Eftersom det inte blev något slutdokument från försvarsberedningen så lämnades denna avvikande mening inte in, men den hann ändå skrivas och ger en bild av hur Vänsterpartiet tycker och tänker.

Vänsterpartiet står i huvudsak bakom försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och Värnkraft om behovet av att stärka totalförsvaret. Det är nödvändigt för att upprätthålla trovärdigheten för vår militära alliansfrihet och för att skapa ett robust samhälle som kan stå emot kriser och konflikter och om det värsta skulle inträffa, väpnad konflikt. Det civila försvaret måste återupprättas, kommunernas och regionernas grundorganisation med en stark välfärd måste förbättras och samhället måste rustas för att kunna möta hot från klimatförändringar, pandemier, resistenta bakterier, bränder, torka och översvämningar. Vänsterpartiet delar inte försvarsberedningens syn när det gäller samarbete med Nato eller militariseringen av EU. Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld väl. Den militära alliansfriheten har bidragit till att generation efter generation i Sverige kunnat leva i fred, och måste bevaras och stärkas. Vänsterpartiet menar att en oberoende och militärt alliansfri utrikespolitik är avgörande för Sveriges handlingsfrihet som en oberoende aktör i en tid då demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter kränks allt oftare. För ett längre resonemang om hur vi ser på händelseutvecklingen och behoven hänvisar vi till våra avvikande meningar i dessa rapporter. 

 

Diskussionerna i försvarsberedningen under våren 2020 har till stor del handlat om budgeten. Vänsterpartiet menar att statens budget måste beslutas som en helhet under hösten, i enlighet med ordinarie budgetprocess, och att ett enskilt område i budgeten inte kan brytas ut och bestämmas i förväg. Vänsterpartiet delar inte försvarsberedningens slutsats när det gäller de ekonomiska medel som bör tillföras det militära försvaret under perioden. Försvaret har ett behov av mer resurser, det ser även Vänsterpartiet. Vi anser att höjningen som beredningen föreslagit på 84 miljarder däremot är för stor och att utvecklingen av försvarsmakten måste ske under en längre tidsperiod. Vänsterpartiet prioriterar i nuläget välfärden, som sjukvården och kommunernas arbete med skola, äldreomsorg och socialt arbete, före ännu större satsningar på försvarsområdet. Detta är extra viktigt nu när Sverige och resten av världen går igenom den stora kris som pandemin innebär. Vänsterpartiet står därför inte bakom de stora ekonomiska satsningar som föreslås på försvarsområdet, vilket är huvudanledningen till att vi inte ställer oss bakom försvarsberedningens överenskommelse från den 29 maj 2020.

Avslutningsvis vill Vänsterpartiet påpeka att den politiska detaljstyrningen av Försvarsmaktens verksamhet är alldeles för stor. Professionen inom försvarsmyndigheterna måste ges möjlighet att fatta de nödvändiga besluten om verksamheten, göra prioriteringar och besluta om tidsramar utifrån de övergripande riktlinjer och budgetramar som riksdagen beslutar.