, Ons 23 maj kl. 17:15
Läs mer »

Oslipat tolkar Billie the Vision and the Dancers
Ståupp och musik i en symbios som får dig att älska livet lite mer. På Babel 16 maj kl 20:00. Läs mer »

Hype Williams
Ingen skevhet är för skev, ingen billig synth för trasig i deras DIY-pop som filtreras (bokstavligen) genom dub och hip hop. Det som kommer ut ur processen är vacker och smått romantisk musik som i släptåg har allt från Throbbing Gristle till Sade. På Inkonst 17 maj kl 21:00. Läs mer »

Nordic
på Moriska Paviljongen 17 maj kl 19:30.
Läs mer »

Classic Lounge - Art Decadans
På Moriska Paviljongen den 18 maj kl 19-23
Läs mer »

Under the Boat
Följ med in i en magisk undervattensvärld med egensinniga musikgruppen Cure-a-phobia och den experimentella dansduon Versus Operandi, 19 maj på Stapelbädden och 26-27 maj på Karavan
Lör 19 maj kl. 19:00. Läs mer »

bibu.se 2012 - Svansjön
Scenkonstbiennal för barn och unga, 23 maj kl. 19 på Lunds Stadsteater, Lund
Ons 23 maj kl. 19:00. Läs mer »

En god idéhistoria
En god idéhistoria är en humorshow med Josefin Johansson och Jesper Rönndahl.
Ons 23 maj kl. 20:00. Läs mer »

Grimes + Doldrums
Med lysande recensioner i bakfickan för sitt nya album Visions spelar kanadensiska Claire Boucher live på Inkonst med sin uppdaterade version av electro-indie. Support: Doldrums.
Tor 24 maj kl. 21:00. Läs mer »

Los Impostors [MEX]
Electro-Techno Duo som kombinerar sina färdigheter både som musiker och producenter i sin första produktion med titeln "Somos Duques”. På Moriska Paviljongen 24 maj kl 22:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Erik Kågström
Det nya samhället

8. En vetenskaplig skandal

Två professorer I elektrokemi, engelsmannen Martin Fleischmann och amerikanen Stanley Pons, gav en presskonferens i universitetet i Utah den 23 mars 1989. Efter många års experimenterande hade de lyckats åstadkomma något som skulle kunna bli en helt ny energikälla. De hade sammanfört tungt väte med metallen palladium i en elektrolyt och efter måttlig uppvärmning fått en reaktion med ett överskott av energi i form av värme. Ett överskott som inte kunde förklaras av en kemisk process utan måste ha orsakats av en kärnreaktion. Sammansättningen av restprodukter vid experimentet stödde också ett sådant antagande. Det verkade sålunda som om de båda forskarna åstadkommit det som kallas kall fusion, något som egentligen ur teoretisk synpunkt inte är möjligt enligt de fysikaliska lagar som uttrycks i Standardteori för elementarpartiklar.
   I solen bildas energi genom partikelfusion men det krävs temperaturer på miljontals grader. Sedan 60 år har man i laboratorier på jorden försökt imitera solprocessen.Trots att det satsats hundratals miljarder dollar på experimenten har ännu inte ett enda watt överskottsenergi erhållits.
   Fleischmanns och Pons (F&P) rapport blev snabbt en världsnyhet. Bara 12 timmar efter presskonferensen gick tankfartyget Exxon Valdez på grund utanför Alaskas västkust och orsakade en av historiens största miljökatastrofer. En påminnelse om vårt beroende av den smutsiga oljan. Katastrofen i Chernobyl 1986 var också i färskt minne. En ny, ren och näst intill outsinlig  energikälla väckte stora förväntningar. Tidskrifter med stor spridning som Time Magazine och NewsWeek hade ”cover stories” om kall fusion. I många laboratorier runtom i världen försökte man reproducera de offentliggjorda experimenten. För somliga gick det bra, andra misslyckades.
   Det internationella etablissemanget inom atomfysik var till en början avvaktande. ”Intressant” var den vanligaste kommentaren. Men efterhand blev tongångarna alltmer skeptiska. Inte minst gällde det ett av de ledande institutionerna på området – Massachusetts Institute of Technology, MIT. Forskarna vid ”MIT Plasma and Fusion Center” (PFC) hade sedan årtionden fått stora anslag för sin forskning på ”het fusion”.
Läs mer »