Poliser i Austin, TX, bygger färgglad kulle av elsparkcyklar utan tillstånd. Foto: John Anderson.

Reglerna kring elrullbrädor, s k elsparkcyklar, är oklara och förvirrande. Regelverket för var och hur fort dessa tingestar får framföras är, som påpekats tidigare i dessa spalter, oklart. Men även vad som gäller för felparkering av elrullbrädor på gator och gång- & cykelbanor finns oklarheter.

Ordning och reda
Det visar förslaget i en V-motion som var uppe för behandling i kommunstyrelsen i i början av denna månad. Motionen har rubriken ”Dags för ordning och reda även med elsparkcyklar!”. Vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Mats Olsson föreslår att Lunds kommun i ett ägardirektiv till Lunds kommuns parkeringsbolag ska uppmana p-bolaget att skicka parkeringsböter för varje felparkerad elsparkscykel.

MP avstod från att rösta
I kommunstyrelsen röstade de borgerliga för att motionen ska avslås i fullmäktige. De tyckte tydligen att det inte finns några problem med felparkerade elrullbrädor. V röstade för att motionen skulle skickas till parkeringsbolaget för yttrande innan ställningstagande gjordes. Miljöpartiet avstod från att delta i omröstningen. MP står helhjärtat bakom motionens syfte, men motionens förslag är inte möjligt att genomföra. Det saknar stöd i lag och förordning.

Åtgärdsprogram och polistillstånd
I stället hänvisar MP till två egna motioner som partiet lämnat in. I den ena motionen föreslår MP att kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. Den andra motionen föreslår att det ska krävas polistillstånd för elrullbrädesföretagen att ställa upp sina tingestar för uthyrning på offentlig plats.

   MP redogör i en röstförklaring (formellt sett en reservation) för vilka regler som gäller och varför partiet inte kan stödja V-motionen. Här återges ett avsnitt ur MPs röstförklaring:

Parkeringsbolaget kan inte utfärda böter eller felparkeringsavgift
Lunds kommuns parkeringsbolag har inga möjligheter att utfärda parkeringsböter för felparkerade elsparkscyklar. Inte heller Tekniska nämnden, Lunds lokala trafikmyndighet, kan besluta om böter för felparkerade elsparkcyklar. Parkeringsböter, eller som det egentligen heter, felparkeringsavgift, kan bara ges till fordon som är registrerade i vägtrafikregistret (Lag om felparkeringsavgift).

Exemplet Stockholm
Motionärerna anför att Stockholm skulle ha infört ett system med parkeringsböter. Så är inte fallet. Stockholm flyttar felparkerade cyklar med stöd av ”lag om flyttning av fordon i vissa fall”. Denna lag ger rätt för kommunal trafikmyndighet att flytta fordon ”när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.” Fordon kan enligt lagen flyttas endera till särskild uppställningsplats eller ställas på en lämplig, laglig plats nära felparkeringsplatsen. så kallad kort flytt. För övrigt har Stockholm, enligt Svt, ännu inte infört denna modell.

Lokal trafikmyndighet fattar beslut om flyttning
För att flyttning ska kunna genomföras ska den kommunala trafikmyndigheten göra en utredning, besluta om flyttning, skriva protokoll och underrätta ägaren. Kommunen har rätt att ta ut ersättning för de kostnader som uppstår för kommunen i samband med flyttning, inkl. administrativa kostnader. Stockholm arbetar, till skillnad mot Lund, i huvudsak med kort flytt och debiterar elsparksföretagen för sina kostnader i samband med detta.
   Det är sålunda enbart lokal trafikmyndighet, dvs i Lunds fall Tekniska nämnden, som kan fatta beslut om flyttning och från elsparksbolagen kräva ersättning för sina kostnader. Så långt MP:s röstförklaring
   MP:s motion om en åtgärdsplan lämnades in redan i september 2019 men har ännu inte behandlats av fullmäktige. Den kommer förhoppningsvis upp för beslut på sammanträdet i nästa. Det gör nog även V-motionen som lämnades in drygt ett år senare än MP:s motion.
Ulf N