Reservation

Ärende 11.Vänsterpartiets skrivelse den 19september angående förstärkning av socialnämndens budget för 2017.

 

Att socialnämndens budget för 2017 inte räcker till stod klart för hela kommunfullmäktige  redan när den klubbades i juni i år. Kostnaden för den lagstyrda verksamheten, ekonomiskt  bistånd, vårdkostnader mm kommer att kraftigt överstiga de medel som ställts till socialnämndens förfogande.

 

Vänsterpartiet lovade att återkomma med yrkanden om tilläggsanslag när budget för 2017 skulle kompletteras i november – vilket vi då trodde.  Men där vi hade fel!

 

Istället försökte vi då få socialnämnden  att ställa sig bakom en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag för budgetåret 2017 med syfte att täcka kostnaderna  för de lagstyrda verksamheterna och ge utrymme  att motverka de tendenser till ökad sjukskrivning och ökande antal uppsägningar som har noterats för socialförvaltningen.

 

Mot bakgrund  av att det i princip inte presenterats ett enda reelt förslag på hur socialnämnden ska lyckas presentera en budget i balans för 2017 var vi övertygade om att, eller åtminstone närde hopp att minst den icke-borgerliga majoriteten i nämnden skulle ställa sig bakom skrivelsen.

 

Men, ack vad vi bedrog oss!

 

Trots en tydlig tjänsteskrivelse från förvaltningsledningen som inte i något stycke säger emot vår beskrivning av det ekonomiska läget för år 2017 slutade omröstningen i nämnden 1-10.

 

Vi har svårt att tolka det på annat sätt än att övriga partier nöjer sig med att göra som vi gjort de senaste åren, och som Vänsterpartiet nu ville bryta, dvs går in i
år 2017 med klart otillräcklig budgetram, som naturligtvis riskerar hämma kreativiteten och nytänkandet, för att istället reglera nämndens ekonomi i samband med bokslutet.

 

Av ovanstående skäl reserverar vi oss mot beslutet att avslå skrivelsen till förmån för ett bifall!

 

Martin Stensson
Vänsterpartiet


Läs handlingarna i ärendet »
 Re
servation

Ärende 7: Åtgärder avseende resurserna för arbetsmarknadsåtgärder

 

Socialnämnden  gav vid sammanträdet den 13 april 2016 socialförvaltningen
följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för eventuell minskning(min kursivering)”.

Så här skriver förvaltningen i sin tjänsteskrivelse:

”…Vi bedömer att det finns möjligheter att minska antalet arbetsmarknadskonsulenter. En alltför stor minskning av antalet arbetsmarknadskonsulenter utan att göra de kvalitativa förändringar gällende lämplig högskoleutbildning skulle dock medföra ökad belastning för socialsekreterarna.

 


Socialsekreterarna som arbetar med långvariga ärenden med förändringsbehov har en hög arbetsbelastning med ca 70 ärenden per tjänst. För att kunna bedriva ett motivations- och förändringsarbete krävs täta möten mellan klient och socialsekreterare, vilket i dag är svårt att åstadkomma i alla ärenden. Samverkan med andra myndigheter är oerhört viktigt för ett framgångsrikt arbete i dessa ärenden men är samtidigt tidskrävande. En viss neddragning av antalet arbetsmarknadskonsulenter behöver kombineras med att
arbetsmarknadskonsulenterna har adekvat högskoleutbildning. Genom att bedriva ett framgångsrikt kvalificerat förändringsarbete ökar möjligheterna att uppnå målsättningen att fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörjningsstöd minskar.
En förändring i arbetssätt samt en anpassning gällande kompetensen för arbetsmarknadskonsulenttjänster skulle möjliggöra en minskning med tre tjänster, vilket skulle innebära en besparing på 1 550 t kr.
……

Som det går att utläsa av utredningen blir det inte lätt att minska på arbetsmarknadsåtgärder med tanke på de konsekvenser detta skulle innebära, framförallt avseende försörjningsstöd, snarast finns ett behov att utöka arbetsmarknadsåtgärderna vad det gäller ComUng.
Det är troligt att belastningen ökar på andra delar inom socialförvaltningen om fler personer blir kvar på försörjningsstöd och i ett utanförskap. En annan viktig komponent i diskussionen är de olika överenskommelser och avtal
som Lunds kommun har ingått med Arbetsförmedlingen, men även med Försäkringskassan för att arbeta med långtidsarbetslösa personer som har det svårt att hitta tillbaka till ett jobb efter en långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning.”

Om eventuell minskning  av antalet OSA-platser sägs bland annat följande i tjänsteskrivelsen:

”De personer som blir aktuella för en OSA har en svag ställning på


arbetsmarknaden även om man genom anställningen varit en del av arbetsmarknaden och i många fall stärkt sin kompetens. OSAanställningen leder oftast till självförsörjning och ger rätt till a-kassa och
därmed normalt sett inget behov av försörjningsstöd även om den enskilde inte har fått annat arbete efter 2-årsperioden.
En neddragning/minskning med 5 OSA-anställningar kan vara möjligt
och det skulle innebära en besparing på 732 tkr. En avvägning har gjorts och en minskning med fem platser bedöms möjlig. Ytterligare nedskärningar bedöms inte möjliga då detta skulle innebära en ökad kostnad för försörjningsstöd”

Vänsterpartiets slutsats är att de föreslagna besparingarna, minskning med 3 arbetsmarknadskonsulenter och 5 OSA-platser med största sannolikhet skulle innebära ökad arbetsbelastning för framförallt berörda socialsekreterare och stor risk för ökade kostnader på kontot ekonomiskt bistånd, samtidigt som kvaliteten på socialförvaltningens arbetsmarknadspoltiska åtgärder försämras.

Vänsterpartiets slutsats är att ”den eventuella minskningen” inte ska genomföras!

 

Martin Stensson
Vänsterpartiet


Läs handlingarna i ärendet »