I övermorgon, 17/6, kommer detaljplanen för Solhällan (det nya bostadsområdet) upp till beslut i Byggnadsnämnden. Planen påverkar i hög grad såväl Solhällans koloniområde som Fritjofs väg, en smal lokalgata som alltmer har kommit att utnyttjas som genomfartsled av bilar och lastbilar, de senare trots förbudsskyltar! Redan nu hotar detta oxelallén och syrenbuskarna och gör bollplanen otillgänglig för barnen i Vipelyckan väster om Solhällan. Vi boende på Fritjofs väg och kolonister på Solhällan kräver att planen omarbetas, så att hänsyn tas till de förslag till förbättringar, som vi upplever har nonchalerats eller utan problematisering ’viftats bort’ med hänvisning till andra nämnder.

Vi är positiva till att nya bostäder byggs på Solhällanområdet. Vi har vid flera tillfällen framfört förslag till förbättringar av detaljplanen, som skulle gagna miljön, öka säkerheten och skapa en modern helhetslösning genom en sammanhållen trädgårdsstad bestående av Vipelyckan väster om Fritjofs Väg (byggt på 30-talet), Solhällans koloniområde och Solhällans nya bostadsområde. Svaren på våra yttranden har ofta varit bedömningar gjorda utan hänvisning till väl underbyggd bedömningsgrund samt utan någon konsekvensanalys. Utifrån sett kan bedömningarna uppfattas närmast som tyckanden.

Vi kräver att planen innan den antas kompletteras med
 • en planändring som flyttar genomfartsgatan mellan nya bostadsområdet och Fritjofs väg ca tio meter norrut (LKC, närboende och kolonister har redan från början avvisat denna uti delning av koloniområdet)
 • en trafikmätning på Fritjofs väg som säkerställer korrekta mätvärden, vilket bland annat innebär att den genomförs i normalläget efter pandemin
 • en bullerutredning som utgår från idag aktuella och framtida förväntade trafikflöden på Fritjofs väg
 • en barnkonsekvensanalys som innefattar de barn som vistas på koloniområdet och de barn som bor i närområdet
 • en översyn av var odlingslotter kan placeras i direkt närhet till Solhällans bostäder istället för inom koloniområdet
 • planbestämmelser som gör Fritjofs väg till en gata fri från genomfartstrafik och att trafiken anpassas till de gåendes villkor för att säkra en lugn och trygg koppling mellan det nya bostadsområde och det befintliga bostadsområdet väster om koloniområdet, vilket är en förutsättning för en sammanhållen trädgårdsstad.

Genomfartsgatan
Vi häpnar över att förslaget att spara värdefull uppvuxen grönska genom att flytta genomfartsgatan ca tio meter norrut överhuvudtaget inte beaktas. Uppvuxna Träd och syrenbuskar skulle fortsatt tjäna som kolsänkor viktiga för luft och miljö och vara oaser för svalka, vindskydd och trevnad.

 

Trafik- och bullerutredningarna
Vi är förvånade över att den trafikutredning som gjorts 2020 anger att trafikflödet på Fritjofs väg uppgår till endast 1200 motorfordon/dygn. Enligt en trafikräkning år 1995 uppgick motortrafiken redan då till nära 3000 motorfordon! Sedan dess har antalet bostäder markant ökat liksom antalet bilburna gymnasister på Vipan. Till det kommer den planerade flytten av Komvux till Vipan. Vi ställer oss därför kritiska till tillförlitligheten i den trafikräkning som ingår i planen!
   Bullerutredningen som ingår i planen bygger på trafikmätningen som gjordes 2020. Bullervärdena för Fritjofs väg blir missvisande när motortrafiken enligt tidigare mätningar är nära 3 gånger större.

Barnkonsekvensanalysen
Barnkonsekvensanalysen är bristfällig. Analysen beaktar endast de barn som kommer att bo i området. Konsekvenserna i form av trafikolycksrisker, buller och barriäreffekter för barn som uppehåller sig på koloniområdet eller som bor i bostadsområdet väster om planområdet har överhuvudtaget inte belysts. Inte heller har dialog med barnen på kolonin eller närboende förts. Planens barnperspektiv är i allt väsentligt därmed ett barnperspektiv ur de vuxnas synpunkt, inte ur barnens. Det är tveksamt om barnkon-sekvensanalysen därmed är i full överensstämmelse med barnkonventionen. Området är tänkt som en trädgårdsstad och en tanke är liv och rörelse av både vuxna och barn!

Odlingslotterna
Nytt i koloniområdets karaktär är att man föreslagit odlingslotter inne på koloniområdet. Plats för möte och gemensamma aktiviteter har avsiktligt eller oaktsamt tagits bort till förmån för odlingslotter. Samtliga kolonister: enskilda, LKC och föreningen, anser att dessa ska ligga utanför området och i närheten av bostäderna och dem som efterfrågar dessa. Erfarenheten säger att de riskerar att snabbt bli bortglömda och nedgångna och då kommer att ha en förfulande karaktär på ett välskött område. Med en nära länk till bostäderna kan man ställa högre krav i sambandmed upplåtelsen av odlingslotterna

Fritjofs väg
Vi oroas starkt över den trafikökning med åtföljande bullerökning som blir följden av att det föreslås bli en utfart till Fritjofs väg från det nya området. Fritjofs väg blir ännu tydligare än nu en genomfartsled och genväg för bilister. Vårt förslag är att genomfart blir förbjuden mellan Fritjofs väg och bostadsområdet, att den föreslagna gång- och cykelvägen (som enl planförslaget tillåter bilar) från Fritjofs väg stängs för genomfart men tillåter att den kan användas som utrymningsväg vid behov.

 

Mer information

För kolonisterna:
Mira Necevska, tel. 070 7958 138
Ulf Svärd, tel. 070 535 2084

För boende på Fritjofs Väg:
Boel Billgren, tel. 070 558 8983