Kartskiss över Hebrons uppdelning.
Fler bilder i slutet av artikeln
 

I de senaste dagarnas nyhetsflöde har den uppmärksamme kunnat inhämta att Israel inte längre tillåter den internationella civila övervakningsgruppen TIPH att verka i staden Hebron/al-Khalil på den av Israel ockuperade Västbanken i Palestina. Vad är då TIPH och vad är dess uppdrag?
   Innan jag tar itu med den frågan kan det vara på sin plats att ge en kort beskrivning av staden Hebron.

Hebron – helig stad för tre religioner
Hebron är Palestinas näst äldsta stad och en av de äldsta städerna i världen. Staden har idag ca 215 000 palestinska invånare och knappt 1000 civila ockupanter (”bosättare”) som i strid mot internationell rätt bosatt sig i gamla staden. Därtill kommer ca 10 000 illegala civila ockupanter i flera bosättningar strax utanför staden.
Hebron är en helig stad för såväl muslimer, judar och kristna, eftersom det från religiöst håll hävdas att den bibliske patriarken Abraham har bott i staden och begravd i vad som idag är Ibrahimmoskén och Patriarkernas grav. Och inte nog med det. Även Abrahams ena fru, Sarah, och deras gemensamma son Isaac och sonsonen Jakob säjs vara begravda där. Alltså samtliga tre bibliska patriarker. (Abraham fördrev sin andra fru, Hagar, ut i öknen tillsammans med deras gemensamma son om en ska tro bibeln).
   Hebron, liksom övriga Västbanken, ockuperades av Israel under sexdagarskriget 1967. Vid den tidpunkten var staden befolkad enbart av palestinier. Samtliga i dag befintliga s k judiska bosättningar har alltså tillkommit efter 1967.

Judisk terrorism
År 1993 undertecknade PLO och Israel det s k Osloavtalet och den Palestinska nationella myndigheten etablerades. Mitt under pågående fredsprocess (den s k Osloprocessen) slog en judisk terrorist till mot de bedjande i Ibrahimmoskén 29 personer sköts ihjäl mer än 125 personer skadades. Detta ledde till att moskén som tidigare utgjort en enda enhet delades upp i en judisk och en muslimsk del. Formellt delar ockupationsmakten och Palestinska myndigheten på den heliga platsen, men den kontrolleras i praktiken av Israel.

Delat ansvar för säkerheten
År 1997 slöts den s k Hebronöverenskommelsen mellan Israel och Palestinska myndigheten. Ansvaret för säkerheten i Hebron delades i två sektorer, H1 och H2 (se karta!) H1 skulle kontrolleras av Palestinska myndigheten och H2 av Israel. Staden som sådan delades inte, bara ansvaret för säkerheten. Människor och varor skulle fortsatt få röra sig fritt i staden. I avtalet ingick också att låta en internationell, civil övervakningsstyrka verka i staden, TIPH. TIPH består av medlemmar från Norge, Sverige, Schweiz, Italien och Turkiet., (Ursprungligen var Danmark också representerat).

TIPH:s uppdrag
TIPH:s uppgift är, eller snarare var, att skapa trygghet för de palestinska invånarna, att främja stabilitet genom att minska spänningarna och skapa säkerhet. Varje dag under hela året gör TIPH inspektions- och kontrollturer i staden. TIPH:s träffar och rapporterar regelbundet representanter för ockupationsmakten och för den palestinska myndigheten. Vid dessa tillfällen avrapporteras incidenter och konflikter som noterats av övervakningsgruppen.  TIPH har inte som uppgift att ingripa vid incidenter mellan ockupanter och invånare. TIPH rapporterar regelbundet till regeringarna i de länder som ansvarar för TIPH. Dessa rapporter är hemlighetsstämplade.

Hemligstämplad rapport avslöjar Israels förtryck
Nu har den israeliska regeringen förbjudit TIPH att fortsätta att verka. ”Vi tillåter inte en internationell styrka som arbetar emot oss”, säjer Israels premiärminister Netanyahu.
Vad är då bakgrunden till Israels beslut att kasta ut övervakningsstyrkan? Trots att TIPH:s rapporter är hemliga har en sammanfattande rapport från TIPH läckt ut. Rapporten sammanfattar på nära 100 sidor 20 års övervakning. Innehållet återges bland annat i den israeliska tidningen Haaretz.
Rapporten baseras på ca 40 000 incidentrapporter som sammanställts av TIPH. I rapporten slås fast att Israel konsekvent begränsar de palestinska invånarnas rörelsefrihet och förhindrar deras rätt till de heliga platserna och att fritt utöva sin religion.

”Normalt liv” omöjligt
Restriktionerna mot palestinierna består bland annat i ett flertal s k checkpoints som palestiniernas måste passera både i själva staden och för att komma ut och in i staden – om de överhuvudtaget tillåts passera. Därtill kommer bygge av vägar som enbart är till för judar. Även vissa stadsgator har helt eller delvis spärrats av för palestinierna. Rapporten konstaterar att Israel konsekvent bryter mot Genevekonventionen bland annat genom att deportera människor från det ockuperade området. Vidare redovisar rapporten de ständigt förekommande trakasserierna mot palestinierna från de civila ockupanternas (de s k bosättarnas) sida.
   Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att ”normalt liv” inte går att finna för den palestinska befolkningen i staden, speciellt inte i Gamla staden.

Reaktioner på Israels beslut
De fem länder som bidrar till TIPH-övervakningen konstaterar i ett gemensamt uttalande av ländernas utrikesministrar, att Israels beslut står i strid mot Oslo-avtalet och underminerar en av de få etablerade mekanismer för konfliktlösning som finns mellan israeler och palestinier”. I uttalandet understryks Israels lagliga skyldighet att skydda invånarna i Hebron och övriga Västbanken. Utrikesministrarna tillbakavisar också kraftfullt Israels påståenden om att TIPH agerat mot Israel.
   En talesperson för Frankrikes utrikesminister beklagar beslutet och uppmanar Israel att ompröva det. EU har också protesterat mot beslutet och påpekar att det riskerar att leda till ”fortsatt försämring i den redan bräckliga situationen” i staden. Som vanligt när det gäller Israel lär de internationella protesterna vara helt verkningslösa.

Förtrycket och apartheidpolitiken skärps
Eftersom TIPH:s rapporter har varit hemligstämplade har övervakningen betraktats som tämligen tandlös, men inte desto mindre har styrkan haft en återhållande effekt på ockupationsmakten och varit en förbindelselänk mellan ockupationsmakt och befolkning. Kyrkliga ”följeslagare”, dvs frivilliga icke-statliga övervakare av mänskliga rättigheter, har också kunnat verka i skydd av TIPH. Efter att TIPH:s övervakningsgrupp har packat ihop vågar inte heller de kyrkliga följeslagarna verka i Hebron. Den ”judiska och demokratiska staten” Israels förtryck och förnedring av den palestinska befolkningen kan nu ske i brutalare former och apartheidpolitiken skärpas med minskade risker att detta kommer till omvärldens kännedom.
Ulf Nymark

Not 1. Källor: Haaretz och TIPH:s hemsida.

Not 2. Jag använder här för enkelhets skull namnet Hebron, vilket är oegentligt. Stadens arabiska namn är alltså al-Khalil.

Not 3. Samtliga bilder: Ulf N utom kartan som är från Haaretz hemsida.

 


Israelisk s k checkpoint vid ingång till Hebrons gamla huvudstråk, Shuhada. Ett fåtal palestinier bor kvar längs gatan och måste alltid passera kontrollen när de ska lämna eller komma tillbaka till sina hem. 2017.
 


Längs gator i gamla stan har palestinier fått sätta upp skyddsnät för att förhindra att de judiska bosättarna som slagit sej ner i de övre våningarna slänger ner sopor och ännu värre saker på palestinierna längs gatan. Hebron 2017.
 


De judiska civila ockupanterna skyddas av militärer posterade i vakttorn
utplacerade på taken. Hebron 2017.

 


Vy över delar av Ibrahimmoskén. Hebron 2017.
 


Personal ur övervakningsstyrkan TIPH. Hebron 2010.