Den kvintilerande styrande kvintetten i Lunds kommun har nu lagt förslag till årsredovisning för år 2019 för Lunds kommun. En årsredovisning innehåller inte bara ekonomisk redovisning utan en hel del om hur kommunen klarat av andra målsättningar. Det gäller till exempel hur Lund klarar av att uppnå övergripande målet ”Ett grönt föredöme”. (Fast detta kallas inte ”mål” utan fokusområde, vilket många förtroendevalda tycker låter väldigt tjusigt). Under detta mål finns flera delmål angivna, bland annat ”Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet” och ”Vi vill minska Lunds klimatavtryck”.

Indikatorer
För att kunna mäta måluppfyllelse av för dessa tämligen abstrakt formulerade mål har fem så kallad indikatorer satts upp.
   De ser något förenklat ut så här:
 1 Andel grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling ska vara 100 procent.
 2 Mängden hushållsavfall ska minska
 3 Andelen utsorterat matavfall ska öka
 4 Antalet cyklade kilometer per dygn som ska öka.
 5 Andel påstigande på buss och tåg ska öka
(För varje indikator finns precisa målvärlden angivna men för överskådlighetens skull utelämnar jag dessa siffror här).

Fyra av fem målvärden nås inte
Hur har det då gått? Jo, kvintettens bedömning är att kommunen ”klarar delvis målet”. Men endast en enda av indikatorerna når upp till målvärdet! Det är utsorteringen av matavfall. Men för fyra av indikatorerna har kommunen alltså inte nått fram till målvärdet! Så visst, en kan förstås hävda att målet är delvis uppnått med denna femtedelsuppfyllelse. Men det vore förstås mera korrekt

att hävda att det inte alls har uppnåtts när fyra av fem målvärden inte nås.
   Med andra ord ser det rätt så uselt ut på miljöområdet enligt redovisningen.

Endast en fjärdedel av LundaEkos mål kommer att klaras
Från ”rätt så uselt” till ”bedrövligt och djupt oroväckande” ser miljötillståndet ut om en går till en bilaga till årsredovisningen, ”Miljöredovisning Lunds kommun 2019”. I bilagan granskas hur kommunen ligger till i förhållande till de 39 delmålen i LundaEko II, Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020”.
   Här framgår att endast ynka 10 mål – av 39! - kommer med någorlunda stor säkerhet ha uppnåtts vid målårets slut. Lika många delmål bedöms inte komma att klaras av, medan resterande 19 delmål bedöms som osäkra att uppnå. Endast en fjärdedel av målen kan alltså nås! När det gäller de 19 delmål som bedöms som osäkra kan de fortfarande i stor utsträckning klaras av, men då fordras att kraftfulla och snabba åtgärder sätts in – de är ju bara 9 månader kvar av innevarande år, som alltså är målår.

Klimatpolitiska rådet – målen riskerar att inte uppnås
Lägligt nog kommer nu också Lunds klimatpolitiska råd, bestående av vetenskapspersoner från olika discipliner med sin årliga rapport nu i dagarna. Rådet bekräftar bilden: både målet 2020 med minskning av 50 % av utsläppen av växthusgaser och etappmålet 2030 med en minskning av 80% (jämförelseår: 1990) riskerar att inte nås om inte kommunen sätter in kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen framför allt från trafiken.
Kommer den styrande kvintetten att sätta in nödvändiga åtgärder. Jag betvivlar dessvärre det. Miljöfrågor är i praktiken inte ett prioriterat område för styret.
Ulf Nymark