Flummål reducerar fullmäktiges styrkraft

I samband med att kommunfullmäktige beslutar om budget och ekonomisk verksamhetsplan sätter också fullmäktige upp mål. Det är meningen att dessa mål ska vara styrande för hela den kommunala verksamheten. I varje fall är det så det uttrycks i kommunallagen och i kommunens egna styrdokument.

Kritik från oppositionen
I höstas la den styrande kvintetten i Lund helt oväntat fram ett helt nytt förslag till ”fokusområden och kommunfullmäktigemål” för år 2020. Detta bara några månader efter att fullmäktige beslutat om målen för nu innevarande år. Förslaget mötte kraftig kritik från oppositionen, framför allt för att det där med att ta fram mål brukar vara en gemensam process mellan partierna och att nya mål inte brukar antas mitt under löpande budget.
   Inför trycket från oppositionens kritik ville kvintetten, när förslaget skulle behandlas i fullmäktige, återremittera det för att baka in det i budgetbehandlingen för år 2021. Så skedde också.

Tio sidor ordmoras
Och nu står kommunen inför att besluta om budget för år 2021 och de efterföljande två åren. I kvintettens budgetförslag återfinns också kvintettens förslag till ”Fokusområden och kommunfullmäktigemål”. Det är i stort sett samma förslag som kvintetten skyfflande undan i sista stund i höstas, även om en del omformuleringar skett. Fast då var förslaget på en och en halv textsida, i årets variant omfattar det lite drygt 10 sidor! Ingen ska dock tro att det innebär att målen preciserats. Tvärtom. I ordmoraset går det inte att riktigt urskilja vad som faktiskt är mål och vad som är allmänt tyckande – eller bara ord.

Exempel på mål
Nedan följer de fyra s k fokusområdena (fokus betyder för övrigt brännpunkt och kommer från latinets focus som betyder ”eldstad”, ”härd”) med exempel på mål under respektive brännpunktsområde:
 1 Lundaborna i fokus (hade varit lite märkligt om det föreslagits att t ex Eslövsborna skulle vara i brännpunkten!)

Mål: I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
 Smartare Lund

Mål: Lunds kommun ska vara ledande inom innovation och skapande
 3 Organisationen Lund

Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

Ekonomi

Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi

   Hur ska en då kunna avgöra när målen uppnåtts? Hur ska de med andra ord kunna mätas? Om detta säjer kvintetten ingenting. Vitsen, sett utifrån kvintettens utgångspunkt, är klart uttalat just att målen inte ska kunna mätas! Flummål som dessa kommer nämligen alltid kunna sägas vara uppfyllda.

Fullmäktige avsäger sig sin styrande roll
Men hur styr då fullmäktige med dessa mål? Dessa mål kan inte med bästa vilja i världen sägas kunna styra verksamheten. Fullmäktige antas frivilligt och fullt medveten i princip avsäga sig sin styrande roll och överlåta till nämnder och styrelser i kommunen att tolka vad som ska göras. Under lång tid har det successivt skett en nedmontering av fullmäktiges styrande roll. Följden av detta har blivit att fullmäktige alltmer kommit att bli ett diskussionsforum.

Lägg förslaget på eldstaden!
Kommer fullmäktige att fatta beslut i enlighet med kvintettens målförslag måste frågan ställas om fullmäktige lever upp till kommunallagens krav på att fullmäktige ska fatta beslut, inte bara om mål, utan också om riktlinjer och beslut i frågor ”av större vikt för kommunen”. Jag hoppas verkligen att fullmäktige lägger kvintettens förslag på den brinnande focus, eldstaden.
Ulf Nymark

NOT 1. Om kvintettens tidigare förslag
För en mera utförlig kritik av kvintettens förslag hänvisas till min text i VB nr 30 den 18 oktober 2019.

NOT 2. Om beslut om budget och mål
Enligt planerna ska fullmäktige besluta om budget och mål vid sammanträde den 16 och 17 juni. Mycket talar för att budgetbeslut senareläggs till någon gång i höst., inte minst eftersom många partier anser att det av flera skäl är oacceptabelt att genomföra budgetbeslut med reducerad mängd ledamöter. Det blir en tung arbetsbörda för de ledamöter som tjänstgör, inte minst för de mindre partierna som bara får ha en ledamot i tjänst. Enligt min mening är dock det tyngsta argumentet att blir ett stort demokratiskt underskott att utestänga två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter och ersättare från att delta i budgetdebatt och – beslut. Till detta kommer förstås den stora osäkerhet som vidlåder de prognoser för nästa år som nu finns att tillgå.