Nu är näsduksträdet i Sankt Lars svept i vita blad

Bakom trädet skymtar den paviljong där Erik Hermelin studerade klassisk persisk lyrik. Så här låter en dikt av Sa´di från 1257 i Hermelins översättning:

   Bland mensklighetens ytterste skiftade jag ofta håg:
   Jag framlefvde min tid med allehanda menniskor.
   Nöje beredde jag mig från hvarje hörn.
   Från hvarje skörd upphämtade jag ett ax.
Erik Hermelin framlevde också sitt liv bland allehanda människor. Han var soldat i USA.  Han lärde sig persiska i Indien under sin tjänstgöring i den brittiska armén. Han var farmare i Australien några år. Efter hemkomsten 1909 hamnade han på Sankt Lars. Där översatte – och omdiktade – han persisk lyrik. Försommarkvällarna såg han näsduksträdet genom sitt fönster.

 

 

Tunnel, grillplatser, toaletter, asfalt och hyddor


 

Tunnelbygget under fyrspåren har inletts. Det blir kanske klart till september. Sunnanväg förlängs genom tunneln till Värpingevägen för genomfart för bussar, cyklar och gående. Gröna stråket är avstängt vid ängen norr om Källbymöllas odlingslotter. Träden har avverkats. Grävskoporna arbetar effektivt med schaktmassorna.
   Besluten fattades för länge sedan. Nu förverkligas de av Trafikverket. Den nya passagen kan bli färdig i september. Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen ska trafiken vika av norrut längs Åkerlunds och Rausings väg och inte ledas längs Värpingevägen genom Höjeåns naturreservat. Källby reningsverk kommer naturligtvis som tidigare vara tillgängligt för transporter på den befintliga vägen

Höje å naturreservat ska utvecklas för att locka fler gående och cyklande besökare så att Skrylle avlastas från trängseln och de många bilarna på parkeringsplatserna. I tisdags besökte tjänstemän från Tekniska förvaltningen Källbymöllas grillplats för att träffa representanter från Mitt Höje å, Källbymöllas odlarförening och Byalaget. De informerade om ett projekt att utveckla grillplatserna vid Källbymölla, Fågeltornet och Klimatskogen. Platserna ska bli tillgängligare för rörelsehindrade. Somliga gång- och cykelvägar ska asfalteras. Grillplatserna ska få toaletter. Klimatskogen ska förbli skog, inte park. Barn ska få bygga hyddor. Man funderar på att ordna en enkel linbana ur skogen ner mot dammarna. Det är kanske möjligt att skapa en liten bäck med dagvatten. Man har tydligen pengar för ett begränsat projekt med denna inriktning. En större samling boende i området ska snart få möjlighet att ta del av planerna som sedan ska genomföras snabbt.
   Det kom naturligtvis fram synpunkter på att naturvärden måste skyddas, att man måste vara försiktig med asfalt och att man inte vill ha alltför många besökare.
Gunnar Stensson  

 

 

Klass i Sverige – och världen

Min gode vän Göran Therborn brukar anföra statistik från högerinstitutioner som Forbes. Där var Sverige 2018 det land som hade näst flest dollarmiljardärer per capita. Daniel Suhonen: ”Löfven administrerar ett nyliberalt paradis”. Aftonbladet 22/5
   Arnault rikast i världen. Han är i dagsläget uppskattningsvis god för 186,3 miljarder kronor, mer än en fördubbling sedan mars  i fjol, skriver affärsmagasinet Forbes. TT 26/5

 

 

Förslag för ett tryggare Lund: Sänk bilarnas tillåtna hastighet till 30 i Lund

Marie Nordén ,NTF( nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) beskriver att risken för död eller skada är 70% större på 40- väg jämfört med 30- väg
   Hastigheterna i tätort behöver sänkas för att få påtaglig effekt på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den positiva utveckling som skett beträffande trafiksäkerhet har i första hand handlat om ökad säkerhet för bilister .Men de nyligen satta trafiksäkerhetsmålen om en halvering av antal dödade kräver insatser som påtagligt påverkar säkerheten även för oskyddade trafikanter i tätort. Det är dags att börja prioritera dessa.
   En analys baserad på inrapporterade olyckor i den nationella olycksdatabasen Strada av döda eller allvarligt skadade gående och cyklister på kommunala vägsträckor (ej korsningar) visar på en högre risk för död eller skada med en hastighetsgräns på 40 km/ timme jämfört med 30 km/ timme. Risken är ungefär 70 % högre.

Framtidens stadsplanering kräver en trygg och säker infrastruktur. För det krävs betydande förändringar i trafikmiljön. Förändringar som uppmuntrar till sänkta hastigheter för motorfordon och skapar en miljö som är säker för gående och cyklister oavsett kön eller ålder.
   Nuvarande otrygghet får föräldrar att skjutsa sina barn till skolan i stället för att låta dem gå och cykla. Antalet cyklister ökar, både vanliga och de som har elcykel eller elsparkcykel.
   Dessutom bör cykelbanorna ses över. Undvik cykelbana där bilar kan parkera. Det kallas ”dooring” nämligen att bilförarna öppnar dörrarna. Dessutom måste cyklisten ut i gaturummet för att köra om bilen!
   Se till att det finns cykelbanor och goda möjligheter för gångtrafikanter i nya detaljplaner. Beräkna 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist.
   Under flera år har regeringen skjutit till betydande medel till kommunerna inom ramen för stadsmiljöavtalet. Ta vara på detta och prioritera trafiksäkerheten för gående och cyklister i tätort.
Saima Jönsson Fahoum

 

 

Gunnar Stensson
Den politiska generationen

Boken, Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968-2018, av sociologerna Svante Lundberg och Sven-Axel Månsson är inte bara en sociologisk rapport utan innehåller också ställningstaganden i aktuella frågor som Fritt sök.
 


 

Fritt sök
En av intervjupersonerna som varit gymnasielärare och skolpolitiker i en mindre kommun ger följande beskrivning:
   Min skola var en progressiv skola med stora och utvecklande resurser, men de sista åren var tråkiga på grund av att kvaliteten urholkades i och med att många elever sökte sig till skolor i en större kommun som uppfattades som mer attraktiv.
   I intervjun berättas vad Fritt sök konkret innebar för den gymnasieskola i en mindre kommun där han själv varit verksam i mer än tjugo år:
   ”Den skolan är ett rent ruckel jämfört med vad den var på 80- och 90-talen. Det är inte hälften så många elever som det var då, och de elever som är kvar tillhör den svagaste gruppen. De andra har försvunnit till skolorna i en mer välbärgad kommun, vilket dessutom lett till en i många avseenden sämre arbetsmiljö och till lärarflykt.
Läs mer »

Ulf N
S:t Jörgens park – grönska skövlas och parkmark privatiseras


”Barmhärtighet” heter Axel Wallenbergs minnessten över S:t Jörgens spetälskehospital. Den politiska majoriteten visar dock ingen barmhärtighet när det gäller det gäller att skövla det gröna.

S.t Jörgens park är ”en liten men inbjudande park med lekplats”. Så beskrivs den på kommunens hemsida. Parken kallades tidigare Skönadalsparken. Den började anläggas som beredskapsarbete under andra världskriget, då delar av parken uppläts för odling av potatis. Senare utökades parken med den plats där lämningarna efter Sankt Jörgens spetälskehospital. Hospitalet lades ner 1587. I parken finns nu också ett minnesmärke över spetälskesjukhuset. Omedelbart söder om parker stäcker sig Hardebergaspåret och i norr Fader Bergs väg, som förmodligen är Lunds kortaste och mest okända gatustump.

MP vill stoppa planen redan 2018…
Nu ska östra delen av parken, den del som vetter mot Tornavägen bebyggas. Det vill säja ”nu” är i själva verket en mycket långsträckt tidsperiod. Redan 2013 togs beslut om att planlägga denna del av parken för bostäder. Först i maj 2018 fanns ett färdigt samrådsförslag som fick majoritetens stöd i byggnadsnämnden. Miljöpartiet var då det enda parti som ville sätta stopp för planen. Inget annat parti hade några invändningar mot parkexploateringen.
 


Barnen vill behålla sin park

Läs mer »

 

 

Rapport från riksdagen:
Fortsatt arbete mot marknadshyror


 

Vänsterpartiets största fokus i riksdagen just nu är att kampanja mot införandet av marknadshyror. Marknadshyror var tillsammans med försämringarna i LAS de två frågor som vi lyfte fram redan i början av mandatperioden som våra “röda linjer”, om regeringen genomför dessa två försämringar har de inte längre vårt förtroende. Arbetet mot marknadshyror är just nu i en intensiv fas eftersom vi vet att utredningen om marknadshyror kommer nu i slutet av maj. Vi lägger därför mycket tid på att ha digitala möten och frågestunder, dela material på sociala medier och nå ut i vanliga medier i denna fråga. Marknadshyror skulle drabba en stor del av befolkningen, med högre hyror i områden med bostadsbrist, vilket vi ju vet råder i nästan alla Sveriges kommuner. I en stad som Lund, dit många vill flytta, skulle konsekvenserna förmodligen bli katastrofala. Risken för ännu större trångboddhet, osäkra boendesituationer och bostadslöshet skulle vara stor. Vi står såklart sida vid sida med Hyresgästföreningen i denna fråga.

Under veckan har frågan om diktaturen och övergreppen i Belarus varit fortsatt aktuell, med anledningen av den senaste händelsen med det nedtvingade flygplanet. Belarus diskuterades i statsministerns återrapportering från senaste EU-mötet idag torsdag, där Vänsterpartiet, och flera andra partier, såklart tryckte på. Vi har också varit ute i media för att protestera mot svenska exportkreditnämndens kreditgarantier till företag i Belarus, här i radion.
   I augusti förra året hölls en interpellations-debatt om stöd till den demokratiska utvecklingen i Belarus mellan Vänsterpartiets Håkan Svenneling och utrikesministern. Se den här.
   Vänsterpartistiska ledamöter har även deltagit i stöddemonstrationer för Belarus som genomfördes innan pandemin. 

I förra veckan ställde jag själv en fråga till försvarsministern i den vanliga frågestunden som hålls varje torsdag. Jag frågade om samverkan och dialog mellan Försvarsmakten och de som bor runt om de stora övningsfälten, utifrån ett samtal jag hade med några av mina grannar i Revingeby. Grannarna upplever att dialogen har blivit sämre den senaste tiden, vilket påverkar oss som bor och verkar i närheten av heden. Till min förvåning svarade försvarsministern väldigt positivt, så jag hoppas att det kan ske en förbättring av dialogen. God dialog och förståelse för olika intressen krävs för att folkförankringen av försvarsverksamheten ska vara stor. Lyssna på frågan här, klicka på mitt namn.

Igår deltog Vänsterpartiets nyaste ledamot, Gudrun Nordborg från Umeå, sin första riks-dagsdebatt! Gudrun ersatte Jonas Sjöstedt i höstas, och nu när vaccinationerna har kommit en bit på vägen kan hon delta mer i riksdags-arbetet i Stockholm. Det är vi väldigt glada för! Gudrun har lång erfarenhet av feministiskt politiskt arbete och forskning och har fått plats i justitie-utskottet. Hennes första debatt handlade om den viktiga frågan barn som bevittnar brott. Lyssna gärna här, klicka på Gudruns namn.

Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund

 

 

Den politiska situationen i Indien av idag är skrämmande


 

Med en extrem hindunationalistisk regering ledd av premiärminister Narendra Modi går utvecklingen alltmer i auktoritär riktning. Det styrande partiet BJP sprider ett hatbudskap mot landets muslimer och fängslar utan rättegång med stöd av brittisk kolonial lagstiftning människorättsaktivister, journalister, studenter och alla som motsätter sig Modis strävan att förvandla indien från en mångkulturell nation till ett land enbart för hinduer. 
   Detta rapporteras mycket lite om i svenska media, och få forskare och journalister här i landet tycks ha modet att rapportera om vad som pågår. Det är bedrövligt i synnerhet som den fullständigt katastrofala nu pågående Corona-pandemin i Indien med hundratusentals döda - något som man kan läsa om i svenska medier - har en direkt koppling till regimens totala nonchalans beträffande smittspridningen. Istället för att bekämpa pandemin har Modi senaste månaderna lagt all kraft på att öka sin politiska makt och arrangera världens största religiösa festival, Kumbh Mela, ett år i förväg mitt under pandemins värsta tid.
   Jag har skrivit en artikel om detta i tidskriften Sydasien som jag tror kan intressera veckobladets läsare. Gå till 
https://sydasien.se/analys/forlorad-prestige-for-modi-vid-delstatsval/

Lars Eklund 
 


Sydasien
 

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Rädda gamla Tingsrätten och kvarteret Häradshövdingen
Nu är näsduksträdet i Sankt Lars svept i vita blad
S:t Jörgens park – grönska skövlas och parkmark privatiseras
av Ulf N
Klass i Sverige – och världen
Rapport från riksdagen:
Fortsatt arbete mot marknadshyror

av Hanna Gunnarsson
Zombien som är på jakt efter hämnd
Förslag för ett tryggare Lund: Sänk bilarnas tillåtna hastighet till 30 i Lund
av Saima Jönsson Fahoum
Osmakligt utspel från Moderaterna
av Kerstin Dahlberg
Den politiska generationen
av Gunnar Stensson
Den politiska situationen i Indien av idag är skrämmande
av Lars Eklund 
Tunnel, grillplatser, toaletter, asfalt och hyddor
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.
 


 

På lördag är det både cykeldemonstration och skostrejk. Varför inte ha med ett par skor att ställa på Stortorget som representant för dig medan du är ute och cykeldemonstrerar?

 

Rädda gamla Tingsrätten och kvarteret Häradshövdingen


 

Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.

 

Osmakligt utspel från Moderaterna


 

Samtidigt som vi nås av nyheten om vapenvila mellan militärmakten Israel och Hamas, som styr i Gaza, kommer beskedet från Moderaterna om minskat bistånd till Palestina vid en eventuell valseger nästa år. Uppenbarligen förväntar sig Moderaterna att vinna poäng på det nuvarande kaoset. Utspelet måste ha initierats och formulerats medan bomberna föll över de inspärrade människorna i det av Israel blockerade Gaza. 232 dog, varav 65 barn. Den materiella förödelsen blev enorm och den räkning som borde skickas till Israel får som vanligt betalas av övriga världen - allt medan Israel fortsatt gynnas av förmånliga handels- och samarbetsavtal. Dylika borde M sätta stopp för i stället för att slå på dem som redan ligger: palestinierna.

   Motiveringarna till minskat bistånd är de gamla vanliga: palestinsk korruption och brist på demokrati. De upprepas som meditationens mantra. Att Israels premiärminister står åtalad för just korruption har Moderaterna tydligen missat. Våldsamheterna de senaste veckorna har medialt överskuggat Netanyahus rättegång, vilket den åtalade säkert är ytterst tacksam för. En välkommen andningspaus. Netanyahu har inte heller med glädje och lättnad kommenterat vapenvilan. För honom hade bombningarna gärna fått fortsätta.

   Att palestinsk korruption är det enda som saboterar svenska biståndssatsningar stämmer inte. Israel demolerar dem utan respekt. Jag har sett det med egna ögon i byn Khirbet Tana, där inte ens svenska flaggan på bulldozrade fårstall skonades.

   Demokratins glans har fläckar. I det internationella demokratiindex som finns (Economist Intelligence Unit) hamnade Israel i fjol på 27:e plats - det är en ”demokrati med anmärkningar”.  Dessutom är Israel snarare en etnokrati sedan Nationalstatslagen antogs 2018 och fastslog att Israel är en rent judisk stat. Rapporter om Israels apartheidregim från de välrenommerade människorättsorganisationerna B´Tselem och Human Rights Watch talar också sitt tydliga språk.

   Det finns förbättringar att göra inom Palestina. En förutsättning för förbättringar är dock att Israels ockupation upphör, liksom blockaden av Gaza. Av ett land under ockupation och förtryck kan inte krävas ett perfekt styre. Grundproblemet är Israels folkrättsbrott: ockupationen. Den måste hävas, inte biståndet till Palestina.

Kerstin Dahlberg
 


 


Med fötterna både i Sverige och USA tar den moderata riksdagsledamoten Helena Antoni mycket inspiration från amerikansk politik när hon debatterar bistånd och utvecklingspolitik i Sverige. 
Foto: Moderaterna

Helena Antoni ansvarar för biståndet inom Moderaterna.
Sedan i påskas är ett nytillskott i riksdagen ansvarig för Moderaternas biståndspolitik. Helena Antoni är kritisk till vad hon menar är ett utbetalningsmål med fokus på att spendera biståndspengar, när fokus borde ligga på resultat. 
   Läs mer om moderaternas biståndspolitik i tidningen OmVärlden.

 

Zombien som är på jakt efter hämnd


 

Alla borgerliga partier utom ett sluter nu upp bakom Sverigedemokraterna. En femtedel av väljarna sätter sitt hopp till ett parti som växt fram ur nazismen. Och den rödgröna regeringen är förtrollad av samma parti. Alla försök att vända utvecklingen utdefinieras allt oftare som verklighetsfrämmande. Förändringen är skrämmande.
Per Wirtén, Nationalismen – zombien som är på jakt efter hämnd. Sydsvenskan 27/5.