Det är sorgligt och upprörande att se hur den olagliga biltrafiken ökar på stadens gator och torg. Lika sorgligt är det att konstatera att polisen inte bryr sig om denna brottslighet.
   Jag har därför till kommunfullmäktige lämnat in en interpellation, dvs skriftlig frågor, till Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt, FNL. Nedan följer interpellationens bakgrundstext och frågor i sin helhet.
 


 

Interpellationens bakgrundstext
Bilkörning på stadens gator där allmän biltrafik är förbjuden förefaller ha blivit allt vanligare på senare år. I varje fall har den olagliga bilkörningen inte minskat. Det kan envar som besöker stadskärnan snabbt konstatera. Allt fler bilister tycks fullt medvetet bryta mot gällande trafikregler, men en och annan bilist tycks också begå sitt trafikbrott på grund av bristande uppmärksamhet.
   Olaglig biltrafik är livlig på till exempel följande gator: vid Stortorget; på Lilla Fiskargatan, på Råbygatan, på cykel- och gångvägen vid Mårtenstorgets nordöstra hörn, Magle Lilla Kyrkogatas östra del., Bytaregatans södra del och Bangatan på eftermiddagarna.
   Bilkörning på gator och torg, där förbud för bilkörning råder, innebär att biltrafiken genom sitt hot om kraftfullt krockvåld erövrar gatuutrymme från andra trafikantgrupper, framför allt gående och cyklister.

Förutom minskad tillgång till gaturummet innebär det för de oskyddade trafikanterna ökad otrygghet och olycksrisker.

Polisiär fråga
Att beivra brott mot trafikreglerna är förvisso en fråga för polisen. Tyvärr verkar det som om polisen inte tar särskilt allvarligt på den utbredda olagliga biltrafiken. Risken att som bilförare bli bötfälld för att ha brutit mot biltrafikförbudet är minimimal.

Även kommunen ha ansvar
En utökad och skärpt trafikövervakning, dvs en påtagligt ökad risk att bötfällas, torde vara det mest effektiva sättet att minska trafikbrottsligheten. Att det i första hand är en fråga för polisen att komma till rätta med överträdelserna innebär inte att kommunen kan slå sig till ro med den rådande situationen.
   Kommunen har ett stort ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Dels kan kommunen i samverkan med polisen utarbeta en brottsförebyggande strategi gällande trafikbrott, dels till polisen göra en framställan en skärpt trafikövervakning. Som väghållare och lokal trafikmyndighet kan också i gaturummet tydligare understryka gällande regelverk, t ex genom avsmalning av bilkörfält, portaler och chikaner.

Frågorna till Annerstedt
Mot bakgrund av vad som sagts ovan ställer jag följande frågor till dig:
 1 Är du beredd att verka för att tillsammans med polisen utarbeta en brottsförebyggande strategi gällande trafikbrott?
 2 Är du beredd att hos polismyndigheten begära skärpt trafikövervakning i brottsförebyggande syfte?
 3 Är du beredd att ta initiativ till att utreda möjligheter att genom fysiska och optiska åtgärder i gaturummet tydliggöra förebygga brott mot biltrafikförbud?
Ulf Nymark, kommunfullmäktigeledamot MP